نسل سومیها پیشگام نوآوریهای صنعتی

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

نیاز و زیرساخت توسعه صنعتی و فناورانه از رونق علم و دانش میگذرد. بیس//بب نیس//ت که قدرت و هژم//ون کش//وری مانند امریکا را مرهون توس//عه دانش//گاههای آن میدانند. از اینرو، هر چقدر منابع انسانی پویا و علممحور در دانشگاهها تقویت شوند به دنبال آن میتوان به رونق صنعتی و فناورانه بیش//تر دل بست. این دیدگاهی است که به تازگی در قالب توسعه و ایجاد دانشگاههای نسل سوم و چهارم بیشتر ب//ر آن تاکید میش//ود. دانش//گاههای کارآفرین که دانشبنیانمحور بوده و تولید و ثروت خلق میکنند. به عبارتی، این نوع مراکز علمی ماموریتگرا هستند. از ای//نرو، میتوانن//د ب//ا جهتده//ی علمی خاص نیروهای//ی توانمن//د برای توس//عه و تولید صنعت و فن//اوری تربیت کنند. اما به راس//تی چق//در از این زیرس//اخت دانش در کشور ما فراهم است و چگونه میتوانیم از دریچه علم افق صنعتی روشنی را برای جامع//ه تصویر کنیم؟ به باور ب//رات قبادیان، معاون آموزش، پژوهش و فن//اوری وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع دانشگاههای کارآفرین یا کارآفرینانه در دنیا رواج دارد. در کش//ور ما نیز پارکهای علمی و فناوری وجود دارد که برخی از آنها جزو دانشگاهها هستند. بنابراین رویکرد مشابه در این زمینه در حال گسترش است و در کشور ما نیز شتاب خوبی گرفته است. همچنین سیدعلی حسینی، رییس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت گفته است: دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی نباید به آموزش و یادگیری اکتفا کنند و باید مبتکر باش//ند و به س//مت توسعه فن//اوری بروند و این نکات باید در دولت دوازدهم با همین جدیت تداوم پیدا کند و این محورهای مهمی است که باید مورد توجه قرارگیرد.

ش//اید به همین دلیل باش//د که رش//د و توس//عه رش//تههای کاربردی دانشگاهی بیش//تر مدنظر قرار گرفته است. از آن گذشته تالش برای ارتباط بیشتر صنعت و دانش//گاه از مواردی است که همواره مورد تاکید بوده است و گاه در قالب کارورزی دانشجویان در بطن صنعت و تولید نمود پیدا کرده است؛ اقدامی که میتواند مکمل توس//عه دانشگاههای کارآفرین و نسل سوم باشد.

محمدحس//ین امید، رییس دانشگاه جامع علمی - کارب//ردی گفته اس//ت که اکنون ۰۰۸ رش//ته در دانش//گاه جامع علمی - کاربردی کشور وجود دارد که قرار اس//ت این تعداد به 2 هزار رشته برسد. این درحالی است که علیرضا مالحزاده، عضو هیاتعلمی دانش//کده مخابرات دانشگاه ش//اهد معتقد است که دانش//گاههای ما فقط میتوانند یکسری تئوریسین تربیت کنند. خروجی اغلب پروژههای کارشناس//ی، ارش//د و حت//ی دکت//را در نهایت چند مقاله اس//ت که آن هم به دلیل ناتوانی در برق//راری ارتباط مناس//ب با صنعت در عم//ل کاری از پی//ش نمیبرد. وی میگوید: در بس//یاری از دانش//گاههای معتب//ر جه//ان قب//ل از وارد ش//دن دانشجو به مقطع ارشد و دکترا موضوع پایاننامه بخش//ی از ی//ک پروژه بزرگ تعریف شده از طرف صنعت است. حال آنکه چنین روند مهمی در دانشگاههای ما آن هم بهواس//طه ارتباط نامناس//ب بین صنعت و دانشگاه موضوعیت ندارد و بس//یار از وقت استاد و دانشجو صرف تعریف موضوع پایاننامه میش//ود. این اس//تاد دانش//گاه به ایس//نا گفته است دروس دانش//گاهی و آزمایشگاهی باید به نحوی تدوین ش//وند که دانشجو را با فعالیتهای عملی صنعتی آشنا کنند. اگر دانشگاه نتواند ارتباط مناس//ب را با صنعت برقرار کند در عمل از نیازهای روز صنع//ت غافل میش//ود و در نهای//ت نمیتواند نیروی متخصص و آموزشدیده مناسب فعالیتهای صنعتی را پرورش دهد.

