بازدید از شرکت توزیع نیروی برق البرز

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در دیدار با کارکنان ش//رکت کپک//و (کره) درباره سامانه اسکادا بحث و گفتوگو کردند.

به گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از استان البرز، ناصر اس//کندری در این بازدید گفت: استان الب//رز دارای ویژگیه//ای خاصی بوده و توس//عه و رش//د در آن نس//بت به کل کش//ور و نیز سایر استانها بیشتر است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در ادام//ه اف//زود: اوج باری که امس//ال گذراندیم نزدیک به 1300 مگاوات بوده است. وی همچنین افزود: طرح آزمایشی دیسپاچینگ کشور در البرز اج//را ش//ده و عالقهمندیم با کمک ش//ما عزیزان درباره توسعه این دیسپاچینگ همکاری بیشتری داشته باشیم.

اسکندری تصریح کرد: اس//تقرار سامانه اسکادا در ش//رکت توزیع نیروی برق اس//تان البرز پروژه آزمایشی ش//رکت توانیر بوده و دارای ویژگیهای منحصری است و نیز همزمان به غیر از اتوماسیون کلیده//ای هوای//ی، قابلی//ت قرائ//ت از راه دور کنتورهای نصب شده روی فیدرهای 20 کیلوولت تغذیهکننده شرکت توزیع هم پوشش داده شده و امیدواریم بتوانیم با همکاری موثر و با بهرهمندی از خدمات شرکت کپکو درباره سامانه اسکادا برای بهبود خدماتدهی به مشترکان اقدام کنیم.

مدیرعام//ل ش//رکت توزیع نیروی برق اس//تان البرز با اش//اره به اینکه در 4 سال گذشته شاخص متوس//ط زم//ان قطعی ب//رق هر مش//ترک بر اثر اتفاقهای ش//بکه از 1/28 به 0/82 دقیقه در روز رس//یده و این ش//اخص 3/33درصد بهبود داشته است، گفت: س//امانه اس//کادا در مرکز کنترل به طور پش//تیبان بوده و در صورت خروج یک مرکز از س//رویس، مرکز دوام قابلیت پش//تیبانی شبکه را دارد و نی//ز ب//رای جلوگیری از ایج//اد وقفه در روند کار جاری، نرمافزار اس//کادا اس//تاندارد بوده و قابلیت پش//تیبانی تمام پروتکلهای استاندارد اتوماسیون شبکه توزیع و قابلیت برقراری ارتباط با دیتابیسهای مختلف از نوع SQL و ODBC ...و را دارد.

اس//کندری با اش//اره به اینکه فاز جدید شامل برق//راری ارتباط نرمافزار GIS با اس//کادا درحال تکمیل و اجراست، عنوان کرد: مقادیر کنتورهای نصب ش//ده روی فیدرهای 20 کیلوولت منشعب از 33 پس//ت فوق توزیع در س//امانه اسکادا قابل قرائ//ت از راه دور اس//ت. مدیرعام//ل ش//رکت توزیع نیروی برق اس//تان الب//رز یکی از مهمترین ویژگیه//ای س//امانه اس//کادا را ت//دارک نقش//ه یکپارچ//ه ب//ا قابلیته//ای قابلتوجه ش//بکه 20 کیلوولت زیرپوش//ش با احتساب تمامی تجهیزات مان//وری و قابل باز و بس//ت مطرح ک//رد و گفت: جلوگیری از اعمال فرامین اشتباه بهوسیله اپراتور، مش//خص بودن محدوده برق و امکان اعمال مانور به طور آزمایش//گاهی و به صورت بهنگام پیش از اعمال فرامین اصلی، اقدامهای کنترلی اس//ت که به کاهش خطاهای اپرات//ور و محدوده بیبرقی و تسریع در برقرسانی تجهیزات منجر میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.