البی و فشار سیاسی تاثیری نخواهد داشت

توضیح‹رییس‹کمیسیون‹عمران‹مجلس‹به‹«گسترش‹صنعت»‹درباره‹شیوه‹اولویت‹بندی‹اصالح‹جاد‹ههای‹حادثه‹خیز‹

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

براساس آمار دفتر نظارت بر بهرهبرداری آزادراهها ۵۸۵۱ نقطه پرتصادف در شبکه جادهای شناسایی شده است. موضوعی که در این زمینه اهمیت دارد نقش مجلس ش//ورای اسالمی و کمیسیون عمران در اولویتبندی این نقاط برای رفع حوادث است.

یکی از گمانههایی که در این زمینه وجود دارد، البی و فشارهای سیاسی از طرف برخی نمایندگان است تا رفع مشکل را در نقاط حادثهخیزی که در حوزه انتخابیهشان وجود دارد، اولویت دهند.

گسترش صنعت در این گزارش عالوه بر بررسی وضعی//ت جادهه//ا ب//ه گفتوگویی ب//ا محمدرضا رضاییکوچ//ی، رییس کمیس//یون عمران مجلس شورای اسالمی پرداخته است.

‹نگاهی‹به‹وضعیت‹جاد ‹ههای‹کشور‹ ‹

ازجمل//ه سیاس//تهای وزارت راه و شهرس//ازی ارتقای ش//بکه جادهای در قالب تبدیل راه اصلی به بزرگراه و تبدیل ش//بکه بزرگراهی به آزادراه است که در این صورت تصادفات جادهای کاهش مییابد و ایمنی س//فر جادهای باال م//یرود و در کنار این مزایا ام//کان دریافت عوارض//ی و درآمدزایی برای تامی//ن هزینههای نگه//داری از راهه//ا هم فراهم میشود.

حس//ین متول//ی، مدی//رکل دفت//ر نظ//ارت بر بهرهبرداری آزادراهها با بیان اینکه تا پایان امس//ال مش//کل ح//دود ۰۰۲ نقط//ه منوط ب//ه تخصیص اعتب//ارات رفع میش//ود به ایلنا گف//ت: حدود ۰٣ مح//ور بزرگراهی دارای توجیه اقتصادی برای ارتقا به آزادراه انتخاب و به سرمایهگذاران فراخوان شده است.

متول//ی با بی//ان اینکه ش//بکه جادهای کش//ور، س//رمایه و ثروت ملی به ش//مار میرود، افزود: در حال حاضر طول شبکه جادهای کشورمان به ۰۰۲ هزار کیلومتر میرس//د که از ای//ن رقم ۰۰۱ هزار کیلومتر راه روس//تایی، ۰۰۴۲ کیلومتر آزادراه، ۶۱ هزار کیلومتر بزرگراه و ۵۲ هزار کیلومتر راه اصلی است.

متولی با تاکید بر اینکه در س//اخت شبکه راهی به ویژه آزادراهها اس//تانداردهای بینالمللی رعایت میش//ود، گف//ت: در طراحی ترافیک//ی منطبق با اس//تانداردهای ظرفیت راهه//ا و در بخش طراحی روسازی و ابنیه اس//تانداردهای جهانی مانند اشتو در نظ//ر گرفته میش//ود اما به هر ح//ال عملیات اجرایی و ش//رایط جوی در کیفیت یک جاده موثر است.

مدی//رکل دفتر نظارت بر بهرهبرداری آزادراهها با اش//اره به ارتقای ش//بکه راهی از بزرگراه به آزادراه اظهار ک//رد: یکی از اقدامات مهم//ی که در دولت یازدهم در بخش ارتقای ش//بکه راهی انجام ش//ده انتخاب ح//دود ۰٣ محور بزرگراه//ی برای تبدیل ب//ه آزادراه بوده که تمام این محورها دارای توجیه اقتصادی هستند و فراخوان هم شدهاند.

‹اولوی ‹تبندی‹شفاف‹خواهد‹بود ‹

یکی از توقعاتی که شرکتکنندگان در انتخابات مجلس ش//ورای اس//المی از نمایندگان دارند این اس//ت که آنها پ//س از ورود به خان//ه ملت به امور حوزه انتخابیه خود رسیدگی کنند.

ای//ن در خواس//ت گاه//ی باع//ث میش//ود نماین//دگان با ه//دف جلب رضای//ت از رایدهن//دگان در برخ//ی امور با البیگری و فش//ارهای سیاسی س//عی در رف//ع برخ//ی مش//کالت در ح//وزه انتخابی//ه خ//ود داش//ته باشند.

موض//وع اولویتبندی رفع مش//کل نق//اط حادثهخیز در ش//بکه جادهای کش//ور نی//ز میتواند یک//ی از همین موارد باشد.

ب//ه عبارتی ای//ن احتم//ال میرود ک//ه برخ//ی نمایندگان ت//الش کنند اولویتبن//دی را ب//ر مبن//ای ح//وزه خ//ود در نظر بگیرند ک//ه این موضوع میتوان//د چالشهای//ی را ب//ه وجود آورد. گس//ترش صنعت در این زمینه با محمدرض//ا رضاییکوچ//ی، رییس کمیسیون عمران به گفتوگو پرداخت تا عالوه بر دستیابی به راه حلی که مانع این اقدام شود از کم و کیف این ماجرا نیز باخبر شود.

