در دولت یازدهم ۲۴ تصفیهخانه فاضالب اجرا و بهرهبرداری شد

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

وزیر نیرو با بیان اینکه توسعه شبکههای فاضالب به عنوان یکی از مس//ائل مهم در مدیریت آب مورد توجه دولت تدبیر و امید بوده اس//ت، گفت: در ۴ س//ال فعالیت این دولت ۲۴ تصفیهخانه فاضالب جدید در س//طح کش//ور اجرا ش//د و به بهرهبرداری رسید.

به گزارش ایسنا، حمید چیتچیان در آیین گشایش مدول دوم تصفیهخانه خوی و شبکه ۵۷ کیلومتری انتقال فاضالب ای//ن طرح افزود: جمع تصفیهخانههای کش//ور در ۴۵ س//ال گذش//ته ۴/۵1میلیون مترمکعب در ش//بانهروز بود و در این مدت به اندازه ۶۲درصد ۰۵ س//ال پیش از فعالیت این دولت تصفیهخانه فاضالب گشایش یافته است.

وی با تاکی//د بر اینکه دولت تدبیر و امید در مدت فعالیت خود 1/1 میلی//ون مترمربع تصفیه فاضالب به ظرفیت قبلی اضاف//ه کرد، اف//زود: با وج//ود این توس//عه در بخش تصفیه فاضالب هنوز با استانداردهای الزم فاصله داریم و کار وزارت نیرو همچنان ادامه مییابد.

وی اظهار کرد: فاضالب از جمله مس//ائل مهم در مدیریت آب است و اگر فاضالب بدون تصفیه رها شود موجب آلودگی محیط و به خطر افتادن سالمت جامعه میشود زیرا فاضالب رها شده ۴ برابر میزان خود منابع آب را آلوده میکند.

وی ادامه داد: نجات دادن آب از آلوده ش//دن بس//تگی به اجرای شبکههای فاضالب داش//ته و پساب حاصل از تصفیه فاضالب برای مصارف مختلف قابلیت استفاده دارد.

وزیر نیرو با بیان اینکه آب به یک مس//ئله حاد در کش//ور تبدیل شده اس//ت، گفت: ایران کشور خشک و نیمه خشک بوده و متوس//ط بارندگی کش//ور یک س//وم بارش دنیاست؛ متوس//ط بارش در کشور ما از ۰۵۲ به ۰۴۲ میلیمتر رسیده و تمام کشور درگیر مسئله کمآبی است.

چیتچیان افزود: کشور با توجه به کمبود بارشها و درجه حرارت باال و کاهش منابع با افزایش مصرف آب مواجه است و این روند باید اصالح و مدیریت شود.

وزیر نیرو به منظور گش//ایش فاز دوم س//امانه جمعآوری و تصفیه فاضالب ش//هر خوی، بازدید از روند احداث ۲ س//د آغچ//ای و س//د غازان و بررس//ی آخرین وضعی//ت احداث و بهرهبرداری این سدها به آذربایجانغربی سفر کرده است.

ب//رای اح//داث مدول دوم س//امانه فاضالب ش//هر خوی با ظرفی//ت تصفی//ه ۵1 هزار مترمکع//ب در ش//بانهروز، ۰۰۴ میلیارد ریال هزینه ش//ده است؛ این س//امانه ۵۷ هزار نفر را تحت پوش//ش خدمات خود قرار داده و فرآیند تصفیه آن از نوع SBR اس//ت. در اجرای این س//امانه ۴۷ کیلومتر شبکه جمعآوری و خط انتقال ایجاد و ۸1 هزار و ۰۵۷ فقره انشعاب آب واگذار ش//ده اس//ت، این طرح در سال ۷۸۳1 شمسی به اجرا درآمده و براساس برنامهریزیها در سال ۵1۴1 شمسی تکمیل میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.