€۰۶درصد عملیات اجرایی راهآهن برقی تهران-مشهد با توان داخلی

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

معاون فنی و امور زیربنایی راهآهن گفت: بر اس//اس توافق با طرف چینی در قرارداد برقیسازی راهآهن تهران-مشهد بیش از ۰۶درصد پروژه با تاکید بر توان داخلی انجام میشود.

مازیار یزدانی با اشاره به امضای قرارداد برقیسازی راهآهن تهرانمش//هد به ایس//نا گفت: در بخش امور قراردادی، بر اس//اس امضای ق//رارداد اصلی، قرارداد س//هجانبهای با ش//رکتهای داخلی و طرف خارجی نیز قابلیت امضا پیدا میکند.

وی افزود: امیدواریم بحث قرارداد سهجانبه مربوط به لکوموتیو نیز تا ماه آینده نهایی شود.

معاون ش//رکت راهآهن در ادامه به مباح//ث تامین مالی این پروژه اش//اره کرد و گفت: با نهایی ش//دن ق//رارداد تس//هیالت، ایران باید ۵1درص//د حق کارفرمایی را ب//ه عنوان پیشپرداخت در دو قس//ط پرداخت کند و طبق آن ۴ مرداد نامه درخواس//ت این مبلغ از س//وی ش//رکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران به س//ازمان برنامه و بودجه ارسال میشود.

یزدان//ی از آغ//از فعالیت اجرایی ش//رکت چینی در پ//روژه پس از پرداخت نخس//تین قسط از س//وی ایران خبر داد و گفت: امیدواریم س//ازمان برنامه و بودجه درخواس//ت ش//رکت راهآهن را با س//رعت پیگیری کند.

مع//اون فنی و زیربنایی راهآهن با اش//اره به امور مهندس//ی پروژه برقیس//ازی راهآهن تهران-مشهد گفت: برای مدیریت زمان، از چند هفته قبل قراردادی با یک شرکت مهندسی مشاور داخلی و خارجی منعقد و ابالغ کردیم که طبق آن ش//رکت طرف قرارداد کار برداشت و تراکمس//نجی در زمینه ارتقای مسیر از حد فاصل نیشابور تا مشهد را شروع کرده است.

این مقام مس//ئول در ش//رکت راهآهن از توافق ب//ا طرف چینی در طراحی ش//بکه باالدستی این پروژه خبر داد و گفت: در موضوع اصلی پروژه برقیسازی راهآهن تهران-مشهد یعنی مباحث مربوط به تامین توان و خطوط انتقال، یکس//ری اقدامات مطالعاتی و شبیهس//ازی رخ داده است.

وی ب//ا توجه به اهمی//ت مدیریت پروژه اظهار کرد: ش//یوهنامهها و چارچوبها برای مدیریت پروژهای در این سطح و عظمت تهیه و حتی ب//ه طرف چینی هم ابالغ و همچنین نرمافزاری که باید برای مدیریت پروژه استفاده شود نیز تعیین شده است.

یزدان//ی با اش//اره به عل//ت اصلی تهی//ه آرش//یو الکترونیکی پروژه برقیسازی راهآهن تهران-مش//هد گفت: نخستین پروژه بزرگ کشور اس//ت که درباره برقی کردن نیاز قطعی داریم تجربیات حاصل از این پروژه را برای پروژه برقیس//ازی گرمس//ار-اینچه برون استفاده شود. مع//اون فنی و زیربنایی راهآهن با اش//اره به چالشهای بخش اجرایی این پروژه گفت: این مسیر به دلیل اینکه یک مسیر دو خطه با ترافیک باالی//ی اس//ت و هر ۵1 دقیقه ی//ک قطار اعزام//ی دارد، فعالیت روی این پروژه بس//یار سخت اس//ت؛ باید در کمترین زمان خط را مسدود کنیم و با استفاده از روشهای مکانیزه عملیات اجرایی را انجام دهیم. در این راس//تا تمام فناوریهای روز دنیا بررس//ی شده و امیدواریم با در اختیار گرفتن ماش//ینآالت مکانیزه در ایران، عملیات برقیسازی راهآهن تهران-مش//هد به روش مکانیزه انجام شود. وی با بیان اینکه «رقم دقیق قرارداد ۷/1میلیارد دالر است که سهم ایران ۰۰۲ میلیون دالر و ۵/1میلیارد دالر سهم مشارکت طرف خارجی است. » گفت: در تمام بخشها شرکتهای ایرانی مشارکت دارند و طبق توافق با طرف چینی بیش از ۰۶درصد پروژه با تاکید بر توان داخلی انجام میشود.

یزدانی در پایان یادآور ش//د: س//رعت بهرهبرداری ۰۰۲کیلومتر بر س//اعت در نظر گرفته ش//ده که عالوهبر بهبود زمان سرفاصله باعث افزایش س//رعت سیر و کاهش زمان مس//یر تهران-مشهد به کمتر از ۶ ساعت میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.