€از€ط/رف€دفت/ر€نظارت€ب/ر€بهره€ب/رداری€ € آزادرا €هه/ا€در€وزارت€راه€و€شهرس/ازی€اعالم€ ش/ده€5851€نقطه€حادثه€خیز€در€کشور€وجود€ دارد،€ابتدا€توضی/ح€بفرمایید€که€آیا€این€عدد€ می€تواند€واقعی€باش/د€و€برای€رفع€این€مشکل€ کمیس/یون€عم/ران€چ/ه€سیاس/تی€در€پیش€ خواهد€گرفت؟

برای شناس//ایی نق//اط حادثهخی//ز ماهها تالش ش//د و عددی که به دس//ت آمده در همین حدود است.

کمیس//یون عمران و وزارت راه و شهرس//ازی در این زمینه اقدام کردند تا ابتدا این نقاط شناس//ایی شوند.

اکنون که نقاط حادثهخیز مش//خص شدهاند دو موضوع اهمیت بسیاری دارد که شامل تامین منابع مالی و اولویتبندی میشود.

در صورت//ی ک//ه پروژهه//ا تامین مالی نش//وند، نمیتوان کاری پیش برد و باید در نظر داش//ت که پس از اولویتبن//دی مهمترین گامی که باید برداش//ته ش//ود، تامین مالی است.

ای//ن مش//کل در برخ//ی از پروژهها وجود داش//ت و تعدادی از نمایندگان مجل//س ش//ورای اس//المی اق//دام به فشارهای سیاسی کرده بودند.

در این زمینه اما موضوعی که باعث میشود این اتفاق زمینه بروز نداشته باشد، شیوه اولویتبندی است. بر اس//اس تعداد تصادفها در سال و میزان خسارت مالی و جانی اولویتها مشخص میشوند.

به عبارتی اولویتبندی اصالح س//اختار جادهای در نق//اط حادثهخیز با اس//تفاده از معیارهای قابل اندازهگیری و شفاف است. این آمار به طور مشخص در س//ازمان راه//داری و حمل و نقل ج//ادهای و پلی//س راهور ناجا وجود دارد و اولویتبندی نیز بر مبنای آماری که این دو س//ازمان ارائه خواهندداد، انجاممیشود. با استفاده از این شیوه، اولویتبندی با سرعت بس//یار باالیی انجام میشود و همه چیز در این زمینه ش//فاف خواهد بود. راههای سفارشی در این حوزه نخواهیم داشت.

€در€زمین/ه€تامین€مالی€از€چه€طریقی€اقدام€ € خواهد€ش/د€و€س/از€و€کار€آن€در€دولت€چگونه€ است؟€

این پروژهها به طور کلی از دو طریق تامین مالی میش//وند. قس//متی از طریق اعتبارات اختصاصی س//ازمان راهداری و قس//مت دیگر از طرف بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد.

در این زمینه کمیسیون عمران نیز کمک خواهد کرد تا این کار با سرعت بیشتری انجام شود.

€ب/ا€توجه€ب/ه€اینکه€اولویت€بن/دی€به€گفته€ € ش/ما€ب/ا€س/رعت€انج/ام€خواه/د€ش/د،€فکر€ می€کنی/د€وزارت€راه€و€شهرس/ازی€نیز€بتواند€ نقاط€اولویت€بندی€شده€را€با€سرعت€به€نتیجه€ مورد€نیاز€برساند؟

آمار کش//تههای جادهای ایران بس//یار باالست و راهی جز اینکه سیاس//تهای اینچنینی با سرعت تم//ام اجرا ش//وند نداریم. کمیس//یون عمران در کن//ار وزارت راه و شهرس//ازی آماده اس//ت تا این کار ب//ه س//رعت انجام ش//ود. در ای//ن زمینه وزیر راه و شهرس//ازی را موظ//ف کردیم ک//ه با اولویت در نق//اط مختلف، رف//ع خطر کنن//د. همچنین با احتساب اینکه در دوران تغییر دولت هستیم، یکی از مطالب//ات ما از وزیر آینده این اس//ت که تعداد تصادفات را تا جایی که به جادهها مربوط میشود، کاهش دهند.

€€پی/ش€از€اینک/ه€ب/ه€موض/وع€ تامی/ن€ بپردازی/د،€ درباره€ ش/یوه€ اولویت€بن/دی€ای/ن€نق/اط€توضیح€ دهید.€آی/ا€کمیس/یون€عمران€در€ تش/خیص€این€نقاط€نقش€دارد؟€و€ با€توجه€به€اینکه€نمایندگان€ممکن€ اس/ت€ب/ا€البی€گ/ری€و€فش/ارهای€ سیاس/ی€نق/اط€حادثه€خی/ز€حوزه€ انتخابی/ه€خ/ود€را€در€اولویت€قرار€ دهن/د€چه€اقدامی€انج/ام€داده€اید€ تا€از€این€موضوع€جلوگیری€شود؟

حسین متولی تا پایان امسال مشکل حدود ۰۰۲ نقطه منوط به تخصیص اعتبارات رفع میشود. حدود ۰٣محور بزرگراهی دارای توجیه اقتصادی برای ارتقا به آزادراه انتخاب و به سرمایهگذاران فراخوان شده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.