آسی‌بهای‌مدیریت‌جزیر‌های‌در‌نهادهای‌آموز‌شدهنده

در گفتوگوی گسترش صنعت با رییس سازمان مدیریت صنعتی بررسی شد

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

نبود دانش فنی و مهندسی کافی یکی از عواملی است که باعث شده روند توسعه صنعتی در ایران آهسته طی ش//ود. این اتفاق درحالی رخ داده که در ای//ران س//ازمانها و نهاده//ای آموزشدهنده بس//یاری در حوزه صنعت وج//ود دارد اما با توجه به ضرباهنگ توسعه در کشور به نظر میرسد این سازمانها از توان کافی در آموزش دادن برخوردار نیستند.

آنچ//ه محمدعل//ی محم//دی، رییس س//ازمان مدیریت صنعتی در گفتوگو با گس//ترش صنعت مطرح میکند مربوط به آموزش واقعی و آموزش غیرواقعی است. او معتقد است بخشی از اطالعاتی که امروز به مدیران صنعتی در قالب آموزش داده میش//ود در اداره بنگاهه//ا ب//دون کارک//رد بوده و تاثی//ری ندارن//د. این ش//یوه آم//وزش از نظر او غیرواقعی است.

از دیگ//ر موضوعاتی ک//ه در ای//ن گفتوگو به آن پرداخته ش//ده، سیاس//تگذاری نامناسب در عرص//ه آم//وزش و مدیری//ت جزیرهای بس//یاری از س//ازمانهای آموزشدهن//ده در ایران اس//ت. س//ازمانها و نهاده//ای آموزشدهن//ده به گفته ریی//س س//ازمان مدیریت صنعتی ارتباط بس//یار خفیفی با یکدیگر دارند و این موضوع باعثش//ده تا توان آموزشی کش//ور کاهش یابد. محمدی در گفتوگو با گسترش صنعت به پرسشهایی از این قبیل پاس//خ داده و توضیح میدهد که میپذیرد از سازمان مدیریت صنعتی توقع میرود بخشی از این مشکالت را جبران کند. مشروح این گفتوگو در ادامه آمده است.

€یکی€از€مش/کالتی€ک/ه€در€حوزه€آموزش€ € مدیری/ت€صنعت/ی€در€کش/ور€وج/ود€دارد،€ غیرکاربردی€بودن€بسیاری€از€آموز €شهاست،€ برای€این€موضوع€چه€راهکاری€در€نظر€دارید؟€

در کشور فضاهای آموزشی که به بخش صنعتی کمک کند، زیاد نیس//ت و این مشکل وجود دارد. بر این اس//اس یک//ی از اقداماتی که در این زمینه باید هرچه س//ریعتر انجام ش//ود، راهاندازی مراکز آموزش//ی کاربردی اس//ت. اکنون چن//د نمونه در کش//ور وجود دارد ام//ا تع//داد مجموعههایی که کارک//رد مناس//بی ندارند بی//ش از مجموعههایی اس//ت که ممکن اس//ت در بخش صنع//ت مفید باشند.

س//ازمان مدیریت صنعتی همیش//ه پیش//نهاد هم//کاری داده و گرفت//ه اما آنچ//ه در این زمینه اهمیت دارد این است که چنین موضوعاتی نباید محدود به یک سازمان یا نهاد باشد. امروزه مراکز آموزشی بسیاری وجود دارد اما بخش قابلتوجهی از آنها بر مبنای آموزش واقعی فعالیت نمیکنند.

€درباره€تفاوت€آموزش€واقعی€و€غیرواقعی€ € توضیح€دهید.€آیا€می€توان€این€طور€برداش/ت€ ک/رد€که€آم/وزش€واقعی€برمبنای€مش/کالت€ بنگاه€هاست€و€آموزش€غیرواقعی€برعکس؟

بله. همینطور اس//ت. آموزش واقعی مبتنی بر مس//ائل روز بنگاههای صنعتی اس//ت. یکی از نیازهایی که ام//روزه در ایران وج//ود دارد توس//عه مدی//ران بخش صنعت اس//ت. متاس//فانه در دورههای گذش//ته به این موضوع پرداخته نشد و مش//کالتی ک//ه امروز ب//ا آن روبهرو هس//تیم ب//ه دلیل س//هلانگاریهایی اس//ت که کش//ور چند س//ال ب//ا آنها درگیر بود. س//ازمان مدیریت صنعتی ب//ا دانش//گاه صنایع و مع//ادن در این زمینه همکاریهای مش//ترکی داشته و س//عی کردیم در ای//ن زمینه ارتباط مناس//بی برقرار کنیم تا مشکالتی که ام//روزه به دلیل نب//ود دانش کافی در بخ//ش مدیریت صنعتی وج//ود دارد، برطرف شود. باید آموزشهای صنعتی به سمت کاربردی شدن هدایت شود.

€به€نظر€می€رس/د€بخش/ی€از€این€مش/کل€به€ € دلی/ل€جزیره€ای€ب/ودن€س/ازمان€ها€و€نهادهای€ آم/وزش€دهنده€اس/ت.€آی/ا€می€ت/وان€این€طور€ برداش/ت€ک/رد€که€اگ/ر€س/ازمان€ها€و€نهادهای€ آموزش€دهنده€با€هم€در€ارتباط€باش/ند€بخش/ی€ از€این€مشکالت€برطرف€خواهد€شد؟

ب//دون تردید ارتباط مراکز آموزش//ی ب//ا رویکرد مشابه، همافزایی باالیی ایجاد میکند.

