سازناکوک وصدای پردرد صنعت موتورسیکلت

‹«گسترش‹صنعت»‹وضعیت‹تولید‹و‹فروش‹موتورهای‹کاربراتور‹ی،‹انژکتور‹ی‹و‹برق ‹ی‹را‹بررسی‹کرد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ه//ر تغییری تاوانی دارد و بهنظر میرس//د صنعت موتورس//یکلت کشور نیز در مس//یر تحوالت اساسی خود باید از دس//تاندازهای پرخط//ری عبور کند تا به ش//کوفایی موردانتظار دس//ت یاب//د. تغییر هویت صنعت موتورس//یکلت از کاربرات//وری به انژکتوری و نیز برقی باعث ش//ده وضعیت تولید و البته فروش با نوعی ش//وک مواجه باشد که سال ۶۹ نقطه آغاز آن اس//ت و امید که سازندگان با پیدا کردن خود در این پوستاندازی، امسال نقطه پایانی آن نیز باشد.

گفتوگو ب//ا تولیدکنن//دگان موتورس//یکلتهای انژکتوری و برقی حاکی از آن اس//ت که هنوز س//از این صنعت کوک نش//ده و آواها از دل پردردی ناشی میش//ود که اگر بخش//ی مربوط به تغییر هویت این صنعت اس//ت بخش//ی دیگر نیز ب//ه البیگریهایی برمیگردد که از بیرون به این صنعت فش//ار مضاعف آورده است.

‹کاهش‹تقاضا‹و‹افت‹تولید ‹

حج//تاهلل صفای//ی، مدیرعام//ل ش//رکت پاسارگادسیکلت فارس درباره وضعیت تولید خود در 3 ماه نخست سال۶۹ گفت: یکی از معدود کارخانههای موتورسیکلتس//ازی ک//ه درحال فعالیت اس//ت این نش//ان بوده که مش//غول تولید موتورس//یکلتهای انژکتوری اس//ت. سایر س//ازندگان هنوز نتوانستهاند محصوالت خود را در بحث انژکتوری وارد بازار کنند و تنها در حد تولید نمون//ه باقی ماندهاند. وی افزود: این ش//رکت برای 3 ماه نخس//ت س//ال نزدیک به ۵ هزار دستگاه موتورسیکلت وارد بازار کرده است. این تع//داد به نمایندگیها فروخته ش//ده و حدود 3هزار دس//تگاه از آنها نیز تحویل مصرفکننده شده است. این صنعتگر درباره پیشبینی تیراژ تولید س//ال ۶۹ نیز اظهار کرد: این ش//رکت برای 3 ماه نخست سال پیشبین//ی تولید ۲۱هزار دس//تگاه را داش//ت اما در نهایت بهدلیل وضعیت بازار و وجود موتورسیکلتهای کاربراتوری تولید به کمتر از نصف رسید. جدید بودن محصول، تفاوت قیمت موتورس//یکلتهای انژکتوری نس//بتبه کاربراتوری و نهای//ت وضعیت کلی اقتصاد کش//ور و کاهش قدرت خرید مردم باعث افت فروش ش//ده اس//ت. وی درباره قیمت محصوالت این نشان نیز گفت: قیمت موتورس//یکلتهای انژکتوری حدود 3میلی//ون و ۰۰۵ه//زار تومان اس//ت ک//ه نزدیکبه ۰۰۵هزار تومان گرانتر از کاربراتوری بوده و با توجه به قدرت خری//د پایین م//ردم بهطورکلی تمایلی به خرید وجود ندارد.

این سازنده درباره میزان تولید این شرکت تا پایان س//ال اظهار کرد: پیشبینی این اس//ت ک//ه بتوانیم حدود ۰۱هزار دس//تگاه تا آخر س//ال تولید داش//ته باشیم زیرا با توجه به فصل کاری این صنعت فعالیت تولید تا نیمه نخست سال خواهد بود.

صفای//ی در ادامه درب//اره افت تولید و مش//کالت نقدینگی کارخانجات موتورس//یکلت نیز عنوان کرد: تیراژ پایین با وجود خری//د کاالهای موردنیاز تولید، باعث ش//ده س//رمایه در انبارها بخواب//د ضمن آنکه موتورس//یکلتهای ساخته ش//ده هنوز بهطورکامل فروش نرفتهاند.

‹بازار‹همچنان‹با‹کاربراتور ‹یها ‹

رجبعلی غائبی، مدیرعامل شرکت «توفانرو گنبد» یک//ی دیگر از تولیدکنندگان موتورس//یکلت کش//ور اس//ت که به بازار نامس//اعد اش//اره ک//رد و گفت: با توجه به شرایط بهوجود آمده باید موتورسیکلتهای کاربرات//وری بهطورکام//ل از ب//ازار حذف ش//وند تا انژکتوریها تقاضا داش//ته باش//ند. ازای//نرو با وجود موتورس//یکلتهای کاربرات//وری س//ال ۵۹ در بازار، موتورس//یکلت انژکتوری مورداستقبال مصرفکننده قرار نگرفته ضمن آنکه قیمت نیز بیتاثیر نبوده است.

وی افزود: برای 3 ماه نخست سال این نشان تولید نداشت و در انتهای نیمه نخست سال، تولید خود را آغاز خواهد ک//رد. غایبی درنهایت گفت: بازار فروش نیمه نخست س//ال ۶۹ مربوط به موتورسیکلتهای کاربراتوری ساخته ش//ده در انتهای سال ۵۹ بوده و امیدواریم نیمه دوم س//ال، فصل فروش انژکتوریها آغاز شود چراکه این تغییر رویکرد نیاز به کمی زمان دارد.

