پیام استاندار قزوین در حمایت از صنایع کوچک

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

به گ//زارش خبرنگار گس//ترش صنعت از اس//تان قزوین در پیام فریدون همتی، استاندار قزوین آمده است:

خداوند قادر متعال را ش//اکر و سپاس//گزارم که ب//ار دیگر توفیق عنای//ت کرد تا در «بیس//ت و یکم مرداد روز مل//ی حمایت از صنایع کوچک» با ش//ما و همراهتان باشم. پرواضح است که نقش بیبدیل ش//ما صنعتگ//ران، کارآفرین//ان و نخبگان اقتصادی ح//وزه صنایع کوچ//ک در وضعیت حس//اس کنونی جامع//ه از اهمی//ت ویژهای برخوردار اس//ت و میتواند در خودکفایی کش//ور و رونق اقتصادی، افزای//ش تولید ملی و اش//تغال پایدار جوانان نق//ش کلیدی و اصلی داش//ته باشد. ضمن تقدیر و تشکر از دس//تاندرکاران حوزه صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی اس//تان، تقارن این روز خجسته را با ش//روع دولت تدبیر و امید دوازدهم دکتر حسن روحانی به فال نیک گرفته و از آن به عنوان روز تجدید میثاق و پیمان دولت با جهادگران عرصه کار، تالش و سازندگی تولید و صنعت نامبرده و خود را مکلف ب//ه همراهی و حمای//ت از صنایع میدانم و به تمامی دس//تگاههای اجرایی اقتصادی و خدماترسان استان ابالغ میکنم که در سالی که مقام معظم رهبری به عنوان س//ال اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال نامگذاری کرده یار و یاور شما و تسهیلگر در حل مشکالت پیشروی صنعت باش//ند. توفیق روزافزون ش//ما را در زمینه سرافرازی ایران اسالمی از خداوند سبحان خواستارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.