مالیات ارزشافزوده سنگی بر پای لنگ تولید

در گفتوگوی «گسترش صنعت» با یک تولیدکننده مطرح شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

نقدینگ//ی و تامین مال//ی اکنون به عن//وان مهمترین مش//کل برای تولیدکنندگان مطرح است. در این شرایط پرداخت مالیات ارزشافزوده نیز به عنوان مش//کلی دیگر مطرح است. قانونی که به اعتقاد تولیدکنندگان به درستی تدوین شده است اما به روش صحیح اجرا نمیشود. سید محم//د میرطالبی پور، تولیدکنن//ده رنگهای صنعتی و س//اختمانی درباره مش//کالت تولید به گسترش صنعت گفت تولیدکننده باید دیوانه یا عاش//ق باش//د که بتواند این اوضاع فعلی در مشکالت تولید را تحمل کند. به طور قطع تولیدکنندگان ملی ما عاش//ق هستند که در شرایط فعلی تولید مش//کالتی از نوع سالمت و بهداشت کارگران تا فروش محصول و خرید مواد اولیه را تحمل میکنند.

این تولیدکننده رنگ با نام «حنارنگ» توانسته با تولید روزانه 500 کیلوگرم رنگ برای 6 نفر اش//تغال مس//تقیم ایجاد کند و در واقع فعالیت این کارخانه به صورت تولید براساس س//فارش است. این فرهنگی بازنشسته با سابقه 25 ساله در تولید واحد صنعتی خود را در خارج از شهرک صنعتی س//اخته اس//ت و دلیل آن را اهمیت بعد مسافت تا متقاضی برش//مرد. وی در گفتوگو با گسترش صنعت تاکی//د کرد که کارخانه خود را با س//رمایه کم راهاندازی کرده اما اکنون 5 نشان تجاری این کارخانه توانسته است استاندارد داخلی را کسب کند. همچنین برای بستهبندی و چاپ روی بس//تههای فروش حدود 100 میلیون تومان هزینه کرده است.

میرطالبی در گفتوگو با گسترش صنعت تاکید کرد که تولیدکنندگان باید مشکالت تولید را با گوشت و استخوان خود حس کرده باشند تا دوام آورند. ادامه این گفتوگو را میخوانید:

€تولیدکنندگان€در€شرایط€فعلی€با€چه€مشکالتی€ € روب €هرو€هستند؟

در کن//ار تمام مش//کالت تولید به جرات میتوان گفت اکن//ون دریاف//ت مالی//ات ارزشاف//زوده از تولیدکننده مهمتری//ن س//د در برابر تولید ملی اس//ت. قانون مالیات ارزشافزوده به درستی تدوین شده اما در اجرا ایراد دارد و به عنوان ترمزی برای تولید است.

€اهمیت€مالیات€ارز €شافزوده€به€عنوان€سد€راهی€ € برای€تولید€چگونه€بروز€م €یکند؟

زمان//ی ک//ه تولیدکننده در مراجعه ب//ه خریدار فاکتور دارای مالی//ات ارزشافزوده را تحویل میدهد با مخالفت خریدار روبهرو میش//ود آن هم در ش//رایطی که خریدار انتظ//ار تخفیفه//ای 15 ت//ا 02درص//دی را دارد و نرخ 9درص//د مالیات ارزشاف//زوده را نمیپذیرد. این درحالی اس//ت ک//ه تاکن//ون اداره مالیات از مغ//ازهداران تقاضای پرداخ//ت مالی//ات را نداش//ته اس//ت و تاکن//ون اصناف مالیات ارزشاف//زوده را نپرداختهاند. کارخانههای بزرگ تولی//دی نیز تمام فاکتورهای فروش خود را با احتس//اب مالی//ات ارزشاف//زوده نمیدهند بنابراین طبیعی اس//ت ک//ه بنگاههای تولی//دی کوچک و متوس//ط در رقابت با تولیدکنن//دگان بزرگ و در موض//وع مالیات ارزشافزوده خریداران را از دست بدهند.

بنابرای//ن احتس//اب مالی//ات ارزشاف//زوده در فروش محصول و به دنبال آن در تولید محصول مانع ش//ده این فرآیند بر تامین نقدینگی تولید نیز اثر منفی داشته است. از سال 86 مشمول پرداخت مالیات ارزشافزوده شدهایم که در س//ال 91 مامور مالیات برای محاس//به و بررس//ی مشکالت مراجعه کرد و با وجود پایین بودن آمار فروش و آمارهای دریافتی برای جریمه 110 میلیون تومانی اقدام کردند تا در نهایت با پیگیریهای انجام ش//ده در س//ال 49، 02درصد تخفیف اعمال کردند و بقیه را نقد دریافت کردند آن هم در شرایطی که محصوالت کارخانه در بازار جای خود را پیدا میکرد.

