صرفهجویی، مهمترین راهکار عبور از بحران بیآبی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

ابوالفضل فرهان//ی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اس//تان ق//م در گفتوگو با گس//ترش صنعت درباره انتظارات بخش صنعت از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گف//ت: راهاندازی واحدهای تعطیل و نیمهتعطیل بای//د در اولویت کاری وزیر آینده صنعت، مع//دن و تجارت قرار گیرد. البته این راهاندازی باید با ظرفیت کامل باشد. وی افزود: باید ترتیبی اتخ//اذ ش//ود که مواد اولیه صنایع پتروش//یمی ب//ه قیمت صادراتی بهدس//ت تولیدکنندگان برسد. بدیهی است که این روند برای مدت معین باید تعیین ش//ود و همچنین درگیر نوسانات گوناگون نباشد. فرهانی تاکید کرد: باید این نکته مدنظر قرار گیرد تا ارزش افزوده از مصرفکننده واقعی و نهایی گرفته شود نه از تولیدکنندگان. بدیهی است که این موضوع با هدف حمایت از تولید داخلی انجام میشود. ریی//س خانه صنعت، معدن و تجارت اس//تان قم گف//ت: در اقدامی دیگر باید خرید ماشینآالت با ارز مبادلهای باشد. این مقام مسئول یادآور شد: رفع مشکالت تامین اجتماعی واحدهای تولیدی نیز باید لحاظ ش//ود چراکه بیش//تر واحدهای صنعتی با این چالش دست و پنجه نرم میکنند. بدیهی است که هر چه موانع و چالشهای بخش تولید برداشته ش//ده بر کاهش قیمت تمامشده محصوالت تولیدی موثر اس//ت. به گزارش گسترش صنعت از جمله مزیتهای صنعتی و اقتصادی مهم اس//تان قم میتوان به نزدیک//ی به تهران به عنوان بزرگتری//ن ب//ازار تولید و مصرف در کش//ور، قرار گرفتن در مس//یر ارتباطی 14 اس//تان صنعتی جنوبی با مرکز قرار گرفتن در مس//یر عبور شبکههای زیربنایی انرژی وجود شهرکهای صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی س//لفچگان و وجود منابع نفتی، گاز ش//یرین، منابع کانی فلزی و غیرفلزی اش//اره کرد. قدمت صنعت در اس//تان قم به سال 160 ه/.ق. بازمیگردد.

از سال 1328 به بعد صنایع دستی و سنتی در استان رواج گرفت و کارگاههای مختلف گیوهچینی، آینهسازی، نمدمالی، تولید کفش، مبلس//ازی، تولید بخ//اری، آهنگری، حلوایی، صابونس//ازی، فرش دستباف (ابریش//م)، متقالبافی و سوهانپزی راهاندازی شد. یکی از مهمترین صنایع دس//تی که با نام قم پیوند خورده سوهان است که مبدأ پیدایش آن در هندوس//تان بوده و س//پس در زمان ناصرالدین شاه وارد قم شده است.

نایبریی//س ات//اق بازرگانی، صنایع، مع//ادن و کش//اورزی اس//تان مرکزی گفت: بس//یاری از مشکالت اقتصادی ما دستخوش تحوالت سیاسی شده است. هرچن//د برجام دس//تاورد جدی موفق در حوزه داخلی و خارجی اس//ت، بدون سرمایهگذاری خارجی و بدون صاحبان فناوری و فن نمیتوان به رونق تولید دس//ت یافت. منوچهر توس//طی در گفتوگو با گسترش صنعت در بی//ان خواس//تههای فعاالن بخ//ش خصوصی از وزیر صنع//ت، معدن و تج//ارت دولت دوازدهم اظه//ار ک//رد: ت//وان و ظرفیت اس//تان مرکزی در تولید و تجارت بس//یار اس//ت اما سیاست و رویکرد سیاس//تمردان برای بخش تولید محدودیت ایجاد میکن//د. وی با ارزیابی مثبت از عملکرد گذش//ته ش//ریعتمداری گفت: از وزیر آینده دولت دوازدهم در صنعت، معدن و تجارت خواسته میشود به دور از جناحگیری سیاس//ی و خارج از تحوالت سیاسی و فقط ب//ا نگاه تخصص//ی و صاحبنظرانه به رونق اقتصادی و توس//عه فعالیتهای تولیدی و صنعتی بپردازد.

نایبریی//س ات//اق بازرگانی، صنای//ع، معادن و کشاورزی اس//تان مرکزی با اشاره به نوسانات نرخ ارز گفت: ب//دون س//رمایهگذاری خارجی و بدون صاحب//ان فن//اوری و فن نمیتوان ب//ه رونق تولید و رشد مناس//ب صنعتی دس//ت یافت. باید با نگاه حمایت از تولید داخلی در کنار سیاس//ت استفاده از توان و ظرفیت خارجی بتوان به صنعت و تجارت رونق داد.

