راهآهن به کرمانشاه رسید

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

معاون توسعه راهآهن ش//رکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور از پایان عملیات اجرایی راهآهن کرمانشاه و اتصال غرب کشور به شبکه ریلی خبر داد و گفت: یکی دیگر از وعدههای دولت یازدهم در بخش حملونقل محقق شد.

جبار علی ذاکری از اتصال کرمانش//اه به شبکه ریلی کشور خبر داد و به ایلنا گفت: خوش//بختانه یکی دیگر از وعدههای دولت یازدهم در بخش حملونقل پیش از اتمام دولت محقق شد و ریل به کرمانشاه رسید.

وی ادام//ه داد: راهآهن کرمانش//اه به عن//وان دومین طرح اقتص//اد مقاومت//ی در بخش حملونقل ریلی محقق ش//د و عملیات اجرایی آن به پایان رسید.

معاون توسعه راهآهن با بیان اینکه طول محور ریلی مالیرکرمانش//اه ۵۷1 کیلومتر اس//ت، گفت: طول راهآهن مالیر به فی//روزان ۳۶ کیلومتر و از مالیر تا کرمانش//اه ۲11 کیلومتر اس//ت که عملیات اجرایی این محور به پایان رسیده و از این پس مردم غرب کشور به شبکه ریلی دسترسی دارند.

وی ب//ا بیان اینکه راهآهن کرمانش//اه در کریدور ش//رق به غرب اجرا ش//ده، گفت: طبق س//ند اتحادیه راهآهنهای دنیا ای//ن پروژه به عن//وان یکی از محورهای مواصالتی ش//رق به غرب تعریف شده است.

ذاکری با بیان اینکه با تکمیل این محور در افق ۰1 س//اله حجم انتقال بار به ۲1 میلیون تن کاال میرس//د، گفت: پس از تکمیل این محور از کرمانش//اه تا مرز خس//روی و افزایش ظرفیت جابهجایی ب//ار، حجم انتقال بار در این محور به ۲1 میلی//ون تن کاال و حجم جابهجایی مس//افر به یک میلیون و ۰۰9 هزار نفر در سال میرسد.

این مقام مسئول با اشاره به حجم عملیات اجرایی گسترده در ای//ن مح//ور اظهار کرد: می//زان خاکب//رداری در محور ۸ میلی//ون مترمکع//ب و حج//م خاکریزی در ای//ن محور ۵/۵ میلیون مترمکعب بوده است.

معاون س//اخت راهآهن با اش//اره به اینکه در محور مالیر - فیروزان - کرمانش//اه تاکنون ۳ ایس//تگاه ساخته شده، اظهار ک//رد: ۵ ایس//تگاه دیگر در این محور ب//رای افزایش ظرفیت جابهجایی بار و مسافر در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه عملیات ساخت راهآهن کرمانشاه از سال ۰۸۳1 پیش ش//روع شده، گفت: اجرای این پروژه آرزوی ۶1 ساله مردم کرمانشاه بوده است.

وی تاکی//د کرد: ص//د درصد ریلگ//ذاری پ//روژه راهآهن کرمانش//اه در دولت یازدهم انجام ش//ده و به زودی با حضور رییسجمهور گشایش مییابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.