«گسترش صنعت» اثربخشی ورود صنعت خودرو به طرحهای نوسازی و هدفگذاری ساالنه را بررسی کرد طرحهای مشارکتی محرک ظرفیتهای راکد خودروسازی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

معاون اول رییسجمهور اعالم کرد: شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران موظف به طراحی، ساخت و بهرهبرداری از رآکتورهای پژوهشی است. به گزارش انتخاب، «اس//حاق جهانگیری» مع//اون اول رییسجمهور در نامهای به «علیاکبر صالحی» رییس س//ازمان ان//رژی اتمی مصوبه اخیر هیات دولت در اصالح اساس//نامه شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران را برای اجرا ابالغ کرد.در نامه معاون اول رییسجمهور به رییس س//ازمان انرژی اتمی بر طراحی، ساخت و بهرهبرداری ار رآکتورهای پژوهشی در راستای تحقق اهداف و ماموریتهای سازمان انرژی اتمی ایران تاکید شده است.

هرچن//د هدفگ//ذاری س//االنه تولی//د میتواند بخش//ی از ظرفیته//ای تولی//دی ب//دون اس//تفاده خط//وط تولید خودروس//ازان را ب//ه کار گیرد و آنها را مل//زم به تولید کند اما بهطور قطع تنها ش//رط کافی نخواهد بود بلکه الزم است انگیزهای برای افزایش تولید ایجاد ش//ود که قراردادهایی با س//ازمانها و همچنین طرحهایی همچون نوس//ازی ناوگان حملونقل میتواند اثربخش//ی باالیی در این مس//یر داشته باشد.

ب//ه گفته فع//االن این ح//وزه حتی پرش//دن ظرفیتهای تولیدی و افزایش بیمحابای این ظرفیت نهتنها دستاوردی ب//رای صنعت خودرو به همراه نخواهد داش//ت بلکه به زیان ای//ن صنعت بوده چراک//ه به دلیل باال نب//ودن بهرهوری در صنع//ت خ//ودروی ای//ران، اس//تفاده از هم//ه ظرفیتها به طور قطع فراهم نخواهد ش//د که این ام//ر در طوالنیمدت هزینههای هنگفتی را به خودروسازان تحمیل خواهد کرد.

فریدون حمیدی، مدیرعامل شرکت زامیاد در گفتوگو با «گس//ترش صنعت» با تاکید براینکه ظرفیتهای تولیدی و ماش//ینآالت موجود این امکان را فراهم نمیکند که باالتر از ظرفیت موجود، امکان تولید وجود داش//ته باش//د، گفت: خودروس//از در صورت مش//اهده فراهم شدن ظرفیت بیشتر اقدام به بررس//ی خواهد کرد تا مش//خص ش//ود کدامیک از قطعات مزیت رقابتی بیشتری برای او به همراه دارد، بر این اس//اس توجه بیش//تری به اجزا و تجهیزات کرده و درنهایت اقدام به تولید میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.