توسطی معتقد است که اکنون دولت یازدهم به ثبات نرخ تورم دست یافته است اما به قیمت ایجاد رکود اقتصادی. دولت یازدهم به بخش تولید امید داد ام//ا بای//د این امید را در بخ//ش تولید و صنعت کاربردیتر کرد. اس//تان مرکزی ب//ا یک میلیون و 414 ه//زار نفر جمعیت و 12 شهرس//تان در قلب ایران ق//رار دارد و دومین قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب صنعت و یک//ی از کانونهای مهم کش//اورزی کش//ور اس//ت. ظرفیتهای صنعتی و معدن//ی ارزش//مندی در نقاط مختلف اس//تان مرکزی وجود دارد که به دالیل مختل//ف، ای//ن ظرفیتها ابت//ر مانده اس//ت بهطوری که بسیاری از واحدهای صنعتی با کمت//ر از 04درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند. افزایش ظرفیت واحده//ای تولیدی و صنعتی امر ضروری اس//ت زیرا توس//عه اقتصادی استان و در نهایت تمام کش//ور منوط به این امر اس//ت. بهطور قطع برای دستیابی به توس//عه اقتصادی، افزایش ظرفی//ت واحدهای تولی//دی و بکارگی//ری همه ظرفیتهای تولیدی استان مرکزی نیازمند ایجاد تعامل با شرکتهای معتبر خارجی است. برجام و پساتحریم، کشور و اس//تان مرکزی را وارد شرایط جدیدی ک//رده که با ایجاد تعامل با ش//رکتهای بزرگ دنیا از قبی//ل ،JFE میتوان از ظرفیتهای صنعتی استان بیشترین استفاده را برد. همچنین م//ا برای باال ب//ردن می//زان تولی//دات باکیفیت و حض//ور در بازاره//ای جهانی نیازمن//د همکاری با ش//رکتهای بزرگ دنیا هستیم. اس//تقرار 3هزار واحد صنعت//ی و 50 واحد معدنی در نقاط مختلف استان مرکزی، این استان را به قطب چهارم صنعت کش//ور تبدیل کرده اس//ت، بنابراین در بخشهای مختل//ف میتوانیم با ش//رکتهای ب//زرگ مانند JFE ژاپ//ن که از کمپانیهای صاحبنام در صنایع معدنی دنیا اس//ت، همکاریهای دوجانبه داشته باشیم. دانشگاه صنعتی اراک و دیگر دانشگاههای فنی مهندس//ی اس//تان مرکزی بهدنبال مدیریت انتقال فناوری و توسعه واحدهای تحقیق و توسعه صنعت، به منظور ارتق//ای کیفیت تولید و افزایش ظرفیت این بخش با نگاه اقتصاد صنعتی هستند.

