کیک اقتصادیکشور در تمام بخشها بزرگ خواهدشد

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس:

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مجلس ش//ورای اسالمی در چهارمین روز از بررسی وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم صالحیت وزیر پیش//نهادی صنع//ت، معدن و تجارت را بررس//ی کرد که بر اس//اس آن 2 نماینده مخالف و ۳ نماینده موافق نظر خ//ود را پیرامون برنامه «محمد ش//ریعتمداری» بی//ان کردند و در ادامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز برنامه خود را پیرامون تولید رقابتی و احیای سندراهبردی صنعتی کشور ارائه کرد.

ب//ه گ//زارش ایرن//ا،در جری//ان بررس//ی صالحی//ت وزیر پیش//نهادی صنعت،معدن و تجارت ش//هباز حس//ن پ//ور، نماینده مردم س//یرجان و احمدعل//ی کیخا نماین//ده مردم زابل به عنوان مخال//ف و علی ابراهیمی نماینده شازند،حس//ن بهرام نیا نماینده مردم نهاوند،سیدمهدی مقدسی نماینده مردم اراک به عنوان موافق گزینه پیش//نهادی دولت س//خنرانی کردند.

پس از س//خنان نمایندگان مخالف و موافق، نوبت به گزینه پیشنهادی دول//ت دوازدهم ب//رای وزارت صنعت، معدن و تجارت رس//ید تا در دفاع از عملک//رد خ//ود و همچنی//ن تش//ریح برنامههای آینده س//خن بگوید. شریعتمداری در ابتدای دفاع خود بیان کرد: برنامههای پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبتنی بر اندیش//ه تولیدمحوری رقابتی در کشور و رفع مشکالت تولید رقابتی است و در این زمینه سند راهبردی صنعتی کشور را احیا خواهم کرد.

ش//ریعتمداری ادامه داد: مثل معروفی است که «اگر نمیدانیم به کجا میرویم، از هر راهی میتوانیم برویم زیرا مقصد معلوم نیس//ت» و امروز در بخشهای صنعت، معدن و تجارت فاقد سند توسعه راهبردی صنعتی ایران هستیم.

ب//ه گفته وی، در س//الهای 1۳80 و 1۳81 و زمان تصدی گری آقای جهانگی//ری و با اهتمام جدی اوی، س//ند راهبردی صنعتی کش//ور تهیه ش//د، اما در س//الهای پس از آن به کناری گذاش//ته و س//ند دیگری به جای آن نوش//ته ش//د که در نهایت متهم به اس//تفاده از فکر نهادگرایان در اقتصاد شد.

شریعتمداری ادامه داد: سند راهبردی صنعتی دارای ویژگیهای وفاق ملی برای توس//عه صنعتی کش//ور اس//ت و در صورت گرفتن رای اعتماد نمایندگان، ویرایش و نهایی کردن آن را در دستور کار قرار خواهم داد.

گزینه پیش//نهادی رییسجمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اش//اره به برنامه تهیه ش//ده برای این وزارتخانه، خاطرنش//ان ک//رد: برنامه براب//ر با اس//ناد باالدس//تی از جمله سیاس//تهای اقتصاد مقاومت//ی- به عن//وان داروی موثر برای حل مش//کالت اقتصادی - مورد توجه قرار گرفته، همچنین برنامههای رییسجمهوری بویژه برنامه ششم توسعه از مهمترین تکیه گاهها برای تهیه این برنامه بوده است.

وی با اش//اره به وضعی//ت کنونی نظام اقتصادی کش//ور تاکید کرد: به عنوان هدف نخست، یاید کیک اقتصادی کشور را برای بهرهبرداری همه بخشها بزرگ کنیم.

ش//ریعتمداری یادآوری کرد: بر اساس گزارشهای صندوق بینالمللی پ//ول، ایران از نظر تولی//د ناخالص داخلی پس از ترکیه و عربس//تان در منطق//ه قرار دارد، س//هم بخشه//ای صنعت، معدن و تج//ارت از تولید ناخالص داخلی 22.5 درصد است و همین بخشها 4۳ درصد از اشتغال کشور را در اختیار دارند.

به گفته این مقام مس//ئول، رش//د صنعتی کشور در سالهای 1۳91 و 1۳92 منفی بوده و در این دو سال به ترتیب رشدهای منفی 4.5 و 10.5 درصدی را تجربه کرده، اما در بین س//الهای ۳9۳1 تا 1۳95 به مثبت 6.5 درصد افزایش یافته است.

وی یادآوری کرد: س//رانه ارزش افزوده صنعتی کشور 524 دالر و سهم ای//ران در جهان کمتر از 5۳/0درصد اس//ت که رضایتبخش نیس//ت، در بخش صنعت، معدن و تجارت با 49 هزار طرح نیمه تمام روبهرو هستیم و نزدی//ک ب//ه 11 هزار و 200 م//ورد از این طرحها بی//ش از 60 درصد پیش//رفت فیزیکی دارند که اولویت نخست اتمام این پروژهها خواهد بود که میتواند بیش از 56۳ هزار شغل ایجاد کند.

ش//ریعتمداری با اشاره به 85 هزار واحد صنعتی کشور، گفت: 81 هزار واحد از آنها واحدهای کوچک و متوس//طاند که در برنامه تقدیمی توجه ویژهای به این واحدها شده است.

وی با اشاره به ظرفیتهای فوق العاده حوزه معدن، بیان کرد: با وجود 9 ه//زار پروان//ه معدنی صادره، تنها پنج ه//زار و 800 واحد معدنی فعال داری//م که کمت//ر از 10 واحد آنها مع//ادن بزرگ اس//ت و مابقی خرد و کوچک که محتاج توجه ویژهاند؛ این در حالی اس//ت که مجموعه معادن از نظر فناوری ضعفهای فراوان داش//ته و از نظر صنایع معدنی ش//رایط محدودی دارند.

وزیر پیش//نهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سهم ایران از تجارت کاال در جهان فقط ۳/0 درصد است که شایسته کشور نیست.

وی تصری//ح کرد: در ح//وزه صنایع پایه از جمله س//یمان، فوالد خام، پتروش//یمی و ... به عنوان صنایع پیشران، اهتمام جدی برای توسعه این واحدها وجود دارد که عمده آنها متکی بر منابع داخلی و رعایت مس//ائل زیستمحیطی است؛ همچنین در حوزه صنایع پایین دستی مثل صنایع غذایی، روغن و ش//کر، الستیک، ش//وینده ها، اقالم دارویی و ... با اهداف کمی برنامهریزی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.