جناب شریعتمداری بند آخر را اول شروع کنید !

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

برنام//ه پیش//نهادی محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دارای نکت//ه و محوره//ای متعددی اس//ت که میتوان//د در مدت باق//ی مانده ت//ا رای اعتماد و حت//ی دوره بع//د از آن محل بح//ث و نق//د صاحبنظ//ران قرار گی//رد. در آخرین بند از این برنام//ه عبارت « بازنگری معماری س//ازمانی» درج شده است بدون اینکه در باره کم و کیف آن توضیح بیش//تری ارائه ش//ده باشد. اینکه منظور ایش//ان از این عبارت کلی و سربس//ته دقیق چیس//ت و آیا مقصود پیگیری مباحث مرتبط با تفکیک دو وزارتخانه است یا فقط به تغییر در برنامه س//ازمانی اش//اره دارد، موضوعی اس//ت که بر ما پوش//یده اس//ت و بهطور قط//ع در آینده با روش//نی بیشتری آشکار خواهد شد. با این حال آنچه مسلم اس//ت اینکه محمد ش//ریعتمداری تجدیدنظر در س//اختار بروکراتیک و مناس//بات س//ازمانی فعلی را ب//ه عنوان یکی برنامههای خود محل توجه و پیگیری قرار داده اس//ت. این توجه با عنایت به اهمیت س//اختار تش//کیالتی و ارزشهای س//ازمانی در تحقق اهداف این وزارتخانه بزرگ بسیار امید بخ//ش اما به لحاظ مرتبه پایین آن در فهرس//ت برنامههای اعالم شده همچنان ناکافی است.

اگر هدف اساس//ی وزارت صنعت، معدن و تجارت را رشد و توس//عه صنعتی بدانیم، در این صورت، برابر تجربه اغلب کشورهای صنعتی شده، بیشک تدوین خط مشی سازمانی مناسب و توامندس//ازی بروکراسی باید به عنوان برنامه اول و مقدمه ضروری برای اجرا و تحقق س//ایر اهداف و برنامهها مورد توجه قرار گیرد.

پیتر اوانز، نویس//نده کتاب ارزش//مند «توسعه و چپاول» بعد از بررس//ی علل و روند توس//عه صنعتی در کش//ورهای آسیای جنوب شرقی و مقایسه آن با هندوستان و چندکشور امریکای التین به نتیجه بس//یار مهم و دقیقی دس//ت یافته اس//ت. به گفته او از اوایل دهه 1970 میالدی تعداد زیادی از کش//ورها با هدف و نقش//ه از پیش تعیین شده، به دنبال توس//عه صنعتی رفتهاند ولی در این مسیر پرسنگالخ فقط آندس//ته از کشورهایی توانس//تهاند به درجه قابل قبولی از رشد و توسعه صنعتی دست یابند که «صنعتی شدن پروژه مشترک دولت و جامعه بوده است» و در حقیقت مدیران و تصمیمگیران دولتی در مرحله اول با کارکنان، کارشناسان و بدن//ه س//ازمانهای در امر خود و س//پس با فعاالن بخش خصوص//ی و س//ایر بخشه//ای جامع//ه برس//ر چگونگ//ی دستیابی به توس//عه صنعتی به توافق، همدلی و همراهی رس//یده باش//ند. به نظر اوانز یکی از ابزار و ظرفیتهایی که دولتهای توس//عه گرای جنوب ش//رقی آس//یا را به جامعه پیرامون خودش//ان مرتبط کرده اس//ت وجود «بروکراس//ی قدرتمند» و نظام س//ازمانی پاک و کارآمد اس//ت. به همین دلی//ل در جمعبن//دی نهای//ی او ایج//اد یا اصالح س//اختار سازمانی از مقدمات رشد و توسعه صنعتی به شمار میآید. از این منظر، بروکراس//ی و سازمانهای صالحیتدار شبکه ارتباط//ی دولت با کارکن//ان دولتی و غیردولت//ی و ابزاری ب//رای توضیح پروژهها و برنامههای صنعتی به مردم و جلب مش//ارکت، همراهی و پش//تیبانی آنهاس//ت چراکه حسب بررس//یهای او تالش دولته//ا برای رش//د صنعتی بدون قانع شدن و همراهسازی ش//اکله سازمانی و بدنه اجتماعی تکاپویی بیفایده و شکست خورده است.

روند رش//د صنعتی در ایران نیز متاسفانه از ناحیه غفلت از بروکراس//ی صنعتی و صالحیتهای سازمانی هزینههای زی//ادی پرداخت ک//رده و چالشهای بس//یاری روبهرو بوده است. یکی از آس//یبهای بزرگ در این حوزه تقلیل سطح اصالح بروکراس//ی یا معماری س//ازمانی به ترس//یم برنامه س//ازمانی جدید یا جابهجایی و ح//ذف و اضافه چند مدیر و معاون و مش//اور اس//ت. اینها بخش//ی از تغییرات اداری و س//ازمانی اس//ت که در جای خود میتواند مفید باش//د اما لزوما به تحرک و ارتقای بهرهوری سازمانی منجر نمیشود. از اینرو ش//رط اصلی تواتمندس//ازی بروکراسی یا به گفته شریعتمداری «معماری سازمانی» باید متوجه ایجاد روحیه و انگیزه در کارکنان و کارشناس//ان درون این وزاتخانه باشد که در صورت قانع ش//دن و مش//ارکت میتوانند اصلیترین و بزرگترین مبلغان و حامیان برنامههای توس//عه صنعتی و معدنی کشور باشند.

کم نبودند وزیران پرتالش و خستگیناپذیری که به غیر از جلب رغب//ت و رضایت کارکنان ای//ن وزارتخانه در همه زمینهها برنامه داشتند.

آی//ا یاس و ناامیدی کارکنان یک س//ازمان با نوع عملکرد مس//ئوالن آن س//ازمان ارتباط دارد؟ پاسخ به این سوال نیز نیازمند بررسی بیشتر است. البته میتواند پاسخ منفی باشد. یعنی یک نظام در انجام وظایف و ماموریتهای کاری روزانه خود موفق باش//د اما در جل//ب رضایت و همراهی همکاران خود و تحقق اهداف جمعی توفیقی نداشته باشد. اینها همه به ضعفها و قابلیتهای بروکراس//ی یک سازمان در جدایی یا ایجاد پیوند میان اهداف مدیران و کارکنان آن س//ازمان مربوط میش//ود. به همین دلیل باید به شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت اگر به بازنگری در معماری س//ازمانی اعتقاد دارید، پس بند آخر برنامه خود را اول شروع کنید! برای گفتوگو با مدیران وقت هست اول با کارکنانتان صحبت کنید!

قاسم€خرمی€ پژوهشگر€مسائل€صنعتی€

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.