واکنش منفی بازار به اجرای مصوبه شورای رقابت

فعاالن‹بازار‹خودرو‹با‹اشاره‹به‹تاثیر‹نوسان‹قیمت‹خودروهای‹وارداتی‹بر‹داخل‹یها‹پیش‹بینی‹کردند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

هرس//ال در اردیبهش//ت بر اساس ش//اخصهایی همچ//ون ت//ورم بخش صنع//ت، میزان به//رهوری و همچنی//ن کیفیت، مصوبه افزای//ش قیمت خودروها در ش//ورای رقابت مورد بررس//ی ق//رار میگیرد که امس//ال با کم//ی تاخیر ای//ن مصوب//ه در 12 تیر به تصویب رسید و بر اساس آن افزایش 2/69 درصدی قیمت خانواده پژو و سمند و همچنین افزایش 1/25 درصدی قیمت خانواده پراید و تیبا اعالم ش//د. حال با گذش//ت بیش از ی//ک ماه از ابالغ ای//ن مصوبه به خودروس//ازان هرچند در عمل شاهد افزایش قیمت محصوالت گروه خودروسازی سایپا بودیم با این حال ب//ازار به این قیمتها روی خوش نش//ان داد و رکود بازار نیز مانع افزایش قیمت کارخانهای خودروها شد. هرچند معاون فروش و بازاریابی س//ایپا اعالم کرد به محض ابالغ مصوبه شورای رقابت، قیمت محصوالت این ش//رکت خودروساز افزایش خواهد یافت اما حال با گذش//ت یک ماه از ص//دور مصوبه، افزایش قیمتی در محص//والت ای//ن ش//رکت انجام نش//ده و به نظر میرس//د این روند بیش//تر جنبه تبلیغاتی داشته تا ش//اید برخی متقاضیان را به خری//د خودرو ترغیب کند. در اوایل ماه جاری نیز سایپا با ارسال نامهای به نمایندگیهای فروش اعالم کرد که افزایش قیمتها ش//امل خودروهای امانی و پروندههای پذیرشنشده دعوتنامههای ارسالش//ده میش//ود اما تاکنون هیچ قیمت جدیدی به نمایندگیهای س//ایپا ابالغ نشده است.

وضعیت فعلی نش//ان میدهد که رکود بازار و نبود مش//تری باعث ش//ده تا خودروس//ازان برای افزایش قیمت محصوالت خود اقدامی نکنند تا شاید وضعیت بازار بهبودیابد. هرچند با نزدیک شدن به ایام محرم و صفر بازار خودرو رکود بیشتری را تجربه خواهد کرد.

از سوی دیگر وجود رکود در بازار خودرو باعث شده تا ایرانخودرو هم نسبت به عرضه برخی محصوالت خود، سیاس//ت محدودیت را در پیش بگیرد و همین موض//وع بر قیمت بازار آزاد ای//ن خودروها تاثیرگذار بوده است.

‹رکود‹بازار‹خودرو‹ادام ‹هدار‹شد ‹

غالمحس//ین قاس//میان، نایبریی//س اتحادی//ه نمایشگاهداران خودرو در گفتوگو با گسترش صنعت با تاکید بر ادامهدار شدن رکود در بازار خودرو اظهار کرد: هماکنون خرید و فروش در بازار خودرو بس//یار کند اس//ت و مش//تریان تنها در صورت نیاز اقدام به خرید خودرو میکنند. در این ش//رایط اعمال مصوبه ش//ورای رقابت مبنی بر افزایش بیش//تر قیمتها از س//وی خودروس//ازان منجر به رکود بیشتر این بازار خواهد ش//د زیرا قدرت خرید به ش//کل چشمگیری کاهش مییابد.

وی ب//ا تاکید بر اینکه ب//ازار خودرو در حال حاضر رونقی ندارد،افزود: مصوبه ش//ورای رقابت نیز کمکی به بازار خودرو نمیکند. در این شرایط خودروسازان بر اس//اس ش//رایط ب//ازار تصمیم ب//ه افزایش قیمت محصوالت خود میگیرند.

قاس//میان در تش//ریح وضعیت ب//ازار خودروهای واردات//ی نیز تصریح کرد: بازار خودروهای وارداتی به دلیل توقف ثبت س//فارش و ت//رس از کمبود عرضه در بازار با افزایش قیمت مواجه ش//ده که پیشبینی میش//ود همزمان با بازگشایی س//امانه ثبتارش این عطش خوابی//ده و قیمتها به روال ع//ادی بازگردد چراک//ه در حال حاض//ر عرضه خودروه//ای وارداتی حالت انحصار به خود گرفته است.