س//خنان این کارش//ناس دانش//گاهی آن نکته را به ذهن میرس//اند که نخس//تین گام برای توس//عه دانش//گاههای نسل س//وم کاربردی کردن معلومات اس//ت. به نظر میرس//د که ایج//اد پارکهای علم و فن//اوری و ش//هرهای دانش بتواند ای//ن پیشنیاز را محقق کند. محوطههایی که در اطراف دانش//گاهها ش//کل میگیرند تا دانش//جو خود را بروز دهد. این نقط//ه عطفی برای مراکز علمی و آموزش//ی اس//ت. میثم موسایی، استاد دانشگاه تهران در این زمینه به گسترش صنعت گفت: ایجاد مراکز رشد و فناوری در کنار مراکز صنعتی یا دانشگاهی موثر است. البته اگر در سازوگار و محتوای اجرا و ایجاد آنها به درستی عمل ش//ود، میتوان انتظار داشت که زمینه اش//تغالزایی و توسعه بازار کار را فراهم کنند. به عالوه اینکه بر تروی//ج فرهنگ فناوری و کارآفرینی تاثیر زیادی خواهند داشت.

داود فدایی، استاد دانشگاه امیرکبیر نی//ز ب//ه گس//ترش صنع//ت میگوید: برای ش//کلگیری ن//وآوری و خالقیت و کاربردی ش//دن علم به دانشگاههای کارآفرین و نس//ل س//وم نی//از داریم تا بتوانی//م فرهنگ ن//وآوری را در جامعه ایجاد کنیم.

ف//رض بگیریم ک//ه منابع انس//انی دانشگاهی صاحب ایده و خالقیت است. از اینرو، باید در قالب دروس کاربردی جهتدهی شوند یا در بخش صنعتی مشغول فعالیت باش//ند. این دو راهکاری است که میتوان از قبل آن به رشد و توسعه دانش//گاههای کارآفرین خوشبین بود. مهرداد س//یفعلی، مدرس دانشگاه در این زمینه به گسترش صنعت پیشنهاد میدهد که باید الگویی ب//رای دانش//گاههای فنی و صنعتی اجرا ش//ود. این دانشگاهها مس//تقیم به بخش صنعت متصل شوند؛ مش//ابه وزارت بهداش//ت که تمامی دانشجویان آن از ت//رم۳ و ۴ به بعد در داخل بیمارس//تان و صنعت مورد نیاز خود فعالیت میکنند. بنابراین، دانشجوی صنعت//ی و فنی نیز باید در صنعت ویژه خود فعالیت کند نه اینکه تا مقطع دکترا در دانشگاه علوم نظری بخواند و سپس به عنوان مشاور در یک واحد صنعتی وارد شود که آن هم مورد قبول قرار نگیرد.

به نظر میرس//د این الگوی خوبی برای توس//عه و ایجاد دانشگاههای نس//ل سوم است به این معنی ک//ه عل//وم در دانش//گاهها در عین کاربردی ش//دن حوزهبندی ش//وند و هر رش//ته تخصصی متصل به یک بخش از صنعت شود. در قالب این الگو میتوان انتظار داش//ت که دانشگاه کارآفرین سریعتر محقق شود.

نکته دیگ//ری که باید توجه کنیم این اس//ت که بیش//تر خالقیته//ا و فناوریه//ای نرماف//زاری و سختافزاری از دل دانشگاهها سرچشمه میگیرد و پس از آن منتش//ر میشوند. حال اگر درنظر بگیریم که هر بخش صنعتی بتواند مدرس//های جدید برای دانشجویان باش//د قدرت نوآوری بهطور قطع بیشتر میشود. باید بتوانیم تا جایی که ممکن است قدرت نخب//گان را در داخل کش//ور حفظ کنیم و برای این ه//دف راهی جز توانمند کردن دانش//گاهها در قالب کارآفرین و نس//ل س//وم نداریم. مش//ابه بسیاری از کش//ورهای جهان؛ آن زمان اس//ت که دیگر آشتی صنعت و دانشگاه معادله مجهولی نخواهد بود.

به نظر میرسد این الگوی خوبی برای

توسعه و ایجاد دانشگاههای نسل سوم است به این معنی که علوم در دانشگاهها در عین کاربردی شدن حوزهبندی شوند و هر رشته تخصصی متصل به یک بخش از صنعت شود. در قالب این الگو میتوان انتظار داشت که دانشگاه کارآفرین سریعتر محقق شود

برای شکلگیری نوآوری و خالقیت و کاربردی شدن علم به دانشگاههای کارآفرین و نسل سوم نیاز داریم تا بتوانیم فرهنگ نوآوری را در جامعه

ایجاد کنیم

سیدعلی حسینی

داود فدایی

محمدحسین امید

برات قبادیان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.