مسابقه نور، عامل ایجاد انگیزه و تغییر نگاه

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

مع//اون پژوهش و برنامهریزی بنیاد ملی نخبگان گفت: برای مس//یر پیش//رفت و تربیت نخبههای علمی باید فراتر از برگزاری مسابقات گام برداش//ت و الزم است مجموعهای از ویژگیهای شخصی و مهارتهای حرفهای دیگر را با برنامهریزی به آنها آموزش دهیم.

به گزارش گسترش صنعت، آریا الستی با اشاره به برگزاری مسابقات دانشآموزی نور اظهار کرد: با توجه به اینکه این مس//ابقات در س//طح دانشآموزی برگزار میش//ود، طبیعی است که باید انتظار داشت اثرش در پیشرفت علم و فناوری، غیرمستقیم باشد.

وی ادامه داد: اثرگذاری غیرمستقیم مسابقات دانشآموزی بیشتر بر ح//وزه نوجوانان و جوانان خواهد بود به نحوی ک//ه در آینده این افراد قابلیت پیش بردن کاروان علم و فناوری کشور را داشته باشند.

معاون پژوهش و برنامهریزی بنیاد ملی نخبگان بیان کرد: از آنجا که مس//ابقات روحیه تالش و نشاط همراه با جستوجوگری و خالقیت را در بین نوجوانان ایجاد میکند، بدیهی است که اثرش در آینده مشهود خواهد بود و دانشمندان، پژوهشگران و فناوران قابلی را در سطح کشور تربیت میکند.

الستی درباره برگزاری این مسابقه به شیوه فیلمهای ۰۶ثانیهای بیان کرد: بهطور قطع برگزاری این مس//ابقات به شکل فیلمهای ۰۶ثانیهای تاثیرگذار خواهد بود. البته نمایش و خروجی این مسابقات در هر قالبی که باشد، مسابقه اثر خود را خواهد گذاشت و بهطور کلی مفید است.

وی اف//زود: روش تهیه فیلمهای کوتاه اثر دوچن//دان دارد یعنی نه تنه//ا بچهها خالقیت به خرج داده و مجبور میش//وند برای پاس//خ به یکس//وال مطالعه و پژوهش داشته باش//ند، بلکه در هنگام ارائه نتایج یا دس//تاوردهای خود هم ناچار هس//تند با یک هنر و مهارت جدیدی آشنا شوند.

مع//اون پژوهش و برنامهریزی بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: برگزاری این دوره از مسابقات دانشآموزی به روش فیلمهای ۰۶ ثانیهای ابتکار بسیار جالبی است چرا که دو مهارت بچهها به هنگام مشارکت در مس//ابقه افزایش مییابد؛ یکی مهارت جس//توجوگری و پژوهش//گری و دیگری مهارت فکر کردن برای اینکه چگونه دس//تاوردهای خود را به بهترین نحو ارائه دهند.

وی ب//ا بیان اینکه این مس//ابقات در حوزه دانشآم//وزی یک عامل ایجاد انگیزه و تغییر نگاه در مقوله علم اس//ت، افزود: برگزاری مس//ابقه الزم و مفید بوده اما طبیعی اس//ت که برای نخبهپروری، فقط برگزاری مسابقات کافی نیست.

مع//اون پژوهش و برنامهریزی بنیاد مل//ی نخبگان تصریح کرد: برای اینک//ه دانشآموزان را به س//مت حرکت در راه نخبگی س//وق دهیم، بهگونهای که بر راه پیش//رفت و اعتالی کشور اثرگذار باشند، الزم است مجموعهای از ویژگیهای ش//خصی و مهارته//ای حرفهای دیگر را با برنامهریزی به آنها آموزش دهیم.

الس//تی ادامه داد: میت//وان از طریق نظام آموزش//ی در محیطهای آموزشی و پرورشی مدارس، مجموعهای از فعالیتهای برونمدرسهای برای دانشآموزان خود طراحی کرد تا در مجموع اثرگذار بوده و آنان را به جوانهای مستعد آینده و نخبگان اثرگذار تبدیل کند.

وی با اش//اره به اینکه نخس//تین دوره برگزاری مسابقه دانشآموزی نور مورد اس//تقبال قابل توجه دانشآموزان، مربی//ان مدارس و اولیای دانشآموزان قرار گرفته اس//ت، گفت: نقطه ق//وت، خوب، مهم و قابل توجه مسابقه دانشآموزی نور؛ گرامیداشت ابن هیثم این بود ک//ه به یک منطقه آموزش و پ//رورش متعلق نبود بلکه تمام مناطق کش//ور حتی مناطق کمبرخوردار را درگیر کرده بود. همچنین امکاناتی چون مش//اوره ب//رای دانشآموزان مناطق کمبرخوردار درنظر گرفته شده بود، این نکته را نشان میداد یک عقالنیت تربیتی پشت برنامهریزی این مسابقه قرار گرفته و خیلی برای من امیدوارکننده بود. مع//اون پژوهش و برنامهریزی بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: آموزش و پرورش هم در سطح ملی مسابقاتی را هر سال برگزار میکند. به عنوان مثال، مسابقات دانشآموزی خوارزمی یا مسابقات دیگری که در زمینه ابتکارات یا خالقیتها از طریق پژوهشسراها برگزار میشود که به نوبه خود بسیار مفید است.

به گفته الس//تی، باید س//عی کرد که دانشآموزی به علت نداش//تن امکانات یا دسترس//ی نداش//تن به اطالعات از فعالیتها و این حرکات نشاطآفرین و انگیزهآفرین دور نماند.

گفتنی است، مس//ابقه دانشآموزی نور؛ گرامیداشت ابن هیثم، سال گذشته با حضور دانشآموزان سراسر کشور برگزار شد. در این مسابقه دانشآم//وزان فیلمهای کوتاه ۰۶ ثانیهای تولید کردند و در زمینههای علم نور با یکدیگر رقابت کردند. از نتایج این مسابقه تجلیل از ۰۰2گروه دانشآموزی بود. مس//ابقه دانشآموزی ن//ور، رویدادی علمی در عرصه دانشآموزی اس//ت که باعث پیش//رفت تحصیلی، افزایش انگیزه برای یادگیری، مس//ئولیتپذیری، ایجاد حس رقابت س//الم ...و شده است. همچنین دومین دوره این مسابقه با گرامیداشت پروفسور جکی یینگ از ابتدای آذر ۵۹ آغاز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.