سته صنعت از شریعتمداری

دن در گفتوگو با «گسترش صنعت» مطرح کردند

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

بخش خصوصی، توس//عه صادرات غیرنفتی، ارتقای س//هم و نقش فعالیتهای معدنی در تولید ناخالص داخلی، بهس//ازی و س//اماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه رواب//ط تجاری بینالمللی، ارتقای بهرهوری عوامل تولیدی، توس//عه فناوری، نوآوری و تحقیق و توس//عه، پشتیبانی و مش//ارکت در ایجاد و توسعه زیرساختها ازجمله رئوس ارائه ش//ده در برنامه ش//ریعتمداری برای اداره این وزارتخانه است. ارائه چنین راهکارها و سیاس//تگذاریهایی برای آینده در کنار پیش//ینه وی توانسته چشمانداز روشنی از صنعت را برای اهل نظر در جامعه صنعتی ایجاد کند. در همین زمینه بخش//ی از فعاالن بخش خصوصی ضمن تایید شریعتمداری به پیشنهاد و اظهارنظر برای بهبود پایههای صنعتی در گفتوگو با گسترش صنعت پرداختند.

منوچهر توسطی: اکنون دولت یازدهم به ثبات نرخ تورم دست یافته است اما به قیمت ایجاد رکود اقتصادی.

دولت یازدهم به بخش تولید امید داد اما باید این امید را در بخش تولید و صنعت

کاربردیتر کرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.