نگاهی به تولید و صادرات کولر آبی در روزهای داغ تابستان

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

براب//ر آم//ار وزارت صنعت، معدن و تج//ارت، میزان تولی//د کولر آبی در کش//ور حدود ۰۰۸ هزار دس//تگاه اعالم شده است.

به گزارش ایس//نا، در س//الهای گذش//ته صادرات کولرهای آبی توانسته است ارزآوری خاصی برای کشور به همراه داشته باشد به گونهای که در سال ۵۹۳۱ در مجموع ارزش صادرات این بخش به ۷۴۱ میلیون دالر رس//یده و از نظر وزنی نیز ۷۴ هزار و ۰۰۵ تن کاال به کش//ورهای مختلف صادر شده است. البته این آمار در مقایس//ه با س//ال ۴۹۳۱ با کاهش ۱۱ میلیون دالری همراه بوده و نس//بت به س//الهایی مانن//د ۹۸۳۱ که صادرات این بخش به ۰۹۱ میلیون دالر رس//یده بود، فاصلهای قابل توجه دارد اما همچنان عراق، افغانستان، س//ودان، ترکیه، اردن به عنوان ب//ازاری برای صادرات این کاال به ش//مار میروند. نکته جالب آنکه ۳۹ درصد صادرات کولره//ای آبی به مقصد عراق بوده و ۵درصد آن ب//ه افغانس//تان صادر میش//ود. در کن//ار صادرات کولرهای آب//ی در این حوزه وارداتی نیز میش//ود که حجم واردات این کاال ب//ه مراتب کمتر از صادرات آن بوده و در س//ال گذش//ته فقط ۰۰۳ ه//زار دالر ارز از کش//ور برای واردات کولرهای آبی خارج ش//ده است. ایتالی//ا، چین، هن//د و امارات متح//ده عربی به عنوان عمده صادرکنندگان این کاال به ایران شناخت شدهاند. به این ترتی//ب ایتالیا در این حوزه ۳۶ درصد صادرات کول//ر به ایران را به خود اختص//اص داده و پس از آن چین با ۶۲ درصد، امارات متحده عربی و هند هر یک با ۴ درصد بخشهای دیگری از این بازار را از آن خود کردهاند. در س//ال گذش//ته میالدی ۳۷۳ میلیارد دالر صادرات کولر آبی در جهان انجام ش//ده که عمده این صادرات مربوط به چین، امریکا، ایتالیا، هند و استرالیا بوده اس//ت. همچنین عم//ده واردکنندگان این کاال را میتوان ویتنام، امریکا، ترکیه، اندونزی و عراق دانست. بر سر راه صنعت تولید کولرهای آبی کشور مشکالتی نی//ز وج//ود دارد که میتوان از نوس//انات قیمت و باال ب//ودن تعرفه مواد اولیه، نبود نظارت صحیح بر کیفیت کاال، مش//کل در تصفیه دیون و بدهیهای بانکی، باال بودن قیمت تمامش//ده به عنوان برخی از آنها اش//اره کرد. همچنین مش//کل نقدینگ//ی و تامین منابع مالی م//ورد نیاز، نب//ود بهرهبرداری الزم از ت//وان تولیدی و اس//تفاده حداکث//ری از ظرفیتهای موج//ود، ضعف برنامهریزی برای نصب ظرفیتهای تولیدی متناسب با تقاضای بازار، اتصال نداشتن به زنجیره ارزش جهانی، ضعف برنامهریزی به منظور هوشمندسازی و استفاده از زیرساختهای الکترونیکی در محصوالت صادراتی و ورود کااله//ای لوازم خانگی به صورت قاچاق میتواند به عنوان دیگر مشکالت پیش پای تولید این کاال مورد اش//اره قرار گیرد. در حوزه ص//ادرات کولرهای آبی نیز مش//کالتی وجود دارد که خ//روج کولرهای بیکیفیت از مرزه//ا، نبود خدمات پس از ف//روش، محدود بودن دامنه بازارهای هدف، بهرهمند نبودن از سیاس//تهای حمایتی برای نشانس//ازی تجاری محصوالت تولیدی و صادرات//ی، ت//وان پایین رقابت، نبود س//رمایهگذاری خارج//ی به منظ//ور انتقال فناوری برت//ر برخی از این مشکالت به شمار میرود. همچنین نبود حمایت جدی دولت از حضور شرکتها در نمایشگاههای بینالمللی، نداش//تن اس//تراتژی مش//خص صادراتی، کوتاهمدت ب//ودن قوانین و مقررات، پایین ب//ودن نرخ پایه ارزش صادراتی محصوالت لوازم خانگی، متناسب نبودن نرخ ارز با تورم کشور و متناسب نبودن استاندارد کاالهای صادراتی با اس//تانداردهای کش//ورهای هدف از جمله عراق از دیگر معضالت پی//ش روی صادرات کولرهای آبی به شمار میرود.

گروه صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.