مذاکره‹تبدیل‹033‹کیلومتر‹بزرگراه‹به‹آزادراه‹ادامه‹دارد

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به منظور افزایش ارتقای ایمنی در س//طح جادههای کش//ور ۰٣٣ کیلومتر از بزرگراههای کش//ور در مرحله مذاکرات و عقد قرارداد برای تبدیل شدن به آزادراه هستند.

ب//ه گزارش گس//ترش صنع//ت به نق//ل از روابط عمومی ش//رکت س//اخت و توس//عه زیربناهای حمل ونقل کش//ور، خی//راهلل خادمی اف//زود: اردکان- ی//زد- مهریز- ان//ار، قم- س//لفچگان، بخشهایی از مس//یر ساوه- بویینزهرا و بندرعباس- ایسین از جمله این بزرگراهها هستند.

مدیرعامل ش//رکت ساخت و توس//عه زیربناهای حمل ونقل کشور تبدیل بزرگراههای موجود به آزادراه را موجب ارتقای ایمنی دانست و گف//ت: با توجه به تبصره ۶ قانون احداث پروژههای عمرانی، بخش راه و ترابری از طریق مش//ارکت بانکها و س//ایر منابع مالی و پولی کشور در حال حاضر در مسیرهای پرتردد و کریدورهای اصلی کشور و بزرگراهها به آزادراه تبدیل میشوند.

وی رعای//ت باالتری//ن مش//خصات فن//ی و اس//تانداردهای ایمنی را از مزای//ای اصلی این طرح برش//مرد و خاطرنش//ان ک//رد: برخی بزرگراههای کشور دارای مشخصات فنی و هندسی مناسبی نیستند و دسترس//یهای همس//طح متعدد در آنها ایمنی را کاهش داده و با توجه به وس//عت و موقعیت استراتژیک ایران ارتقای شبکه آزادراهی از اهمیت ویژهای برخوردار اس//ت. خادمی اف//زود: هزینههای پایین ارتقای بزرگراه به آزادراه و بهرهبرداری س//ریع آن نس//بت به احداث آزادراه جدید برای س//رمایهگذاران نیز جذابیت ایجاد کرده که دارای توجیه اقتصادی مطلوبی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در طراحی تبدیل بزرگراه به آزادراه تسهیل ترددهای محلی موجود نیز در نظر گرفته میشود، گفت: در حال حاضر تعداد کل طرحهای آزادراهی کش//ور ۰۲ پروژه به طول یک هزار و ۰7۶ کیلومتر اس//ت که در حال مذاکره با بخش خصوصی برای انجام سرمایهگذاری است .

وی افزود: ارزش این طرحها به مبلغ ۰۵۱ هزار میلیارد ریال است ک//ه در بیش//تر آنها بین ۰7 ت//ا ۰۰۱ درصد س//رمایه موردنیاز طرح در تعهد س//رمایهگذار اس//ت و در مابقی آزادراهها نیز برای فراخوان شناس//ایی س//رمایهگذار اقدام ش//ده و هماکنون در ح//ال مذاکره با متقاضیان متعدد سرمایهگذاری برای شناسایی و ارزیابی شرایط آنها هس//تیم. به گزارش ایرنا، هماکنون طول آزادراههای کش//ور ۰۰۵۲ کیلومتر اس//ت و دولت در نظر دارد در افق چش//مانداز ۴۰۴۱ طول آزادراههای کشور به بیش از ۰۰۵7 کیلومتر افزایش یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.