اجرای کد شناسا برای قطعات از مهر امسال

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

مهمتری//ن مش//کل و تهدید ج//دی ب//ازار قطع//ات یدک//ی ت//دوام جری//ان رکود اس//ت و همچنان افت تقاضا و کس//ادی در ب//ازار لوازم یدکی، مش//کل عمده فع//االن و عرضهکنندگان این بازار اس//ت. بخش مهمی از جری//ان کنونی تقاض//ا در بازار ناش//ی از افزایش فعاالن در این بازار و نیز نبود فعالیت اقتصادی در کش//ور اس//ت ک//ه ب//ا آغاز فعالیته//ای اقتصادی و اجرای پروژهه//ای صنعتی بیتردید بازار قطعات یدکی نیز متاثر از این جریان از رکود خارج و رونق به این بخش بازخواهد گشت.

یکی از دالیل کس//ادی بازار وجود کاالهای قاچاق و تقلبی در بازار است که با راهاندازی سامانهای در جهت نصب کد رهگیری روی 6۱ قل//م قطعه یدکی پرمصرف امید اس//ت ب//ازار تقاضا به س//امان الزم دست یابد و عرضهکنندگان این قطعات باید پیش از ورود و عرضه این قطعات با مراجعه به سایت مربوط نسبت به دریافت کد رهگیری قطعات خود اقدام کنند.

قطع//ات یدکی مانن//د لنتترمز، یاتاقان، پیس//تون، تس//مه تایم، دیس//ک و صفحه، باتری و الس//تیک و تع//دادی از دیگر قطعات پرمصرف ش//امل این طرح بوده ک//ه با اجرای این طرح واردکنندگان برای ورود قطعات پس از تکمیل فرم و دریافت کد رهگیری و استعام از کارخانه تولیدی مبدأ، امکان ورود قطعات مربوطه را از گمرک و ترخیص آن را دارند.

این قطعات به منظور اینکه از قبل موردبررس//ی قرار گرفته و کد رهگیری دریافت کردند قطعه قاچاق به ش//مار نرفته ضمن اینکه در این راس//تا درنظر اس//ت با همکاری اتحادیه نسبت به کیفیت قطعات نیز قبل از ورود به کشور ارزیابیهای الزم انجام ش//ود. از 0۳ مهر امس//ال اگر تغییری در این زم//ان رخ ندهد، قطعات باید دارای کد رهگیری باشند از این زمان به بعد چنانچه قطعه پرمص//رف در این طرح دارای کد رهگیری نباش//د اجازه ترخیص از گمرک را نخواهند داشت.

همچنین تمام س//ازمانهای نظارتی از س//ازمان استاندارد و همچنی//ن اتاق اصناف و در صورت نیاز کارشناس//ان اتحادیه بر اجرای این طرح نظارت خواهند داش//ت. اجرای این طرح کمک بزرگی به جلوگیری از قاچاق قطعات و نیز عرضه قطعات یدکی تقلبی به بازار خواهد کرد. با موفقیت این طرح در مرحله نخست، سایر قطعات پرمصرف نیز در اولویت بعدی قرار خواهند گرفت.

سید مهدی کاظمی سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل و ماشینآالت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.