حل مشکل فروش؛ خواس

نمایندگان بخش خصوصی صنعت و م

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

محمد ش//ریعتمداری درحالی به عنوان گزینه پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت مطرح ش//ده اس//ت که اظهارنظرهای مثبتی با توجه به کارنامه قابل قبول وی بازگو میشود. چهره شناختهشدهشریعتمداریبههمراهسوابقویازبدوانقالباینامیدواریرادردلصنعتگران و فعاالن بخش صنعت و معدن ایجاد کرده اس//ت که ادامه سیاستهای دولت یازدهم بتواند در دولت جدید بیشتر به بالندگی برسد. بهبود محیط سرمایهگذاری و فضای کسب و کار در بخش توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی

احمد زارعی: باید توجه کنیم که دیگر تولیدات ما تنها برای مصرف داخلی نباید جوابگو باشد به این معنی که نیاز مصرف داخلی هموار شده و باید صادرات محصوالت در برنامه

باشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.