خدمات پارک فناوری به ایدهپردازان

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

بهط//ور کل//ی دلی//ل مه//م ناکام//ی افرادی ک//ه ایدههای خوبی دارند، ناتوانی مالی است چراکه ارتباط بین بخش مالی و تولیدکننده ایده، قطع است. بس//یاری از اف//راد ایدهپ//رداز، نحوه و اصول تجاریس//ازی و این ام//ر که چگون//ه محصول را ب//ه ب//ازار مصرف برس//انند، نمیدانن//د. از ای//نرو، پ//ارک علموفن//اوری ب//ه هس//تههای فن//اور، کمک مادی و معنوی میکند. پش//تیبانیهای حقوقی، مالی، مالیاتی و هویتبخشی احتمال شکست هستههای فناور را کاهش میدهد. هدف پارک علموفناوری در خراس//انجنوبی نیز ایجاد اش//تغال و حمایت از جوانانی است که دارای ایدههای مبتنیبر علم و فناوری هستند و رساندن آنان به سطحی است که خودکفا ش//وند. پارک علموفناوری حامی هس//تههای فناور نیز هس//ت. هس//تههای فناور، هستههایی هس//تند که ایدهای مبتنی بر نوآوری برای ایجاد ش//غل و تولید داشته باشند. روال کار هم این اس//ت که ش//رکتهای پارک علموفن//اوری، مورد ارزیابیه//ای اولیه ق//رار میگیرند و پس از اح//راز دانشبنیان ب//ودن در فرآیندهایی در تهران به عنوان ش//رکت دانشبنیان شناخته میش//وند. پارک علموفناوری حمایتهایی میکند که احتمال شکس//ت ش//رکتهای فناور کاهش پیدا کند. یکی از اهداف پارک علموفن//اوری، ایجاد ارتباط میان تولیدات مبتنی بر علم، صنعت و بازار اس//ت و پارک علموفناوری باید پلی بین دانش//گاه و صنعت برقرار کند. پ//ارک علموفناوری به این افراد تا س//قف ۵۱ میلی//ون تومان وام با بهره پایی//ن میدهد. پارک علموفن//اوری مکان کارگاهی برای تولید محصول دراختیار این اف//راد قرار میدهد، ای//ن افراد ایدهپرداز در ۶ ماه تا یک س//ال فعالی//ت میکنند و پس از این مدت به عنوان ش//رکت درحال رشد شناخته میشوند. پارک علموفناوری برای معرفی محصول نیز به ش//رکتهای درحال رش//د کمک میکن//د و حامی آنان اس//ت. در حوزه دانشبنیان، ش//رکتها بعد از دو یا ۳ سال به شرکت رشدیافته تبدیل میشوند و این شرکتها که در حمایت پارک علموفناوری هس//تند از مزایایی چون معافیت مالیاتی و معافی//ت از عوارض برخوردار میش//وند. البته حمایتهایی که پارک علموفناوری در اس//تانهای بزرگ کش//ور انجام میدهد، قابل مقایس//ه با استان محرومی مثل خراسانجنوبی نیست. در اس//تان خراسانجنوبی، حمایتها از هستههای فناور بسیار کم اس//ت و در عمل مکانی برای استقرار ش//رکتها وجود ندارد و توان مالی برای حمایت از این شرکتها نداریم. البته زیرساخت اس//تان به عنوان اس//تان تازهتاس//یس ضعیف اس//ت. به دلیل ضعفهای اس//تانی، بیش//ترین حجم کاری پارک علموفناوری، روی تامین زیرس//اختها است. باید زیرساختهای مهندسی و مالی پارک علموفناوری استان فراهم شود تا پارک علموفناوری بتواند در اختیار فناوران و هستههای فناور قرار دهد.

محمدعلی‌ناصری ‌رییس‌پارک‌عل ‌موفناوری‌

خراسا ‌نجنوبی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.