گفتوگوی روز

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

قطعات بیکیفیت بس//تهبندی ش//ده در زیرپلهها گالیه تعمیرکاران خودرو را بهدنبال داش//ته که س//رمایه زیادی را به هدر میدهد. عنوان میش//ود دق//ت در کپیبرداری از قطع//ات خودرو بهحدی اس//ت که شناس//ایی آن برای تعمیرکاران نیز در برخی موارد غیرممکن بوده و مشکالت بع//دی را بهوجود م//یآورد مانند باز ک//ردن دوباره قطعه موردنظر و بس//تن دیگری به ش//کل رایگان. در اینباره «گسترش صنعت» گفتوگوی//ی ب//ا علیرض//ا نیکآیین، ریی//س اتحادی//ه صنف تعمی//رکاران خودرو تهران داشت که به چالش مکانیکیها اشاره کرد و مشکالت این صنف را برشمرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.