حفظ روند توسعه صنعت و تجارت با حضور شریعتمداری

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

رییس هیات عامل ایدرو با بیان اینکه اقای دکتر شریعمتداری گزینه مطلوبی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است، تصریح کرد:سابقه و تجربه ایشان در وزارت بازرگانی میتواند رشد و توسعه بیشتر تجارت صادراتگرا و توسعه صنعت را به دنبال داشته باشد. حضور ایشان باعث میشود صنعت و تجارت روی ریل توسعه تولید صادراتمحور باقی بماند. رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان این مطلب تصریح کرد: با توجه به سابقه و تجربه ایش//ان در وزارت بازرگانی سیاستهایی که در طول 4 س//ال وزارت مهندس نعمتزاده در بخش صنعت و تجارت تبیین ش//د ادامه مییابد. رش//د و توسعه بیشتر تجارت صادراتگرا و توس//عه صنعت ازجمله سیاستهای دولت دوازدهم است که نشان از ادامه راه دولت یازدهم دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.