زوال خودروهای درونسوز و قدرتنمایی خودروهای الکتریکی(۲)

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

صونا€ول €یپور-€کارش/ناس€اقتص/ادی:€هفتهنامه اکونومیس//ت یک//ی از نش//ریات مهم اقتص//ادی جهان س//ت که عالوهبر ارائ//ه تحلیلهای اقتص//ادی به اخبار مهمتری//ن رویداده//ای اقتص//ادی و سیاس//ی جهان میپ//ردازد. مدی//ران، سیاس//تگذاران و عالقهمندان مباحث اقتصادی، مخاطبان اکونومیست هستند. در این س//تون مروری میکنیم به مقاالت این نش//ریه موضوع س//رمقاله ای//ن هفته اکونومیس//ت، ح//ذف موتورهای درونس//وز (موتوره//ای احت//راق داخل//ی) در صنعت خودروس//ازی جهان و جایگزینی آنها با موتورهای برقی اس//ت. فارغ از تمامی دغدغههایی که ترویج خودروهای الکتریک//ی به فعاالن صنعت تولید خودروهای مبتنی بر سوختهای فسیلی تحمیل میکند، پیشبینی میشود ک//ه افزایش تولید خودروهای برقی اثراتی مهم بر عرصه تقاضا برای خودرو نیز داش//ته باش//د؛ با این وصف که از کجا معلوم تمایل مردم به مالکیت خصوصی اتومبیل، با ظه//ور پررنگ خودروهای الکتریکی و نیز افزایش امکان خودرانی خودروها، جای خود را به اش//تیاق اس//تفاده از خدم//ات حمل و نقل ندهد؟ اینکه اف//راد به وقت نیاز به جابهجای//ی، از خودروهای برقی و خودران و پیش//رفته مدد بگیرند بیآنکه واقعا مالک آنها باش//ند. این موضوع چنانچه محقق شود، س//اختار عرضه و تقاضا در صنعت خ//ودرو دگرگون خواهد ش//د. در برخ//ی پیشبینیها گفته ش//ده که این موض//وع میتواند صنعت خودرو را تا 09درصد کوچک کند! از سوی دیگر، خیالپردازیهای دیگری هم آغاز شدهاند!

برای مث//ال، اینکه 42درصد از فضاهای اشغالش//ده از س//وی اتومبیلها در ش//هرها آزاد خواهد ش//د و قابل ساخت و ساز خواهد بود یا اینکه کارمندانی که از راههای دور برای کار به ش//هرها میآیند و س//ابقا باید مس//یر را رانندگی میکردند، در اتومبیلهای خودران همچنان به خواب خود ادامه میدهن//د و در خواب به محل کار خود میرس//ند! فارغ از ش//یرینی همه این خیالپردازیها، اثرات مثبت زیستمحیطی خودروهای الکتریکی و نقش مهم آنها در بهبود وضعیت س//المتی انسانها چنان بارز و درخش//ان اس//ت که نیازی به تکرار و اصرار نیس//ت. اما موضوع مهم دیگر، نفت است. حدود دو سوم مصرف نفت در ایاالتمتحده امریکا روی جادهها رخ میدهد و بخش مهمی از یکسوم باقیمانده هم صرف تولید فرآوردههای فرعیموثردرتولیدبنزینوگازوئیلمیشود!یعنیدوسوم به طور مس//تقیم و بخشی از یکسوم به طور غیرمستقیم به موتورهای درونس//وز مبتنی بر س//وختهای فسیلی مربوط اس//ت! پس از منظر تجزی//ه و تحلیل تقاضا برای س//وختهای فس//یلی، این موضوع اثر خود را بر صنعت نفت جهان هم خواهد گذاش//ت. در گزارشهای متعدد ش//رکتهای بزرگ صنعت نفت جهان، خبر از اوج تقاضا در کمت//ر از ی//ک دهه آینده آم//ده و از آنجا که هیچکس نمیخواه//د نفت//ی را بیاس//تفاده در زمینهای//ش رها کند، س//رمایهگذاری جدید در حوزههای نفتی پرهزینه همچون قطب شمال و فش//ار بر کشورهای صادرکننده همچون عربستان سعودی و نیز خاورمیانه برای استخراج سریع نفت وجود خواهد داشت. پس از تجربه اوج تقاضا، افول قیمتها اثری مهم ب//ر عرضهکنندگان نفت جهان خواهد داش//ت. در همین حال، تق//ال برای لیتیوم جدی است. قیمت کربنات لیتیوم از 4000 دالر بابت هر تن در سال 2011 میالدی به هر تن 14000 دالر افزایش یافته اس//ت! همچنین، تقاضا برای کبالت و سایر عناصر نایاب زمین که در تولید موتوره//ای الکتریکی برای خودروها کارب//رد دارند، افزایش خواهد یافت. لیتیوم در حوزههای دیگری ج//ز تولید خودروهای برقی کارب//رد دارد و زین س//بب، تقاضا برای آن اوج جدی را تجربه خواهد کرد. آیا این موضوع، کش//ورهایی چون ش//یلی را که از نظر منابع لیتیوم غنی هستند تبدیل به عربستان سعودی جدیدی در جهان نخواهد کرد؟ ش//اید پاس//خ منفی باشد؛ چراکه چرخ//ه تولید و بازتولید لیتیوم و بازیاف//ت آن را نیز باید مد نظر قرار داد. موتورهای درونسوز همچنان در عرصه حمل و نقل زمینی و هوایی به ایفای نقش جدی خواهند پرداخت ولی خودروهای برقی سهولت و آزادی بیشتری برای دارندگانش//ان خواهند داش//ت و ج//ای خود را در خیابانها و جادهها خواهن//د یافت. این موضوع، الزامات قانونی و زیرس//اختی متعددی را طل//ب خواهد کرد که کش//ورها به مرور با آن مواجه خواهند شد. از دست رفتن مشاغل متعدد در صنایع مربوط به موتورهای درونسوز، یکی از موضوعات جدی اس//ت که کش//ورها باید در حال حاضر برای آن چارهجویی کنند.

خودروه//ای برقی بینیاز به رانن//ده، انقالبی عظیم در ق//رن 21 ایجاد خواهند کرد؛ همانطور که خودروهای با موتورهای درونسوز فسیلی قرن 20 را از آن خود کردند اما راه خودروهای برقی آنقدرها هم هموار نیس//ت. پس کمربندها را ببندید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.