‹بازار‹تولید‹برق ‹یها‹قفل‹است ‹

گسترش صنعت برای سنجش بازار موتورسیکلتهای برقی، بهسراغ یکی از طراحان موتورسیکلت برقی رفت که بهروز پورنامداری//ان درباره وضعیت تولید و فروش ای//ن نوع موتورس//یکلتها عنوان کرد: مش//کالتی که گاهی به شکل عمدی رخ میدهد یکی از موانع اجرایی شدن طرحهاست و امروز با برخی سنگاندازیها روند کار پروژه موتورسیکلتهای برقی طراحی شده با توجه به بوم کش//ور قفل ش//ده اس//ت. وی ادامه داد: وجود قوانین بسیار سختگیرانه و باید گفت عجیب و غریبی که وضع میش//ود مایوسکننده است و درحالحاضر ب//ه نوعی در مقابل حضور محص//والت جدید مقاومت میش//ود. البته این مش//کل قابل پیشبین//ی بود اما تصوره//ا این نبود که ت//ا این اندازه ب//رای تولید مانع ایج//اد کنند بهطوریکه تولیدکننده ناامید از ادامه راه شود. این طراح موتورس//یکلتهای برقی درباره موانع قانونی به اس//تانداردها اش//اره کرد و گفت: بزرگترین مشکلی که امروز سر راه موتورسیکلتهای برقی است استانداردس//ازی بوده که اروپا و امریکا ملزم به رعایت آنها نیس//تند. درواقع باید گفت موارد و مولفههایی که در سازمان استاندارد به آنها اشاره میشود در هیچیک از این کش//ورها وجود ندارد. پورنامداری//ان ادامه داد: ش//مارهگذاری موتورس//یکلت برقی منوط به تاییدیه سازمان ملی استاندارد است و این سازمان نیز مواردی از صنعتگر درخواس//ت دارد که بهطور تقریبی نشدنی اس//ت. تامین مشخصههایی که اس//تاندارد میخواهد غیرممکن بوده و استانداردهایی برای این وسیله نقلیه خواس//ته ش//ده که برای خودرو هم وجود ندارد. این تولیدکننده از وجود برخی کارشکنیها گالیهمند است و گفت: در طرحهای نو همیشه نوعی مافیا که احساس میکنند س//ود و فعالیتش//ان با نوع//ی چالش مواجه اس//ت وجود دارد که برای محقق نشدن کار شروع به فعالیت گس//ترده کرده و از تمام ظرفیتها و البیهای خود برای این امر استفاده میکنند.

امروز دس//تهایی وجود دارد که اص//رار به فروش موتورس//یکلتهای بنزینی دارند از اینرو برای حضور موتورسیکلتهای برقی بومی مقاومت وجود دارد. وی تاکی//د کرد: با این موانع زمان را از دس//ت میدهیم و اج//رای کار به عقب میافتد. تالشه//ا ادامه دارد اما بحث طلب ‪»New EC«‬ که س//ازمان اس//تاندارد از ما خواس//ته حت//ی در اروپا و امریکا نی//ز وجود ندارد و تنه//ا آنچه در بحث اس//تاندارد رعایت میش//ود در ح//د ایمارک اس//ت. این فعال صنعت موتورس//یکلت در توضیح این اصطالح گفت: اس//تاندارد کش//ورهای صنعتی س//ازنده خود را ملزم میکند که در سلس//له مراح//ل خ//اص و در م//دت زمان//ی بهطورنمونه ۰۱ س//اله به یک سطح از اس//تاندارد برسد. این امر اتفاق مطلوبی اس//ت اما باید مدت زمانی تعیین ش//ود و به تولیدکننده فرصت داده شود. امروز کارشناس ما هنوز این اصطالح را نمیشناس//د و حقیقت آن را نمیداند تنها چون ش//نیده، درخواس//ت میکن//د. وی یادآور ش//د: کشورهای صنعتی روی بحث استانداردها بسیار حساس//یت دارند اما امروز کانادا حتی موتورس//یکلت برقی را ب//دون ایمارک وارد میکن//د چراکه حداکثر س//رعت موتورس//یکلت برقی ۰۹ کیلومتر در ساعت اس//ت در حال//ی که برای س//ایر وس//ایل نقلیه باالی یکص//د و ۰۱ کیلومتر برآورد میش//ود. موضوع دیگر پرداخت یارانه از سوی دولت چین به سازندگان است و حتی در این کش//ور نیاز نیس//ت موتورسیکلتهای برقی ش//مارهگذاری ش//وند. این صنعتگ//ر ادامه داد: کره نیز از جمله کش//ورهایی اس//ت که موتورسیکلت برقی ش//مارهگذاری نمیش//ود این در حالی است که در کش//ور قوانین عجیبی وضع کردهایم که مجموعه فعاالن صنعتی را از فعالیت خود ناامید کرده و عطای آن را به لقایش میبخشد.

پورنامداری//ان از کاره//ای انج//ام ش//ده خود گفت و عن//وان ک//رد: ام//روز تمام بس//ترها آماده اس//ت و کارها انجام ش//ده و منتظر مجوز اس//تاندارد هستیم. بحثه//ای علمی این پروژه ب//ا جدیت در مدت زمان بیش از 3 س//ال برای بومیسازی موتورسیکلت برقی انجام ش//د اما آنچه باید در عم//ل اتفاق افتد با وجود برخی مانعتراشیها هنوز عملیاتی نشده است. زمانی بحث افزای//ش ایمنی موتورس//یکلت و راحتی راکب مطرح اس//ت که پذیرفتنی است اما سختگیریهای استاندارد، قوانین دستوپاگیری است که تولیدکننده را از دور رقابت و تولید خارج میکند.

بهروز پورنامداریان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.