تقویت واحدهای دانشبنیان قم با همکاری پارک علم و فناوری

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان قم و رییس پارک علم و فناوری استان بر ضرورت تعامل و همکاری بسیار در زمینه تقویت واحدهای صنعتی دانشبنیان تاکید کردند.

ب//ه گ//زارش خبرنگار گس//ترش صنعت از اس//تان قم، امیر طیبین//ژاد در دی//دار با رییس پارک عل//م و فناوری قم که در آس//تانه روز بزرگداش//ت حمایت از صنایع کوچک انجام شد، اظهار کرد: پارک علم و فناوری در اس//تان قم توانسته است در زمینه توانمندسازی واحدهای صنعتی و از سوی دیگر برقراری تعامل س//ازنده بین مراک//ز علمی و صنعتی نقش//ی مهم ایفا کند.

وی تقویت همکاریهای بدنه کارشناسی شرکت شهرکهای صنعتی با پارک را خواس//تار ش//د و گفت: ظرفیتهای علمی و پژوهش//ی متخصص//ان جوان قمی میتواند ب//رای برونرفت واحدهای تولیدی از مش//کالت و نواقص امر تولید و حتی ورود واحدهای صنعتی و تولیدی به تجاریسازی محصوالت جدید و مورد نیاز کشور راهگشا باشد.

طیبین//ژاد ایجاد صندوق حمایت از ایدههای جس//ورانه در شرکت ش//هرکهای صنعتی را نیز در زمینه تعامل و نزدیکی بیش//تر این ش//رکت با فعاالن فناور در اس//تان ارزیابی کرد و توضیح داد: این صن//دوق میتواند با ایجاد دفتر در پارک علم و فناوری ب//رای عملیاتی کردن ایدههای خالقانه و مورد تایید ای//ن پارک اقدام کند و در نهایت برای تجاری س//ازیهای آن گامهای موثر و عملی بردارد.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان قم همچنین حض//ور فعاالنه پ//ارک علم و فناوری در س//طح ش//هرکهای صنعتی به عنوان یکی از خاس//تگاههای اصل//ی در بکارگیری ایدهه//ای ن//و و خالقانه را م//ورد تاکید ق//رار داد و بیان کرد: شهرکهای صنعتی قم بهویژه شهرک صنعتی IT قم ظرفیت حضور دفتر نمایندگی این پارک را دارد و میتوان برای استقرار مراکز علمی و تجاریس//ازی ایدههای خالقانه بهویژه در حوزه علوم انسانی و اسالمی در این زمینه برنامهریزی اجرایی کرد.

حس//ین اخوانعلوی، رییس پارک علم و فناوری اس//تان قم نی//ز در این دیدار با اس//تقبال از تقویت تعاملهای س//ازنده با ش//رکت ش//هرکهای صنعتی قم گفت: خوش//بختانه جوانان خالق و متخصص قمی بهخوبی توانس//تهاند ایدههای خالقانه و فناورانه خود را ارائه و فعال کنند ولی این ما هستیم که باید زمینه همکاری و تعامل آنها با مراکز صنعتی و تولیدی را برای تجاریسازی ایدههای آنها فراهم کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.