سبقت شرکتهای دانشبنیان برای دریافت تسهیالت

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

ش//رکتهای دانشبنیان فع//ال در حوزه بهداش//ت، درمان و آموزش پزشکی نخستین حوزه دریافتکننده تسهیات صندوق ن//وآوری و ش//کوفایی در دولت یازدهم بودند. ب//ه گزارش مهر، ش//رکتهای حوزه بهداش//ت و درمان و آموزش پزشکی با ارائه بی//ش از ۴۳۷ ط//رح، ۸۷۱2 میلی//ارد تومان از تس//هیات این صن//دوق را به خود اختصاص دادهاند. ش//رکتهای دانشبنیان حوزه بهداشت و درمان در عرصه صادرات به کشورهای مختلف و حتی کش//ورهای پیش//رفته موفق ش//دهاند با اس//تانداردهای بینالمللی هماهنگ ش//ده و در عرصهه//ای مختلف بهویژه در عرصه تجهیزات پزش//کی و آزمایش//گاهی به پیشرفتهای قابل توجهی دست یابند. فعالیت در حوزه فناوریهای زیستی با بیش از ۴۸۴ ط//رح در حوزه تجهیزات پیش//رفته، در حوزه س//اخت، تولید و آزمایش//گاه با بیش از 2۳۳ طرح، داروهای پیش//رفته با 2۹۱ طرح، وس//ایل، ضرورتها و تجهیزات پزشکی با ۸۵ طرح بخشهای//ی از طرحه//ای مرتبط ب//ا حوزه پزش//کی را به خود اختصاص دادهاند. انواع تس//هیات ارائهش//ده به حوزه بهداشت، درم//ان و آموزش پزش//کی ش//امل قرضالحس//نه، تس//هیات کوتاهم//دت، طرحهایی در مرحله توس//عه فن//اوری، طرحهای قب//ل از تولید صنعتی، کمک، مش//ارکت، س//رمایه در گردش و تس//هیات است. از مجموع ش//رکتهای دانشبنیان ارائهکننده طرح در حوزه یادش//ده ۹درصد دانشبنیان صنعتی، ۳2 درصد دانشبنیان تولیدی و ۸۶ درصد دانشبنیان نوپا هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.