بهرهبرداری از 708 واحد تولیدی استان فارس در 4سال فعالیت

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس گف//ت: در 4 س//ال دولت تدبیر و امی//د 708 واحد در حوزه صنایع کوچک در فارس به بهرهبرداری رس//یده است.

به گ//زارش خبرن//گار گس//ترش صنعت از اس//تان فارس، ش//اپور قنبری در ی//ک کنفرانس خبری گفت: سرمایهگذاری انجام ش//ده برای راهاندازی 708 واحد صنعت//ی در بخ//ش صنای//ع کوچک، 6 ه//زار و 310 میلیارد ریال بوده است.

او با بیان اینکه صنایع راهاندازی شده 7 هزار و 487 نفر اش//تغال ایجاد کردهاند، گف//ت: 113 هکتار زمین در ش//هرکهای صنعتی اس//تان فارس به این واحدها اختصاص یافته است.

قنبری با تصریح اینکه ب//ه لحاظ تعداد 59درصد از صنایع اس//تان فارس در رده صنایع کوچک و متوسط قرار دارد، گفت: ارزیابیها نش//ان میدهد که 64درصد اشتغال صنعتی در فارس مربوط به این بخش از صنایع اس//ت حال آنکه فق//ط 42درصد کل س//رمایهگذاری صنعت//ی انجامش//ده در ف//ارس به صنای//ع کوچک و متوسط اختصاص دارد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس گفت: این نش//ان میدهد اشتغال در این بخش با رقم کمتری نس//بت به س//ایر بخشها ایجاد میشود اما از این واقعیت نباید دور ماند که صنایع کوچک و متوسط به دلیل اینکه حجم تولید کم و س//بد محصول کامل نیس//ت، با کوچکتری//ن تنش اقتصادی دچار مش//کل میش//وند به همی//ن دلیل نیازمن//د حمایتهای ویژه است. قنبری گفت: در اس//تان فارس در بحث وظایف سختافزاری یا ایجاد زیرساخت، 70 مصوبه شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد که 61 مصوبه اجرایی ش//ده و ش//صت و دومین مصوبه هم با همراهی استانداری و سایر دستگاهها مسیر راهاندازی را طی میکند.

قنبری ب//ا بیان اینکه 7 هزار و 222 هکتار زمین در قالب شهرکها و نواحی صنعتی وجود دارد که 5 هزار و 234 هکتار عملیاتی شده و زیر بار رفته است، گفت: در تمام شهرس//تانها ذخیره زمی//ن صنعتی در بحث س//رمایهگذاری و توس//عه صنعتی ک//ه از ارکان اصلی توسعه اقتصادی است، وجود دارد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس با بیان اینکه بدون درنظر گرفتن مشاعات شهرکهای صنعتی، 3 هزار و 456 هکتار زمین صنعتی در استان فارس وجود دارد، گفت: در این س//طح حدود 5 هزار و 568 قرارداد واگذاری صنعتی منعقدشده که مساحت تخصیص یافته 1610 هکتار است.

او اف//زود: هماین//ک 2 ه//زار و 602 واح//د درحال بهرهبرداری تولید محصول دارند و 31 هزار و 384 نفر اشتغال اسمی دارند.

قنبری تصریح کرد: امس//ال در 60 ش//هرک و ناحیه صنعتی اس//تان فارس شاهد افزایش قیمت حق انتفاع زمی//ن نبودهای//م؛ افزایش قیمت حداکث//ر 9درصد در شهرکها و نواحی بزرگ صنعتی اعمال شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس خاطرنش//ان کرد: قیم//ت زمین صنعتی متوس//ط در استان فارس بین 70 تا 80 هزار تومان است اما بعضی از ش//هرکها در مناطق کمتر توس//عهیافته 05درصد تخفیف دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.