مسئوالن در برنامههای عملیاتی جهاد دانشگاهی سهیم باشند

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی استان قزوین با بیان اینکه جهاد دانش//گاهی ب//ه تعبیر رهبر معظ//م انقالب مولود انقالب اسالمی اس//ت، گفت: مسئوالن در برنامههای عملیاتی باید سهمی برای جهاد دانشگاهی بینند که با پشتوانه علمی که در جهاد دانشگاهی است گرهگشای مسائل سازمانی آنها باشند.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان قزوین، حمیدرضا خانپور اظهار ک//رد: جهاد دانش//گاهی به تعبی//ر رهبر معظم انق//الب مولود مبارک انقالب اسالمی است که با الهام همهجانبه از آرمانهای ای//ن انقالب بزرگ جهانی و بنیانگ//ذار کبیر آن، امام خمینی (ره) تشکیلشده و برمبنای شناخت مشکالت واقعی و نیازهای تخصص//ی جامعه به دنبال ارائ//ه الگویی بومی از تولید دانش و فناوری و ایجاد زیرس//اخت فرهنگی موردنیاز آن در راس//تای تحق//ق الگوی اس//المی ایران//ی و پیش//رفت دانشبنیان عمل میکند.

خانپور افزود: جهاد دانش//گاهی ازآنرو که زمینه و بستر آن محیط دانش//گاهی اس//ت به ذات ماهیتی دانشی دارد و تحقق چشمانداز توسعه کش//ور با رویکردهای علمی بدون آن میسر نیس//ت و با موفقیتهای بس//یار و کارهای بزرگی که در حال انجام آن است در تحقق سند چشمانداز حرکت میکند که این امر جای امیدواری دارد.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان قزوین تاکید کرد: این ماموریت از طریق هدایت و اجرای پروژههای پژوهشی در زمینهه//ای مختلف علوم و فناوری و پیگیری بهرهبرداری از نتایج پژوهشها انجام میشود.

خانپور اف//زود: تولید و تدوین فناوری، تجاریس//ازی نتایج پژوهشها، انتش//ار دانش از طریق اطالعرسانی و آموزشهای تخصصی، توس//عه فرهنگ اصیل اسالمی و خودباوری و ترویج کارآفرینی ازجمله اقدامهایی اس//ت که جهاد دانشگاهی انجام میدهد.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان قزوین گفت: درحالحاض//ر جهاد دانش//گاهی ب//رای خدماتدهی به بخش صنایع کوچک و متوسط کشور که در حدود 90 درصد صنایع کش//ور را هم ش//امل شود وارد میدان عمل ش//ود و با راهبری پروژهه//ا و آموزشهای کاربردی نیاز ای//ن بخش از صنعت را رفع کند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین تصریح کرد: شرکت شهرکهای صنعتی از سال 85 همکاری پیوسته با جهاد دانشگاهی داشته است که ازجمله آن میتوان به پروژه مطالعات ایجاد ش//هرک فناوری در اس//تان قزوین و ارائه انواع آموزشه//ای مدیریتی و مهارتی به صنایع اس//تان که در حال حاضر ادامه دارد، اشاره کرد.

وی تاکید کرد: جهاد دانش//گاهی در بخ//ش ارتباط صنعت و دانش//گاه پل ارتباطی و حلقه واس//طه خوبی است که به نظر میرسد این نقش بهخوبی ایفا نشده و انتقادهایی در این حوزه به جهاد دانشگاهی وارد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.