نتایج مطالعات تنوع زیستی در باالترین سطوح علمی منتشر شد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

پژوهش//گران مرکز ذخایر زیس//تی و ژنتیکی ایرانی موفق ش//دند نتایج مطالعات تنوع زیس//تی را در باالترین س//طوح علمی منتشر کنند. سید ابوالحس//ن شاهزادهفاضلی، رییس مرکز ذخایر زیس//تی و ژنتیکی ای//ران گفت: این مرکز، یکی از معدود مراکز بس//یار جوان و ملی کش//ور است که پس از یکدهه فعالیت پیوس//ته توانسته است در زمینه رسالتهای تعری//ف ش//ده گامهای بس//یار موث//ری را برای شناس//ایی، نگهداری، خدماتدهی و نمونههای زیستی کشور بردارد.

وی افزود: بانک میکروارگانیسمها یکی از بانکهای زیستی چهارگانه این مرکز در س//الهای اخی//ر با افزایش قابلتوجه مش//ارکتهای بینالملل//ی توانس//ته اس//ت موفقیته//ای چش//مگیری در سطح جهانی داشته باش//د که شاید یکی از آنها تنوع بیولوژیک بس//یار باالی نمونههای قابل ارائه در این بانک زیستی باشد.

وی ب//ا بی//ان اینک//ه در این بانک ان//واع باکت//ری، آرکی، س//یانوباکتری، قارچ رشتهای، مخمر، ریز جلبک و دیاتومهها در کلکس//یون نگهداری ش//ده و قابل ارائه است، اظهار کرد: بانکهای زیس//تی انگشتش//ماری در جهان وجود دارد که چنین تنوع زیستی بسیار پهناوری را پوشش داده باشند.

فاضلی خاطرنش//ان کرد: همراه با رویک//رد عملکردی باال، فعالی//ت علمی پژوهش//گران جوان بانک میکروارگانیس//مها س//بب معرف//ی تازهه//ای تاکس//ونومیک نیز میش//ود که دستاوردهای پژوهشی بسیار حائزاهمیتی هستند.

ب//ه گفته وی، معرفی ای//ن تازهها نهتنها از نظر ش//ناخت و معرفی منابع زیس//تی کش//ور برای اس//تفاده پژوهشگران و دانش//جویان سراس//ر ایران اهمیت دارد بلکه نشاندهنده پویای//ی و حرک//ت رو به جلوی مرکز مل//ی ذخایر ژنتیکی و زیستی نیز هس//ت. در این زمینه، مشارکتهای علمی اخیر پژوهشگران این مرکز در مطالعات بینالمللی منتج به انتشار مقالههایی با ضریبهای علمی بس//یار ب//اال و در مرجعترین مجلههای علمی بینالمللی شده است.

وی با بیان مثالی خاطرنشان کرد: در زمینه تنوع زیستی و تاکس//ونومی قارچها، قسمتی از نتایج پژوهشهای انجامشده در ای//ن مرک//ز در یک//ی از معتبرتری//ن مجلهه//ای علمی قارچشناس//ی که از باالترین ضریبه//ای علمی Impact( ‪61۰۲ factor‬ = )13/465 نیز برخوردار بوده منتش//ر شده اس//ت. در این نوع مطالعه دانش//مندان سرشناس بسیاری از ۹5 دانش//گاه و مرکز پژوهشی از دهها کشور جهان مشارکت داش//ته و به همین برای این نوع مقالهها ضریب رجوع بسیار باالیی دارد.

براساس نوشتههای مهر، رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیس//تی ایران اظهار کرد: در این پژوهشها که شامل معرفی گونههای جدیدی از قارچها از دریاچههای شور کشور است تا به حال گونههای قارچی «نئوکاماروسپوریوم چیچستیانوم»، «ایمریسلوپسیس پرس//یکا»و «پورپورئوسیلیوم سودانوم» به عنوان تازههای تاکس//ونومیک در این مرکز شناسایی شدهاند و مطالعات انجام ش//ده در این مرکز نش//ان میدهد که تنوع زیس//تی دریاچههای ش//ور کش//ور میتواند برای حل برخی مشکالت استراتژیک کشاورزی نیز کاربردی باشد.

فاضلی بیان کرد: پیش//رفتهای حاص//ل در این مرکز هم ب//ه دلیل بومیس//ازی دانش و همچنین ب//ه علت جلوگیری از خ//روج ارز و نی//ز ایجاد بس//تری برای دسترس//ی تمامی پژوهش//گران و دانش//جویان کش//ور به نمونههای بیولوژیک بسیار حائز اهمیت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.