روند رو به رشد سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی قزوین

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

س//هراب ش//رفی، عضو هیاتمدیره خانه صنعت، مع//دن و تج//ارت در گفتوگو با گس//ترش صنعت درب//اره انتظارات بخش صنعت از وزیر پیش//نهادی جدی//د گف//ت: طبیعی اس//ت که حمای//ت از تولید داخلی و فعالس//ازی اقتصاد کشور خواسته بسیاری از صنعتگ//ران اس//ت. از ای//نرو، ب//رای رونق بخش صنعت باید بازارس//ازی را مدنظ//ر قرار دهیم چراکه درحالحاض//ر مازاد تولید داریم و باید رویکرد خارجی برونگرا را بیش//تر لحاظ کنیم تا محصوالت تولیدی خود را به بازارهای مصرف خارجی برس//انیم. بنابراین باید سازمان توسعه تجارت که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است بیشتر فعال شود زیرا نقش کلیدی در این راستا دارد. در کنار آن واحدهای بخش صنعتی نیز باید بتوانند توان تولیدی و کیفیت کااله//ای خود را باال ببرند. وی با تاکید بر اینکه س//ازمان توس//عه تجارت قلب تپنده سیستم صنعتی اس//ت، گف//ت: باید بازارهای مناس//ب برای کاالهای ایران فراهم شود. به عنوان نمونه، میبینیم که بیلبوردهای ش//رکت سامسونگ در کشور نصب میشود. به موازات آن باید بیلبوردهای محصوالت داخلی ما نیز در کشورهای هدف نصب شوند و حتی باید بودجه مدونی برای اینکار درنظر گرفته ش//ود. همراستا با این سیاست باید بخش خصوص//ی نیز کیفی//ت کاالهای خود را ارتقا ده//د. به عبارتی، نبای//د تنها به اصل به صرفه بودن توجه ش//ود بلکه باید به تولید طوالنیم//دت و باصرفه تمرکز ک//رد. وی افزود: بخش تولیدی خصوصی متاسفانه با مشکالت و چالشهای سود بانکی درگیر است و قیمت تمامشده محصوالت آنها باال میرود. از این رو، اگر ب//ازار مصرف داخلی برای آنها فراهم ش//ود میتوان جبران این مشکل و چالش را بیشتر تصور کرد. به گزارش گسترش صنعت، ف//ارس در عرصه صنعت، معدن و تجارت از اس//تانهای مطرح کشور است و توسعه بخش صنعت استان بعد از انقالب اسالمی و در س//الهای اخیر شتاب گرفته و امید هست با اجرایی شدن سیاستهای کالن دولت این پهنه زرخیز به یکی از مطرحترین اس//تانهای صنعتی کشور تبدیل ش//ود. وجود بیش از 4 هزار و 36 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ با سرمایهگذاری 46 ه//زار و 500 میلیارد ریال و اش//تغال 88 هزار و 576 نفر بیانگر اهمیت جایگاه ویژه استان فارس در صنعت این مرز و بوم است. واحدهای صنعتی فعال استان در بخشهای صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع غذایی و تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، کاش//ی و س//رامیک و چینیآالت، صنایع فلزی، ساخت و نصب تجهی//زات نفت و گاز و پتروش//یمی، صنایع برق و الکترونیک و مخابرات، کنترل و اتوماسیون، فناوری اطالعات، پودر و عصاره ش//یرین بیان، صنایع سلولزی و نیز صنایع قالبسازی و ساخت خودرو، همیشه و همواره قابلیتها و توانمندیهای منحصری را در کشور و منطقه و حتی جهان از خود نشان دادهاند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه ش//هر قزوین گفت: رشد فعالسازی واحدهای صنعتی و تولیدی در دو س//ال گذش//ته در ش//هرکها و نواحی صنعتی نش//اندهنده رونق تولید و توس//عه اقتصادی است. به گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از اس//تان قزوین، حمیدرضا خانپ//ور در س//خنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه ش//هر قزوین که به امامت حجتاالس//الم قابل امام جمعه موقت ش//هر قزوین در مس//جدالنبی این ش//هر برگزار شد، با اش//اره به روز ملی حمایت از صنایع کوچک اظهار کرد: بی//ش از 09درصد واحدهای صنعتی در کش//ور را صنایع خرد، کوچک و متوس//ط تشکیل میدهد به طوری که بیش از 35درصد اش//تغال فعال در ح//وزه صنعت نیز مربوط به صنایع خرد، کوچک و متوس//ط اس//ت. وی اف//زود: اهمیت و توجه به نقش صنایع کوچک و حمای//ت از آن موجب باال رفتن بهرهوری، احی//ای تولی//د و افزایش ص//ادرات غیرنفتی میش//ود. مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان قزوی//ن از روند رو به رش//د س//رمایهگذاری در ش//هرکهای صنعتی در طول دو س//ال گذشته خب//ر داد و گفت: 247 طرح صنعتی در ش//هرکها و نواحی صنعتی در مرحله دیوارکش//ی، نصب س//وله و تجهیزات و ماشینآالت است که 100 طرح صنعتی آن در کمتر از یکس//ال آینده با اش//تغالزایی 7هزار نفر به بهرهبرداری میرس//د. خانپور تصریح کرد: مشوقهای جدید برای جذب س//رمایهگذاری درنظر گرفته شده به نوعی است ک//ه در مناطق کمتر توس//عهیافته 5درصد از هزینه حقوق انتفاع در ش//هرکها و نواحی صنعتی از س//رمایهگذاران بهصورت نقد و بقیه بهصورت اقس//اط بلندمدت 63ماهه دریافت میش//ود. وی در پایان نقش نماینده ولی فقیه، اس//تاندار و نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسالمی را در جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی بس//یار تاثیرگذار خواند و افزود: ترغیب، تشویق و ایجاد انگیزه جذب تولیدکنندگان میتواند موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان باش//د. قابل بیان است، 21 مرداد به عنوان روز حمایت از صنایع کوچک نامگذاری شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.