موزه علوم و فناوری بستری که به آن توجه نمیشود

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

موزه علوم و فن//اوری ایران یکی ازموزه های ش//هر تهران اس//ت که زی//ر نظ//ر وزات علوم، تحقیق//ات و فناوری فعالیت می کند. ماموریت اصلی این موسس//ه پژوهشی بازسازی و معرفی دس//تاوردهای علم//ی ای//ران در دوران پیش و پ//س از اس//الم و نمایش تئوری ه//ای فناوری های روزدنیا اس//ت. این موزه در محل پیش//ین کتابخانه ملی قرار دارد. علم و فناوری تنها قرار نیست در گستره آزمایش//گاهها یا کارخانجات تداعی ش//ود. گاهی الزم اس//ت دس//تاوردهای فناورانه را در قالب نمایش//گاهها یا موزههایی به نمایش گذاش//ت تا عموم م//ردم بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.