نایبرییس اتحادیه نمایش//گاهداران خودرو یادآور ش//د: هرس//ال در این بازه زمانی به واسطه نزدیکی ب//ا پایان//ی تعطیالت تابس//تانی، بازار خ//ودرو رونق میگرفت اما رکود این بازار امس//ال دامنهدار شده و هنوز رونقی در بازار خودرو شاهد نیستیم اما به رونق بازار و خروج از رکود امیدوار هستیم.

‹بازار‹تحت‹تاثیر‹خودروهای‹وارداتی‹ ‹

نعم//تاهلل کاش//انی، عض//و هیاتمدی//ره اتحادیه نمایشگاهداران خودرو در گفتوگو با گسترش صنعت در تش//ریح وضعیت بازار خودروه//ای داخلی گفت: قیمت خودروهای داخلی با مصوبه ش//ورای رقابت تا حدودی افزای//ش قیمت را تجربه کردهاند اما به نظر میرسد بیش//ترین دلیل افزایش قیمت خودروها در بازار به نوسان قیمت خودروهای وارداتی بازگردد.

وی با اشاره به نزدیک شدن به آخرین ماه تابستان و رونق س//فرهای تابس//تانی اظهار ک//رد: هرچند در حال حاضر ش//اهد افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی هس//تیم با این حال بازار همچنان بیرونق بوده و خرید و فروشی انجام نمیشود.

کاش//انی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت فعلی در خودروها تنها به رکود بیش//تر دامن میزند، تصریح کرد: اگ//ر ورود خودروهای وارداتی به ش//کل فعلی ادام//ه یابد با محدود ش//دن موجودیها، قیمتها به مراتب افزایش خواهد یافت.

عضو هیات مدیره اتحادیه نمایش//گاهداران خودرو با اش//اره به تاثیرپذیری قیم//ت خودروهای داخلی از نوس//ان قیم//ت خودروهای خارج//ی اظهار کرد: همزم//ان با افزایش 10 درص//دی قیمت خودروهای وارداتی شاهد افزایش 3 درصدی قیمت خودروهای داخلی خواهیم بود.

وی در پاس//خ به این پرسش گسترش صنعت که عرضه خودروه//ای داخلی با تغییر همراه نبوده و در عین حال خریداران خودروهای داخلی و خارجی دو طیف جداگانه بوده و این تاثیرپذیری از کجا نش//ات میگیرد، اظهار کرد: هرچند خریداران این خودروها از دو طیف جداگانه هس//تند اما وقتی یک خودروی 300 میلیونی با افزایش قیمت 30 میلیونی به 330 میلی//ون تومان میرس//د، خودروه//ای داخلی نیز با افزایش 100 درصدی مواجه میشوند.

کاش//انی در پیشبین//ی وضعیت ب//ازار همزمان با نزدیک ش//دن ب//ه آخرین م//اه تابس//تان نیز گفت: پیشبینی میش//ود با روی کار آمدن دولت دوازدهم و وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت راهکار جدیدی برای خودروه//ای وارداتی اعمال خواهد ش//د که با اتخ//اذ تصمیمهای جدید وضعیت بازار و قیمتها به مراتب بهبود خواهد یافت.

‹در‹آخر‹اینکه... ‹

بررس//ی روند بازار در هفتههای گذشته نیز نشان میدهد ک//ه در نتیجه این روند، قیم//ت پژو پارس از 36 میلی//ون و 800 هزار تومان در هفته گذش//ته ب//ه 37 میلیون و 300 هزار تومان برس//د. همچنین محدودی//ت عرضه پ//ژو 206 تیپ 5 باعث ش//ده تا قیمت این خودرو با افزایش 500 هزار تومانی مواجه شود به طوری که این خودرو در حال حاضر با قیمت 38 میلیون و 800 هزار تومان در بازار خرید و فروش میشود. بر اساس این گزارش، هرچند در حال حاضر خودروس//ازان مانع از افزایش قیمت محصوالت خود ب//ا وجود مصوبه ش//ورای رقابت ش//دهاند اما به نظر میرسد س//عی دارند با اتخاذ سیاستهایی همچون کاهش عرضه، قیمت تولیدات خود را در بازار تقویت کنن//د. این در حالی اس//ت که رکود ب//ازار نیز مانع بزرگی بر سر راه خودروسازان است.

وضعیت فعلی نشان میدهد که رکود بازار و نبود مشتری باعث شده تا خودروسازان برای افزایش قیمت محصوالت خود اقدامی نکنند تا شاید وضعیت بازار بهبودیابد. هرچند

با نزدیک شدن به ایام محرم و صفر بازار خودرو رکود بیشتری را

تجربه خواهد کرد

غالمحسین قاسمیان : مصوبه شورای رقابت کمکی به بازار نمیکند. خودروسازان بر اساس شرایط تصمیم به افزایش قیمت میگیرند

نعمتاهلل کاشانی : افزایش قیمت فعلی در خودروها تنها به رکود بیشتر

دامن میزند

میترا‌ممسنی‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.