راه کوچکسازی از تفویض اختیارات استانی میگذرد

گزارش«گسترشصنعت»ازچگونگیاجرایبرنامههایوزیرپیشنهادیوزارتصنعت،معدنوتجارت

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

کوچکس//ازی دول//ت و واگ//ذاری ام//ور اقتص//ادی به بخ//ش خصوصی یک//ی از مهمترین محورهایی اس//ت که رییسجمه//وری هم//واره بر آن تاکید داش//ته اما با وجود این اقدامات انجام شده در دولت یازدهم چندان چشمگیر نبوده اس//ت. اکنون با آغ//از فعالیت دولت دوازدهم محمد ش//ریعتمداری، وزیر پیش//نهادی صنعت، معدن و تجارت در نخستین دیدار خود با بخش خصوصی از کوچکسازی وزارت صنع//ت، مع//دن و تج//ارت و واگ//ذاری ماموریت اقتصادی به بخش خصوصی خبر داده است. وی در دیدار با اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر مشارکت و همفک//ری دول//ت دوازده//م با بخ//ش خصوصی گفت: « اتاقه//ای بازرگان//ی میتوانند بخش//ی از ماموریتهای اقتص//ادی دولت را برعهده گرفت//ه و در ارتباط با نهادهای معتب//ر بینالمللی در اصالح نظام اقتصادی ایران به دولت راهکار ارائه دهند»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.