استقرار شبکه مدیریت داراییهای فیزیکی در صنعت برق

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در بازدید از نیروگاه شهید رجایی امنیت شبکه و تولید و امنیت فکری، ذهنی و شغلی کارکنان را 2موضوع مهم و سرمایه اساسی در صنعت برق توصیف کرد و خواستار تعامل بیشتر بین مدیران برای دستیابی به این دو هدف اساسی شد.

به گ//زارش خبرنگار گس//ترش صنع//ت از قزوین، عبدالرس//ول پیش//اهنگ، معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با تاکید بر اینکه موفقیت، تصادفی نیس//ت و با برنامهریزی به دس//ت میآید، ب//ه آمادگی 99 درصدی نیروگاهها اش//اره کرد و گفت: در طول س//ال گذشته، 91 هزارمگاوات از ظرفیت نیروگاهها، س//رویس و نگهداری ش//د که این فعالیتهای تعمیراتی به آمادگی واحده//ا منجر ش//د و با کاهش ه//ر یک درصد خ//روج اضطراری واحدها، میتوان 01هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری و صرفهجویی در صنعت برق انتظار داشت.

عبدالرس//ول پیشاهنگ در ادامه به اجرا و استقرار شبکه مدیریت داراییهای فیزیکی در صنعت برق اش//اره و اظهار امیدواری کرد که در دیدار بعدی خود از نیروگاه ش//هید رجایی ش//اهد اس//تقرار این شبکه در این نیروگاه بوده و گزارشی از نحوه اجرای آن دریافت کند.

گفتنی اس//ت، در س//ازمانهای تجهیزمحور، صنایعی مانند نفت، گاز، پتروش//یمی و آب و برق، مدیری//ت صحیح داراییها از اهمیت ویژهای برخوردار اس//ت که استقرار این ش//بکه با اهداف گوناگونی همچ//ون افزای//ش دس//ترسپذیری و قابلیت اطمین//ان تجهیزات، کاهش هزینههای نگهداری و تعمی//رات، کاهش هزینههای خواب سرمایه در انبارها، اثربخشی بیشتر فعالیتهای نگهداری و تعمیرات ...و انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.