مدیریت همبستگی

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

در بس//یاری از مباح//ث مدیری//ت و یادداش//تهایی ک//ه در این حوزه نوش//تهام به ویژگیهای فردی بیشتر توجه ش//ده تا ویژگیه//ای جمعی و گروهی، درحالیکه بسیاری از موفقیته//ای مدیریتی با اراده جمع//ی امکانپذیر هس//ت و راه رس//یدن به آرمانهای بلند با اتحاد و یکی ش//دن عقاید و افکار گروههای کوچک و بزرگ امکانپذیر میشود.

معموال اندیش//ه شکلگیری احزاب و دس//تههای سیاسی و حتی تفکر اقتصادی در همین دور هم جمع ش//دنها و تبدیل توان فردی در جمعیت بیش//تر نتیجه گرفت//ه و میگیرد. این مهم وقتی در س//فر خارج از کش//ور هس//تید بیشتر فهمیده و حس میشود.

نمونه مشخص تبدیل کردن تالشهای فردی به حرکتهای جمعی را سالهاس//ت در کشورهای چش//مبادامیها میبینیم و میگذری//م، مردمی که با اعتقادات فرهنگی و مذهبیش//ان در هم//ه زمینههای صنعتی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تالش کرده و با حفظ اعتقادات کامال سنتی و مذهبی خود به دس//تاوردهای بزرگی در زمینه کار و تالش رسیدهاند و مسیر صنعتی ش//دن را در کمترین زمان و به سرعت طی کردهاند و در همه زمینههای فناوری به باالترین فنها دستیافته و امروز ب//ازار اقتصادی جهان را در دس//ت گرفتهاند و محصوالت خود را به چهار گوش//ه جهان صادر میکنند و ازنظر اقتصادی بازار اول دنیا را این چند کشور شرقی تصاحب کردهاند، کشورهایی که در چند دهه قبل نه نامی داشتند و نه در صنعت و اقتصاد جهانی مطرح بودند، کشورهای چین و ژاپن و کره و...نهتنها به قطبهای اقتصادی و صنعتی جهان امروز تبدیلش//دهاند بلکه توانس//تهاند در همه حال از دس//تاوردهای فرهنگی و سنتی و اجتماعی و مذهبی خود هم دفاع کنند و آن را در کنار حضور در عرصه جهانی حفظ کنند و به نمایش بگذارند.

یک//ی از مهمتری//ن ویژگیهایی ک//ه میتوان ب//رای بعضی از قومیته//ا در جه//ان برشمرد،اس//تفاده از لباسهای محلی بهعنوان پوش//ش مناس//ب و تعریفش//ده از آن ق//وم و ملیت اس//ت، لباس س//اری زنان هندو یا لباس مردان هندی در کنار آیینهایشان در مراسم جشن تعریف شاخصی از حفظ فرهنگ س//نتی این ملت اس//ت. مردم ژاپن و چین و ک//ره و تایوان و مالزی و بخش عظیمی از افریقا هنوز با پوش//اک س//نتی خود در کوچه و خیابان،مراس//م جشن و عزا را میگیرند و حتی در سفرهایش//ان با لباس محلی دیده میشوند، بدون شک حفظ همین فرهنگ پوش//یدن در همبس//تگیهای ملی و سنتی هر قوم و قبیلهای تاثیر خودش را دارد.

چش//مبادامیها، حتی وقتی مهاجرت میکنند در کشورهای اروپایی بهصورت دس//ته جمعی زندگی کرده و در هر ش//هری برای خ//ود محلهای به وجود میآورند و در اقتصاد ش//خصی، گ//ردش پول را بین خ//ود انجام میدهند و تا چندین دس//ت اج//ازه خروج ثروت را از خانواده قومی خود نمیدهند،نان را از نانوای فامیل میخرند و میوه را از هموالیتی،به رس//تورانهای خودی میروند و غذای بومی میخورند و از لباسفروش محله خرید میکنند و تا لحظهای که امکانپذیر باش//د هیچ خریدی را از غیرهموطن خود انجام نمیدهند و به عبارتی گردش پول رابین خود انجام داده تا پول، دهها دس//ت بین خودی گردش کند و جالب اس//ت برای همه نیازه//ای زندگی در بین خود و کشوری که مهاجرت کردهاند،شغل ایجاد میکنند و با گذشت زم//ان و خریدن و اجاره ک//ردن ملک در محلهای خاص،قدرت را به دس//ت میگیرن//د، نگاه ویژه آنها به حفظ دس//تاوردهای قومی و ارتباط ویژه با هموطنهایش//ان و کمک به همدیگر با رعایت کردن موازین بینالمللی در کش//وری که تابعیت آن را پذیرفتهاند در همه جای جهان مثالزدنی است.

در کنار فرهنگنژاد زرد که از همبس//تگی آنها در مهاجرت قصههای بسیار میتوان گفت،باید از هموطنانی سخن بگوییم ک//ه دوری از یکدیگر را بهجای نزدیکی و ارتباط انتخاب کرده و میکنند،فرهن//گ غریبی که نتیج//ه آن اضمحالل فردی و گسس//تگی ارتباط//ات انس//انی اس//ت.ملتی ک//ه در جهان به مهمانن//وازی معروف اس//ت، با خودی بیگانه اس//ت و بهجای کم//ک و برای مثال خرید از مغازه هموطن، ترجیح میدهد از همان چشمبادامی همسایه خرید کند.

البته بدون ش//ک، عوامل گوناگونی از حرص و طمع فردی تا نبود نگاه اقتصادی، از کمبود شخصیتی تا بیاطالعی از فرهنگ مشتریمداری،از گرانفروشی تا یکشبه پولدار شدن،از مسائل کوچک تا دهها عام//ل اجتماعی و اعتقادی در این موارد برای ش//کلگیری تصویر مناس//ب وجود دارد که هرکدام را باید از جنبههای مختلف مورد واکاوی و بررسی قرارداد.

نگاهه//ای منفعتطلبان//ه و دوری جس//تن از هموطنهای عاشق ارتباطات انسانی جز ضرر جمعی و حتی فردی برای هر ملتی چیزی به همراه نخواهد داشت.

ن//گاه فرهنگی م//ردم زرد به اقتصاد جمع//ی و حتی زندگی جمعی چه در داخل کشورهایش//ان و چه در مهاجرت و حضور در کش//ورهای غریبه با فرهنگ و س//نت و اعتقادشان کامال با فرهنگ//ی که گاهی ملیتهای دیگر در دوری از همدیگر و حل شدن در فرهنگهای غربی و شرقی دارند مغایر بوده و درنتیجه ب//رای یک گروه که ب//ه دین و مذهب و اعتق//ادات فرهنگی و سنتی پایبند هستند پیروزی و موفقیت میآورد و برای گروهی دیگر که خود را در فرهنگ حاکم سریع حل میکنند،انهدام و شکست را به همراه خواهد داشت.

ناصر‌بزرگمهر مدیر‌مسئول

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.