آسانسازی ورود تجهیزات فناورانه دریایی به بازار

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

دبیر گروه تجاریسازی و توسعه بازار ستاد توسعه فناوری صنایع دریایی معاونت علمی ریاستجمهوری اعالم کرد: این کارگ//روه با توجه به تکمیل زنجیره تامین محصوالت دریایی از طرحه//ای فناورانه دریایی در راس//تای ورود محصوالت و تجهیزات دریایی به بازار حمایت میکند.

به گزارش گس//ترش صنع//ت به نقل از رواب//ط عمومی و اطالعرس//انی معاونت علمی، امین حاجیمحمدی با اشاره به اهمیت فعالیت گروه تجاریس//ازی و توس//عه بازار در ستاد گف//ت: این کارگروه یکی از 4 گروه س//ازمانی س//تاد دریایی اس//ت که با توجه ب//ه اهمیت ورود محص//والت و تجهیزات دریایی به بازار و تکمیل زنجیره تامین محصوالت شکلگرفته است.

وی افزود: مهمترین هدف تش//کیل این کارگروه در ستاد، حمای//ت از صنایع فناورانه دریایی و کمک به تجاریس//ازی محص//والت و تجهی//زات دریای//ی در راس//تای توس//عه و شکلگیری شرکتهای دانشبنیان دریایی است.

دبیر گروه تجاریسازی و توسعه بازار ستاد توسعه فناوری و صنای//ع دانشبنی//ان دریایی معاونت علمی ب//ا بیان اینکه این س//تاد در زمینه توس//عه فناوریهای دریایی با استفاده از ظرفی//ت ش//رکتهای دانشبنی//ان دریای//ی از طرحهای فناورانه حمایت کرده اس//ت، گفت: هدف اصلی این حمایت رفع نیازهای فناورانه کشور با همکاری سازمانها و نهادهای دریایی اس//ت؛ بنابراین چنانچه شرکت دانشبنیانی در حوزه دری//ا بتواند با انجام پ//روژهای فناورانه، برای رفع نیاز یکی از س//ازمانهای دریایی کشور اقدام کند، س//تاد دریایی نیز در تامین هزینههای فناورانه آن طرح با سازمان مربوط مشارکت میکند.

به گفته وی، س//ازمانهای دریایی برای واگذاری طرحهای فناوران//ه دریایی خود به ش//رکتهای دانشبنیان دریایی از طریق ستاد دریایی میتوانند اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.