معرفی ۲۱ محصول نانوفناوری صنعت ساختوساز

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

همزم//ان ب//ا برگ//زاری نمایش//گاه صنع//ت س//اختمان ۲۱ محصول ش//رکتهای دانشبنی//ان در حوزه نانوفن//اوری با کاربرد در س//اختمان معرفی میشود. به گزارش ایسنا، هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمانی در حالی از روز گذش//ته آغاز به کار کرد و تا ۴۲ مرداد جاری ادامه دارد که در آن ۶ شرکت فعال در زمینه فناوری نانو حضور دارند. یکی از محصوالت عرضه ش//ده در این نمایش//گاه «پروفی//ل در و پنج//ره UPVC حاوی نانوذرات» اس//ت، PVC معمولی پالس//تیک سبک و محکم است. که در صنعت ساحتمانس//ازی به کار میرود اما استفاده از نانوذرات به طور قابل توجهی س//ختی و اس//تحکام آن را بهبود میبخشد. این محصول عالوهبر اینکه در تولید قاب پنجرههای دوجداره استفاده میشود، در دندانپزشکی و تولید لوله کاربرد دارد. «نانوامولس//یون ایجادکننده پوش//ش آبگریز» از دیگر محصوالتی اس//ت که در نمایشگاه صنعت ساختمان ارائه شده است. نانوس//یل الوان بر پایه سیالن یا سیلوکس//ان در اندازههای نانو است که به عنوان پوشش آبگریز کاربرد دارد. استفاده از این محصول به عنوان پوشش ضدآب و لک در س//طوح معدنی متخلخل و اذب در صنایع س//اختمانی از جمله آثار باس//تانی و هنری رایج است. «لوله و اتصاالت فاضالبی سهالیه بیصدا» مش//کل عایقس//ازی صوتی ش//بکه فاضالب س//اختمانهای بلندمرتبه را که یکی از مشکالت مهم مهندسان تاسیسات و معماری است، برطرف کرده اس//ت. این محصول در نمایش//گاه صنعت ساختمان معرفی ش//د. «نانو کفپوش اپوکسی مقاوم به سایش» که قابل استفاده در صنایع دارویی یا ش//یمیایی، پارکینگ خودروها، مکانهای تجاری و مس//کونی، اتاقه//ای تمیز و مکانهای بهداش//تی، محیطهای صنعتی، س//النهای تولید، صنا ع غذایی و نوشیدنی است نیز در نمایشگاه صنعت و ساختمان حضور دارد. «دس//تگاه صنعتی الیهنشانی به روش قوس کاتدی» که برای ایجاد پوششهای نانوساختار سخت و مقاوم، اپتیکی و تزئینی روی فلزات شیش//ه و س//رامیکها به کار میرود، از دیگر دس//تاوردهای پژوهشگران کشور است که در این نمایشگاه عرضه شده است. محصول «کفپوش بتنی نانو» نیز در این نمایش//گاه عرضه ش//د. بتن آماده، کفپوش بتنی، جدول بتنی، تیرچه بتنی، بلوک سبک بتنی و موانع ترافیکی از جمله محصوالت این حوزه است که به نمایش درآمد. عمر، دوام و مقاومت در برابر سولفات و کلرید از جمله ویژگیهای منحصر این محصوالت به شمار میرود. عالوهبر این، محصوالتی مانند کاش//ی ضدلک، بتن سبک سازهای، شیشههایی با ویژگیهای منحصر، رنگ خودتمیزش//ونده، رنگ ترک، کاشی و سرامیک آنتیباکتری//ال، لوله و اتصاالت، چس//ب دوجزئی و الک اکریلیک در غرفه ستاد نانو در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.