نشست فرماندار شهرستان بندرترکمن با مدیرعامل شرکت آبفار گلستان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

فرماندار شهرستان بندرترکمن با حضور در شرکت آبفار گلس//تان با رییس هیاتمدیره و مدیرعامل این شرکت دیدار و گفتوگو کردند.

به گ//زارش خبرنگار گس//ترش صنعت از اس//تان گلس//تان، مهدی ش//کیبافر، ریی//س هیاتمدیره و مدیرعامل این ش//رکت نی//ز در این دیدار مطالبی را درباره وضعیت اعتبارات و پروژههای آبرس//انی در روستاهای شهرس//تانهای ترکمن و گمیشان بیان کردند و در ادامه مس//ائل مربوط به آب آش//امیدنی روستاهای این شهرس//تان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: ش//رکت آب و فاضالب روستایی استان تم//ام توان خود را برای تامین آب آش//امیدنی مورد نیاز مردم روستاهای استان به کار میگیرد و از هیچ کوششی دریغ نمیورزد.

عبدالحکی//م فی//روزی، فرمان//دار شهرس//تان بندرترکم//ن نیز در ای//ن دیدار فعالیته//ای انجام ش//ده از سوی شرکت آب و فاضالب روستایی استان را س//تود و خواه//ان اس//تمرار ای//ن فعالیتها برای خدماتدهی بیشتر و بهتر به روستاییان شد.

گفتنی اس//ت، مدیریت امور آبفار شهرس//تانهای بندرترکمن و گمیشان 53 روستا با 18 هزار و 187 مش//ترک و جمعیتی افزونبر 72 هزار و 847نفر را زیر پوشش دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.