کاربردهای پالسمای سرد در صنایع بررسی میشود

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

از سوی ستاد توس//عه فناوری نانو دورههای آموزشی صنعتی فناوری نانو با موضوع توانمندیها و کاربردهای پالس//مای سرد در صنای//ع، اواخر مرداد برگزار میش//ود. به گزارش گس//ترش صنعت، س//تاد ویژه توس//عه فناوری نانو درنظ//ر دارد به منظور افزایش س//طح کیفی و محتوایی در سمینارهای آشنایی صنایع با پالس//ما و کاربرده//ای آن و ارائه اطالعات فنی به مدرس//ان فناوری نانو دورههای آموزش//ی صنعتی فناوری نانو را با موضوع توانمندیه//ا و کاربردهای فناوری پالس//مای س//رد در صنایع مختلف برگزار کند. توانمندیها و کاربردهای فناوری پالسمای سرد در صنایع چاپ و بستهبندی، نساجی، غذایی و کشاورزی و صنایع پزش//کی و حوزه سالمت از موضوعات این دوره آموزشی است. معرفی مفهوم و ویژگیهای پالسمای سرد با نگرش صنعت مخاطب، توضیح کاربردهای توسعهیافته تجاری و صنعتی، بیان زمینهه//ای کاربردی در دس//ت اقدام، تحقق و توس//عه، معرفی ش//رکتهای تولیدکننده در کش//ور با نگاه به زیرس//اخت بومی مشتریان، کاربران و بهرهبرداران از دیگر موضوعات و محورهای مدنظر در این دورهها است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.