لنت ترمز نیازمند کددار شدن است

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

با توج//ه به برنام//ه دولت به منظ//ور جلوگیری از ورود قطعات تقلبی به کشور طرح و نص//ب کد رهگی//ری روی قطع//ات پرمص//رف در حال اجراس//ت ک//ه بیتردید باید لنتترمز نیز شامل این طرح باشد. با نصب هولوگرام روی قطعات پرمصرف، بهطورقطع جری//ان ورود قطعات تقلبی به بازار کنترل ش//ده و دست س//ودجویان از ب//ازار قطعات ل//وازم یدکی خ//ودرو کوتاه میشود.

هرچند اطالع دقیقی نسبت به اینکه لنتترمز نیز شامل ۶۱ قلم قطعات پرمصرف میش//ود یا نه در اختیار نیس//ت ام//ا به دلی//ل فوقایمنی بودن لنت ترم//ز، طرح نصب کد رهگیری نیز روی این قطعه انجام خواهد شد.

در چند سال اخیر قاچاق لنتترمز به کشور حجم زیادی را ب//ه خ//ود اختصاص داده بود البته امس//ال در راس//تای افزای//ش نظارتهای دولت، جریان قاچاق برخی از قطعات بهویژه لنتترمز به بازار کاسته شده البته همچنان مشکل عرضه لنتهای تقلبی در بازار وجود دارد.

همچنی//ن الزم به یادآوری اس//ت کاهش کاالی قاچاق، فضا را برای ورود کالهبرداران و س//ودجویان بازمیکند و به هر میزان ورود لنتهای قاچاق به کش//ور کمتر میشود ورود کاالی تقلب//ی در بازار افزای//ش مییابد که برای این معضل نیز باید تدبیری اندیش//یده ش//ود. برای اجرای هر طرحی باید راههای مختلفی که ممکن است پروژه را دچار اخالل و مشکل کند سنجیده شود و برای برونرفت از آنها نیز برنامههای ویژه تدوین کرد زیرا امروز اگر ورود کاالهای قاچاق یک معضل در صنعت کشور است حضور محصوالت تقلبی نیز خود مشکلی دیگر است که نباید با خنثی شدن یکی، دیگری میدان فعالیت پیدا کند.

امی//د اس//ت رکود بازار لن//ت ترمز در ابتدای س//ال، در ماههای آینده و همزمان با تعطیالت و آغاز س//فرها جبران ش//ود و ش//اهد خروج رکود و رونق دوباره بازار این صنعت در کشور باشیم.

سیدحسین‌الجوردی رییس‌انجمن‌صنایع‌تولید‌

لنت‌ترمز‌و‌کالچ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.