قیمت دلیلی برکیفیت نیست

رقابت سنگین آب معدنی ایران با فرانسه و نروژ در تهران

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

گرمای روزهای تابس//تان ه//ر آدمی را برای نوش//یدن آب گوارا بهوی//ژه در خارج از من//زل ترغیب میکند اما با وجود بس//تهبندی آب در بام ایران و در ش//هرک صنعتی تخصصی آب معدنی زاگرس، چرا در مراجعه به فروش//گاههای زنجیرهای خ//اص در تهران با آب معدنیهای فرانس//وی و نروژی ب//ا قیمتهای 20 تا 60 هزار تومانی روبهرو میش//ویم؟ این درحالی است که به گفته کارشناسان، ایران یک//ی از بزرگتری//ن تولیدکنن//دگان و صادرکنن//دگان آب معدنی دنیاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.