€م/واد€اولی/ه€موردنیاز€کارخانه€خ/ود€را€چگونه€ € تامین€م €یکنید؟€

مواد اولیه این کارخانه از انواع رزین تش//کیل ش//ده که در داخل کش//ور تولید میش//ود و این تولیدکنندگان نیز با مش//کل مالیات ارزشافزوده روبهرو هس//تند. تیتان و افزودنیه//ای رنگی و حالله//ا دیگر مواد اولیه مورد نیاز در رنگس//ازی است که از خارج کشور تامین میشود اما به صورت مس//تقیم وارد نمیش//ود و از واسطهها خریده میشود.

€آی/ا€ام/کان€تامین€مواد€اولی/ه€از€بورس€کاال€نیز€ € وجود€دارد؟

دریاف//ت ای//ن مواد اولیه از ب//ورس کاال نیازمند تعیین س//همیه در س//ازمان صنعت، معدن و تجارت اس//ت که فرآیند طوالنی دارد و س//پس باید در وزنهای مش//خص شده و گاهی بیشتر از نیاز تولیدکننده باید خریداری شود و هزینه آن نقدی پرداخت شود اما مواد اولیه را در 40 تا 50 روز بعد دریافت کند.

€تامین€این€مواد€اولیه€در€بازار€آزاد€چگونه€است؟ €

این درحالی است که میتوان این مواد اولیه را به مقدار م//ورد نیاز و با پرداخت مدتدار اما با قیمتهای باالتر از واس//طهها در بازار آزاد تامین کرد. بنابراین س//رمایه نیز راک//د نمیماند هرچند مخازن ما گنجایش 100 تا 200 ه//زار لیت//ر در زیرخاک و ایم//ن را دارد اما در خرید مواد اولیه از بورس کاال باید س//رمایه نقدی حدود 2 ماه راکد بماند در ش//رایطی که تولید با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش روبهرو است.

€آیا€برای€رفع€مشکل€نقدینگی€و€تامین€سرمایه€ € در€گردش€از€تسهیالت€بانکی€استفاده€کرد €هاید؟

س//ال گذش//ته ب//رای دریاف//ت 400 میلی//ون تومان درخواس//ت تس//هیالت کردهای//م ام//ا تاکن//ون دریافت نکردهایم زیرا رس//یدن به این تس//هیالت نیازمند هزینه 3درصدی اس//ت که در نهایت بانک نیز حدود 01درصد تس//هیالت را بلوکه میکند. البته شرط بازار تولید با ارائه فاکتور رس//می نیز الزمه دریافت این تسهیالت است که بازهم مش//مول 9درصد مالیات ارزشافزوده است. آن هم در ش//رایطی که تولیدکننده نمیتواند محصول خود را با فاکتور رس//می و احتساب مالیات ارزشافزوده به فروش برساند. بنابراین تسهیالت درخواستی با 02درصد کاهش به دست تولیدکننده میرسد.

€ب/ا€همه€این€احوال€چه€راه/کاری€برای€رفع€این€ € مشکالت€م €یدهید؟

قانون مالیات ارزشافزوده به درستی تدوین شده است اما در اجرا به روش صحیح انجام نمیشود بنابراین دولت بای//د مالی//ات ارزشاف//زوده را از تولید ب//ردارد و با دو راه مناسب از مصرفکننده نهایی دریافت کند. این دریافتها میتواند به صورت تمامخودکار باشد.

بنابراین هر نقل و انتقال در فروش محصول باشد شامل مالیات ش//ده و دولت نیز طلب خ//ود را در مالیات نقدی دریافت میکند. درحالی که مالیات سال 94 هنوز گرفته نشده است. بنابراین عدالت اجتماعی برقرار شده و تولید با مشکل روبهرو نمیشود.

در کنار تمام مشکالت تولید به جرات میتوان گفت اکنون دریافت مالیات ارزشافزوده از تولیدکننده مهمترین سد در برابر تولید ملی است. قانون مالیات ارزشافزوده به درستی تدوین شده اما در اجرا ایراد دارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.