افزایش‹بازده‹تولید‹بیوگاز‹از‹پسماندهای‹کشاورزی‹

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

پژوهش//گران دانش//گاه صنعتی اصفهان با استفاده از نانوذرات دیاکسید تیتانیوم توانستند بازده تولید بیوگاز از پسماند کش//اورزی باگاس را افزایش دهند و به گفته آنها، این سوخت میتواند جایگزین سوختهای فسیلی ش//ود و برای تامین انرژی اتومبیلهای گازس//وز به کار رود. امی//د جعفری یک//ی از پژوهش//گران این پژوهش یکی از مس//ائل مهم در تولید سوختهای تجدیدپذیر را افزایش بازده تولید دانس//ت و افزود: در این طرح تاش ش//د با کاربرد نانوذرات دیاکسید تیتانیوم، بازده فرآیند تولید بیوگاز از پسماند کش//اورزی باگاس (پسماندهای نیش//کر) افزایش یابد. وی با تاکید بر اینکه اس//تفاده از نان//وذرات س//بب افزایش ب//ازده تولید بیوهی//دروژن و بی//وگاز میش//ود، اظهار کرد: این دو س//وخت به عنوان مهمترین س//وختهای بهکار رفته در پیلهای سوختی اتومبیلهای گازس//وز به ش//مار م//یرود. جعفری ادامه داد: از دیگ//ر پیامده//ای مثب//ت ای//ن ط//رح کاه//ش بازماندهه//ای کش//اورزی ازجمله باگاس اس//ت. امروزه باگاس در کارخانههای قند سوزانده میشود که عاوهبر مش//کاتی که به طور دوده و غبار برای محیطزیس//ت ایجاد میکند، موجب اتاف هزینه و زمان خواهد ش//د. این پژوهشگر با اشاره به مزایای کاربرد نانوذرات انتخاب شده در فرآیند تولید سوخت خاطرنشان کرد: استفاده از نانوذرات دیاکس//ید تیتانیوم در کنار یک پیش فرآوری متداول (مانند اس//یدی- بازی) باعث شد دمای فرآیند کاهش یابد. همچنین غلظت اس//ید ی//ا باز مصرفی که بهطور عمده باعث تخریب دستگاهها و افزایش هزینهها میش//ود، در حضور نانوذرات کاهش یافت. به گفته وی، زمانی ک//ه در تولید بیوگاز از پیش فرآوریهای متداول اس//تفاده میشود، ترکیبات جانبی تولید میشود که در مراح//ل بعدی باعث تخریب زیس//تتودهها ش//ده و به شدت بازده نهایی تولید پیوس//ته بیوگاز و بیوهیدروژن را کاهش میدهد. این درحالی است که وجود نانوذرات دیاکس//ید تیتانیوم باعث تخری//ب فرآوردههای جانبی ازجمله فنولها میش//ود که افزایش بازده تولید بیوگاز و بیوهیدروژن نهایی را درپی دارد. براس//اس نوشتههای ایس//نا، جعفری با بیان اینکه در این طرح از آزمونهای TS و VS به عنوان س//نجش جام//دات کل و جامدات فرار و آزمون NREL برای تعیین میزان ترکیب درصد کربوهیدرات و ویژگیهای شیمیایی خوراک و محصول استفاده شد، افزود: عاوهبر آن از دستگاه سنجش گازی GC به عنوان یک آنالی//زور گازی برای ارزیابی گازهای تولی//دی هر مرحل//ه و درص//د کیفیت آنها نس//بت به محصوالت جانبی و از میکروسکوپ SEM برای بررسی ویژگیهای نانوذرات و جامدات پیشفرآوری شده نهایی اس//تفاده شده اس//ت. وی ادامه داد: از روشهای جدید تولید انرژی، بهرهگیری از زیستتودهها است و این روش به چند شیوه اصلی مانند سوزاندن، تولید بیواتانول، تولید گاز مصنوعی ترموش//یمیایی و بیوگاز تقس//یم میشود. بیوگاز، که از روش تخمیر بیهوازی زیستتوده بهدست میآید، به مجموع گازهای دیاکس//ید کربن (۵۴-۵۳)، مت//ان (۶۵-۵۵) و مقدار جزئی از گازه//ای دیگر مانند سولفید هیدروژن و بیوهیدروژن اطاق میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.