حمایت مجمع عالی کارآفرینان از شریعتمداری

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«

مدیرمسئول: ناصر بزرگمهر

»

مجمع عالی کارآفرینان ضمن بیان آمادگی برای هرگونه همکاری با وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت همهجانبه و قاطع خود را از محمد شریعتمداری اعالم کردند.

به گزارش گس//ترش صنعت، در بخش//ی از این نامه که به امضای امین شاکری مجمع عالی کارآفرینان منتشر شده آمده است:

انتخ//اب جن//اب آق//ای دکتر محم//د ش//ریعتمداری از س//وی رییسجمه//ور محترم، به عن//وان وزیر پیش//نهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اراده و عزم جدی دولت تدبیر و امید را برای بهبود وضعیت اقتصادی کش//ور و رونق بخش//یدن به کسبوکار بنگاههای اقتصادی نش//ان میدهد. جناب آقای دکتر ش//ریعتمداری، عالوهبر داش//تن تخصص و صالحیت و شایستگی کامل برای این مسئولیت خطیر، در زمره یکی از برترین مدیران اجرایی و اقتصادی کش//ور به شمار میرود. سوابق درخشان و ارزنده ایشان در سالهای متمادی دوران مدیریتی ایشان، موید این امر است.

برنامهای که توس//ط ایشان به عنوان برنامه کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد، بارقه امید را در دل بسیاری از صنعتگران، تولیدکنن//دگان، بازرگانان، کارآفرینان و س//ایر فعالی//ن این حوزه برانگیخت. این برنامه که با اش//راف جامع و تس//لط کامل ایشان بر ارکان متنوع این وزارتخانه، مدون ش//ده است، به خوبی قادر خواهد بود که بر مشکالت جاری فائق آمده و با ایجاد یک وفاق و انسجام، در س//طوح مختلف وزارتخانه، سیاس//تهای دولت دوازدهم را برای توسعه اقتصادی کشور تحقق بخشد.

تلفن: 82190 - نمابر: -88713730 پیامک: -300082190 پیامگیر صوتی: 88105304 سازمان آگهیها: 88722732-3 - نمابرآگهی ها: 88109733 امور مشترکین: 88722735 - روابط عمومی: 88105309 توزیع و سازمان شهرستانها: 88724211 نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه آزادگان شماره 26 کد پستی 1586733811 روابط آگهی: امور استانها: چاپخانه: شرکت چاپ رواق روشنمهر

قائم مقام مدیرمسئول: مسعود دهشور

سردبیر: مجتبی اعتماد مقدم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.