تولید نان غنی شده مالت

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

پودر جوانه گن//دم و پودر مالت به لحاظ خ//واص رئولوژیکی خاصیت نانوایی ندارد و نهتنها نمیتوان با آن نان تولید کرد بلکه وقتی به خمیر اضافه شود به دلیل فعالیت الفا امیال باعث از هم پاش//یدن خمیر و از بین رفتن خاصیت االستیته آن خواهد شد. نانهای س//نتی و مسطح نیاز اساس//ی به این خاصیت دارند به همین دلیل از آنها نمیتوان نان تهیه کرد. به گزارش گس//ترش صنعت، از اینرو پژوهش//گران ایرانی موفق ش//دند با استفاده از روش اختالط بهویژه ایجاد دمای ۷2 تا ۵۳ درجه سلس//یوس از جوانه گندم خمیری تهیه کنند که بتوان با اس//تفاده از آن نان تهیه کرد. این نان به صورت غنی ش//ده اس//ت، خواص جوانهها را داراس//ت و میتواند در قالب محصول جدیدی وارد بازار شود. همچنین این پژوهش//گر موفق شد نان غنی شده جوانه گندم را تولید کند. تهیه نان غنی ش//ده مالت یا جوانه گندم به کوشش علی هاش//می به ثبت اختراع رس//یده اس//ت. ش//ماره ثبت این اختراع ۷۶۹۹۷ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.