عل//ی محم//د زمانی، ریی//س خانه صنع//ت، معدن و تجارت اس//تان قزوین در گفتوگو با گس//ترش صنعت درباره انتظارات اس//تان متبوع خود از وزیر پیش//نهادی صنع//ت، معدن و تجارت در بخش صنعت و معدن گفت: وزیر پیش//نهادی صنعت، مع//دن و تجارت را در مجموع فردی مثبت تلقی میکنیم که دارای سوابق خوبی است و اش//راف کام//ل در بخش صنعت و مع//دن دارند. از این جهت گزینه مناس//بی برای این سمت هس//تند. وی افزود: با این حال، باید موضوع مهمی در اولویت کاری ایش//ان قرار بگیرد. آن هم مربوط به راهبرد توس//عه صنعتی اس//ت به این معنی که درحالحاضر اس//تراتژی مشخصی در بخش توسعه صنعتی نداری//م. به عبارتی، فاقد راهب//رد میانمدت، کوتاهمدت و بلندمدت برای توس//عه صنعتی هس//تیم. از اینرو، این موضوع باید در اولویت کاری ایش//ان قرار بگیرد. این مس//ئله از آن جهت دارای اهمیت اس//ت که افرادی که میخواهند سرمایهگذاری کنند باید سمت و سوی صنعت را بدانند. زمانی یادآور شد: در طول سالهای تحریم کشور دچار مشکالت بسیاری شد. از این جهت نتوانستهایم مطابق با پیشرفتهای روز سایر کشورها حرکت کنیم. بنابراین، باید توجه کنیم که با ورود فناوری و تمرکز بر حمایت از نوس//ازی صنایع باید بتوانیم صنایع خود را مطابق با پیشرفتهای روز دنی//ا جه//ت دهیم. وی با تاکید ب//ر حضور بخش خصوص//ی در عرصه اقتصادی و صنعتی کشور نیز گفت: تشکلهای بخش خصوصی همواره میتوانند کمککننده خوب//ی ب//ه وزارت صنعت، معدن و تجارت باش//ند. از این رو بای//د حمایت از بخش خصوصی و تش//کلهای بخش خصوصی در دس//تور کار قرار گیرد. زمانی با اش//اره ب//ه محور بازرگانی در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: توجه جدی به موضوع واردات باید در دس//تور کار این وزارتخانه قرار گیرد به این معنی که واردات به نحوی باید باشد که مواد اولیه تولید را از داخل تامین کند نه اینکه به تولید نهایی داخلی کشور ضربه بزند و از جهت توان تولید به تعطیلی کارخانجات منجر شود. از اینرو، مدیریت واردات موضوع مهمی اس//ت که میتواند از واردات بیرویه و بدون حس//اب وکتاب جلوگیری کند. به عالوه اینکه باید جلوی قاچاق کاال گرفته شود تا در نهایت از تولید داخلی حمایت ش//ود. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با اش//اره به اهمیت اشتغالزایی در کش//ور گفت: بیکاری بزرگترین چالش و نگرانی نظام اس//ت که رفع آن ارتباط مس//تقیمی با حمایت از تولید داخلی دارد. هر چقدر مانع تولید وکارخانجات برداشته شود میتوان به از بین بردن بیکاری بیشتر خوش//بین بود. بدیهی است که تشکلهای بخش خصوصی در این زمینه میتوانند یاریگ//ر بخش دولتی باش//ند. وی با تاکید بر اصل رقابتپذی//ری گفت: باید برنامه صادرات//ی برای محصوالت داخلی پیریزی ش//ود تا تولیدکنن//دگان توان رقابت و صادرات داشته باشند.

مدیرعامل ش//رکت آبفار قم با اش//اره بر اینکه به نیمه فصل گرما رس//یدهایم، گفت: اس//تان قم همانند بیش//تر اس//تانهای کشور ب//ا مش//کل کمآبی و بحران آب روبهرو اس//ت و بخ//ش زیادی از آب آش//امیدنی آن از منابع خارج از اس//تان تامین میش//ود، به همین علت اصالح الگوی مصرف آب بس//یار ضروری و قابل توجه است. به گزارش خبرنگار گسترش صنعت از استان قم، محمد احمدیجبلی در پاس//خ به اینکه راهکارهایی که برای گذر از بحران آب به آنها نیاز داریم کدامند، به چند کلید طالیی صرفهجویی در مصرف آب اشاره کرد که اس//تفاده از کاهن//ده آب برای کنترل مص//رف از مهمترین آن اس//ت. وی ادامه داد: بهرهگی//ری از روشهای نوین آبیاری برای جلوگیری از هدررفت آب از دیگر راهکارها است. همچنین از جریان آب به منظور بازشدن یخ گوشت و دیگر مواد منجمد استفاده نکنید. برای نظافت محیطی بهتر اس//ت به جای شستوشو و مصرف آب از خاکگیری و جارو اس//تفاده شود. مدیرعامل شرکت آبفار قم گفت: با توجه به اهمیت آموزش، به کودکان بیاموزیم تا با بس//تن به موقع ش//یر، در حفظ آب، این مایه حیاتی تالش کنند. در حالی که کمبود آب در اس//تان احساس میش//ود، لزومی به شستوشوی پیادهروی مقابل مغازه و منزل نیس//ت. همچنین هدررف//ت قطرات کم آب از ش//یرهای خراب نباید نادیده گرفته شود. احمدیجبلی با بیان این راهکارها ب//ه عنوان چند کلید طالیی برای عبور از این بحران گفت: میزان سرانه مصرف در روستاهای استان قم باالست و ساالنه حدود 3درصد به مشترکین آب روستایی اضافه میشود و از طرفی کاهش بارندگی موجب کمبود منابع تامین آب شده است پس به این دلیل ضروری است که مردم با مصرف بهینه آب ضمن جلوگیری از کاهش بیرویه منابع آبی، فصل تابس//تان را با کمترین مش//کل پش//ت سر بگذارند.

مدیرعامل ش//رکت آبفار قم در پایان با اش//اره به اینکه بهترین راه برای روبهرو نش//دن با بیآبی مدیریت مصرف اس//ت، از مشترکین خواس//ت با رعایت الگوی مص//رف آب و پرهیز از اس//راف با اثرهای ناخوشایند ناشی از خشکسالی مقابله کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.