با اینکه مراکز بس//یار زی//ادی در این زمینه وجود دارد اما ش//اهد اقدام مشترک نیستیم. تنها برخی از نهادها یا سازمانهای آموزشی آن هم بهطور مقطعی با یکدیگر همکاریهای//ی دارند. یکی از دالیلی که آموزشه//ا واقعی نیس//تند و کمکی ب//ه مدیران در بنگاههای صنعتی نمیکنند، همین موضوع اس//ت. بای//د بپذیریم که وجود خط ارتباطی بین واحدهای و سازمانهای آموزشی باعث میشود سطح آموزش صنعتی در کش//ور ارتقا یابد. در این صورت میتوان به رشد بیشتر بخش صنعت در کشور امیدوار بود.

€آی/ا€در€زمینه€آموز €شه/ای€صنعتی€اکنون€ € سیاست€گذاری€وجود€دارد؟

بیتردی//د دوری ای//ن نهاده//ا و سازمانها در کش//ور ظرفیت استفاده از فرصته//ای بزرگ را کاه//ش میدهد. یک//ی از نیازهایی که اکنون در کش//ور وج//ود دارد، سیاس//تگذاری در بخش آموزشهای مدیریتی و صنعتی اس//ت. باید در این زمینه سیاستهای یکپارچه وجود داش//ته باش//د تا ارتباط نهادهای آموزش//ی نیز بر مبنای مشخصی باشد. اگ//ر این مراک//ز آموزش//ی در کنار هم نباش//ند، کار ب//زرگ انجام نمیش//ود. تم//ام موفقیتهای بزرگ در دنیا نتیجه اس//تفاده از فرصته//ای ب//زرگ بوده و ق//درت اس//تفاده از فرصته//ای بزرگ در اختیار س//ازمانهای بزرگ اس//ت. با این حال باید در نظر داش//ته باشیم که سازمانهای بزرگ فقط خودشان بزرگ نیستند و میتوانند در یک شبکه باشند.

در ای//ن صورت میتوان به ش//بکه بزرگی دس//ت یاف//ت و از فرصته//ای بزرگ در قالب این ش//بکه استفاده کرد.

€با€توجه€به€اینکه€س/ازمان€مدیریت€صنعتی€ € در€کشور€بزرگترین€سازمانی€است€که€در€زمینه€ آموزش€صنعتی€فعالی/ت€م €یکند،€توقع€م €یرود€ این€سازمان€تاکنون€در€زمین €های€که€به€آن€اشاره€ کردید€اقدام€م €یکرد.€

م//ا در حوزه مش//اوره این کار را انج//ام دادیم. در ش//بکه تامینکنندگان خدمات مش//اوره بس//یاری از اش//خاص حقیق//ی و حقوق//ی حض//ور دارند. در برخ//ی از موارد پروژههایی که به س//ازمان مدیریت صنعتی داده میش//ود از طریق م//ا به مجموعههای دیگر واگذار میش//ود. ب//ا این سیاس//ت توانمندی بخ//ش خصوصی نی//ز افزایش مییاب//د و میتوانیم کم//ک کنیم ت//ا بخش خصوصی در ای//ن حوزه نیز فعالیتهای بیش//تری داشته باشد. در زمینه مراکز آموزش//ی نیز اقداماتی انجام ش//ده است. در برخی از موارد پروژههای بزرگی وجود داش//ت که سازمان مدیریت صنعتی به تنهایی نمیتوانس//ت مسئولیت آن را قبول کند. در این زمینه اقدامی که انجام ش//د این بود که با توجه به ش//بکه سازمانهای آموزشی که با س//ازمان کار میکردند، پروژه گرفته شد و بعد تقسیم کار در شبکه فعاالن آموزشی باعث شد پروژه به مرحله نهایی برس//د. برخی از پروژهها در سازمان مدیریت صنعتی به کمک مراکز پژوهشی و آموزشی بیرونی انجام میش//ود. مراکز آموزش//ی و پژوهشی بیرونی که با س//ازمان مدیریت صنعت//ی در ارتباط هستند بهطور معمول به عنوان تامینکننده خدمات یا ش//ریک فعالی//ت میکنند. قابلیتهای س//ازمان محدود به بخش//ی که سازمان بر آن مالکیت داشته باشد نیست. جامعه ما نیازمند یک تدبیر مشخص با هدفی که گفتید هس//ت و با توجه به سابقه، تجربه و قدمتی که س//ازمان مدیری//ت صنعتی دارد بدون تردید این توقع درس//تی است و امیدواریم این توقع را بتوانیم در جامعه محقق کنیم.

یکی از نیازهایی که اکنون در کشور وجود دارد، سیاستگذاری در بخش آموزشهای مدیریتی و صنعتی

است. باید در این زمینه سیاستهای یکپارچه وجود داشته باشد تا ارتباط نهادهای آموزشی نیز بر مبنای

مشخصی باشد. اگر این مراکز آموزشی در کنار هم نباشند، کار بزرگ انجام نمیشود

آموزش واقعی مبتنی بر مسائل روز بنگاههای صنعتی است. یکی از نیازهایی که امروز در ایران وجود دارد توسعه مدیران بخش صنعت است. متاسفانه در دورههای گذشته به این موضوع پرداخته نشد و مشکالتی که امروز با آن روبهرو هستیم به دلیل سهلانگاریهایی است که کشور چند سال با

آنها درگیر بود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.