سهمخواهی باالی قطعهسازان و سهمدهی پایین خودروسازان

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

رونق نس//بی ب//ازار خودرو امس//ال باعث ش//د بخش//ی از مطالب//ات قطعهس//ازان پرداخت ش//ود ام//ا همچنان رق//م زی//ادی از بدهی باالی ۰۲۱ روز شرکتها باقی است که صنعتگران منتظر دریافت آن هس//تند. ازاینرو با توجه به رقم باالی مطالبات معوقه در این بخش، از خودروسازان درخواست ش//ده منابع الزم را تامی//ن و باق//ی مطالبات قطعهس//ازان را پرداخت کنند تا بی//ش از این به واحدهای قطعهسازی فشار وارد نش//ود و بتوانند به تولید خود ادامه دهند.

همچنی//ن انتظ//ار م//یرود خودروس//ازان از مح//ل پیشفروشه//ای انجام ش//ده به پرداخ//ت مطالبات خود سرعت بیش//تری دهند هرچند بخش کوچکی از مطالبات در خرداد پرداخت شد اما به دلیل پرداخت نشدن مطالبات در ۲ ماه نخس//ت سال میزان مطالبات قطعهسازان افزایش یافت ازاینرو پرداخت ۰۵3میلی//ارد تومان از مطالبات در این ش//رایط رقم باالیی در مقایس//ه ب//ا قطعاتی که در این مدت دریافت شده، نیست.

همچنین به دلیل تاخیرهای انجام شده حجم چندانی از مطالبات گذشته خودروس//ازان به قطعهسازان کم نشده و همچنان رقم بدهی باالست.

برخ//ی مس//ائل ابت//دای س//ال و آتشس//وزی یک//ی از ش//رکتهای بزرگ قطعهسازی موجب مشکالتی در تامین قطعات برای ش//رکتهای خودروس//از ش//د و این جریان، موانع//ی را در پرداخت مطالبات قطعهس//ازان نیز بهوجود آورد. به هرحال قطعهس//ازان نس//بت به ش//رایط س//خت خودروسازان آگاه هستند و آنها در جریان پیشفروشهای خود ب//ه دلیل پرداخ//ت بهرههای ب//اال، بدهیهای بانکی خود را تس//ویه کردهاند و سهم قطعهس//ازان را با توجه به نپرداخت//ن به//ره، هر روز س//هم پرداختیش//ان را کمتر و کوچکتر کردهاند.

پیش//نهاد میش//ود خودروسازان بیش//تر به قطعهسازان توج//ه کنن//د تا کمکی به روزآمدی آنها داش//ته باش//ند و قطعهس//ازان بتوانن//د با خری//د فن//اوری در تولید قطعات روزآمدتر خودروسازان را همراهی کنند. نباید انتظار داشت همچن//ان قطعهس//ازان در تامین قطعات به روند گذش//ته کار را ادامه دهند و سهمش//ان به قطعات خارجی برسد. با روزآمدی توان رقابت در صنعت قطعه افزایش یافته و تولید بومی رونق میگیرد.

احمدرضا‌رعنایی ‌نای ‌برییس‌انجمن‌تخصصی‌ صنایع‌همگن‌نیرومحرکه‌و‌

قطع ‌هسازی‌کشور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.