کارآیی‹سیاالت‹هوشمند‹با‹کمک‹فناوری‹نانو‹و‹عسل

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

پژوهش//گران دانش//گاه تبری//ز با اج//رای یک طرح پژوهشی مشترک با دانش//گاه تولدو امریکا و دانشگاه فناوری مالزی موفق شدند با افزودن نانوذرات کارآیی و عم//ر س//یاالت هوش//مند را افزایش دهن//د که این امر موج//ب ارتقای کارآیی ترمزهای هوش//مند، قفل فرمان و لرزهگیرها خواهد ش//د. به گزارش ایس//نا، از س//یاالت هوش//مند در حوزههای مختلف//ی از قبیل پزش//کی، صنایع خودرو، س//اخت و تولید، حس//گرها و جذب ارتعاش//ات ناش//ی از زلزله استفاده میشود و بر این اس//اس، پژوهش و بررس//ی ابزارهایی که بتوان قابلیتهای کنترلی آنه//ا را بهمنظور افزایش ایمنی و عملکرد باال برد، ضروری به نظر میرسد. در این زمینه پژوهش//گران دانش//گاه تبریز با همکاری پژوهشگران ایران//ی دانش//گاه تول//دو امری//کا و دانش//گاه فناوری مالزی موفق ش//دند با افزودن نانوذرات کارآیی و عمر سیاالت هوش//مند را افزایش دهند. عبداهلل حاجعلیلو از پژوهش//گران این طرح با اشاره به مشکات موجود برس//ر راه بهرهگیری بهینه و طوالنیمدت از سیاالت هوشمند، هدف از انجام این طرح پژوهشی را افزایش عمر و کارآیی این س//یاالت عنوان کرد. وی ادامه داد: در زمین//ه نیل به اهداف ای//ن پژوهش از مواد طبیعی مانند عسل استفاده شده است. این امر کاهش آلودگی زیس//تی را درپی خواهد داشت و از سوی دیگر حضور نانوذرات در س//یال موجب کاهش خورندگی سیال و افزای//ش کارآیی آن میش//ود. حاجعلیلو با بیان اینکه سیاالت هوشمند به سیاالت Magnetorheology معروف هستند، خاطرنش//ان کرد: این سیاالت هنگام قرارگی//ری در معرض میدان مغناطیس//ی از مایع به جامد تغییر حالت میدهن//د و با حذف میدان دوباره به حالت مایع برمیگردند. اینگونه س//یاالت از ذرات مغناطیس//ی میکرونی، مایع حامل این ذرات و عوامل فعال سطحی تشکیل میشوند و در ترمزهای هوشمند مغناطیس//ی، لرزهگیرها و دیگر وس//ایل قابل استفاده هس//تند. این پژوهش//گر با اش//اره به عیوب سیاالت هوشمند و کارآیی فناوری نانو در رفع این عیوب گفت: ذرات مغناطیسی معلق در این سیاالت پس از گذشت زمانی محدود تهنشین میشوند و سیال کارآیی خود را از دس//ت خواهد داد. برای غلبه بر این مشکل ۳ روش اس//تفاده از ذرات مغناطیسی در اندازههای نانومتری، بکارگیری همزمان میکروذرات و نانوذرات مغناطیسی یا پوششدهی میکروذرات با نانوذرات و ایجاد ساختار هسته-پوسته وجود دارد. وی درباره سازوکار عملکرد س//یاالت هوش//مند توضی//ح داد: مکانیس//م عملکرد س//یاالت هوش//مند به این صورت اس//ت ک//ه ذرات مغناطیس//ی در جهت میدان اعمال شده همسو شده و یک س//اختار زنجیرهای شکل تشکیل میدهند. هر چه قدرت میدان خارجی اعمالش//ده بیش//تر باش//د، استحکام تشکیل این ساختارها، به دلیل تراکنش بین ذرات مغناطیسی، بیشتر میشود. با حذف میدان این ذرات دوب//اره به حالت اولیه بازمیگردند و س//یال به حالت مایع برمیگردد. این حالت تبدیل مایع به جامد یا برعکس حدود کمتر از 2 ثانیه اتفاق میافتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.