محورهای اجرایی برنامه دولت دوازدهم

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

بخشه//ای صنع//ت، معدن و تج//ارت ک//ه نق//ش پررنگی در تولی//د ناخالص داخل//ی بر عهده دارد نیازمن//د در اختیار داش//تن ش//اخصهایی از سوی متولی آن اس//ت تا فرد ادارهکنن//ده عالوه بر مورد قبول واقع ش//دن بخش خصوص//ی و دولت//ی، ق//ادر ب//ه فراجناحی عمل کردن باشد.

در ح//ال حاض//ر بیش//ترین مش//کالت بخش تولید، خارج از چارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت است و موانعی همچون مالیات، عوارض، گمرک ...و باعث ش//ده تا این 3بخش تاثیرگذار در اقتصاد با چالشهای اساس//ی مواجه باش//د. بنابراین با توجه به این ش//رایط به وزیری توانمند نیاز اس//ت تا با تکیه بر سوابق و مقبولی//ت خود در نظام و بخش خصوصی، با اس//تفاده از این پش//توانه و تکیه بر پیش//ینههای خود گرههای بخش خصوصی را باز کند.

هرچند وزیر پیش//نهادی صنعت، مع//دن و تجارت با توجه به س//ابقه خود میتواند همراهی سایر س//ازمانها و وزارتخانهها را برای رفع موانع بخش صنعت داشته باشد و بخش خصوصی نیز نگاه مثبتی به او دارد اما این اعتماد تا زمانی پابرجا باقی خواهد ماند که مش//کالت بخش خصوصی حل شود که این امر نیازمند همدلی و همراهی سایر سازمانهاست.

بیشک یکی از اصلیترین نیازهای فعلی بخش تولید، مساعد کردن فضای کس//ب و کار اس//ت. بنابراین دول//ت دوازدهم باید ضمن توجه به این موضوع، موانع موجود در فضای کسب و کار را با قدرت اجرایی و ارتباطاتی خود رفع کند.

در حال حاضر بروکراس//ی خاصی در روند حل مشکالت دیده میش//ود و سیس//تم بانکی تبدی//ل به معضلی ب//رای واحدهای تولیدی ش//ده که وزیر صنعت، مع//دن و تجارت به تنهایی قادر به حل این مش//کل نخواهد بود بلکه همراهی نظام را میطلبد. در حال حاضر بدهی واحدهای تولیدی س//الهای سال انباشته شده و کسی پاسخگوی این وضعیت نیست که الزم است تعیین تکلیف ش//ود. شاید بتوان بخش//ودگی و عفو عمومی واحدهای صنعتی را به عنوان یک راهکار در نظر گرفت.

در سایر بخشها همچون معدن نیز نیازمند تعامل با سازمان جهاد کش//اورزی، محیطزیست و منابع طبیعی هستیم تا درک مش//ترک بین معدنکاری، محیطزیس//ت و منابع طبیعی ایجاد ش//ود. باید به این نکته آگاه ب//ود که حرکت در روش قدیم تنها ض//رر و زیان بخش خصوصی را ب//ه دنب//ال دارد. بنابراین نگاه دولت دوازدهم باید باز کردن گرههای موجود و حل مش//کالت واحدهای صنعتی باشد و معیشت و مشکالت اقتصادی را محور فعالیتهای خود قرار دهد.

تی//م اقتصادی دولت باید بداند با همدلی و همکاری بین همه وزارتخانهها، دستگاهها و 3قوه و همکاری و همدلی همه، مشکل بی//کاری واحدهای تولیدی رفع و مقوله اقتصاد مقاومتی محقق خواهد ش//د. بیش//ک موفقیت دولت موفقیت نظام اس//ت و در ص//ورت موفق نبودن دولت، نظام آس//یب دیده و مردم دلس//رد خواهند ش//د. در حال حاضر عالوه بر تحریمهای خارجی گاهی با خودتحریمیها مواجه هستیم که الزم است نسبت به رفع آن اقدام ش//ود تا ش//یوهنامهها و همچنین تصمیمگیریها با ثبات همراه باش//د. باید بر این موضوع واق//ف بود که تحریم خارجی تنها مش//کل دولت نیس//ت و در صورت تحریم بخش خصوصی بیشترین آس//یب را خواهد دید. بنابراین حل مشکل واحدهای صنعتی باید محور فعالیت دولت دوازدهم باش//د. در این صورت مشکالت اقتصادی حل خواهد شد که ماندگاری بیشتری خواهد داش//ت و در انتظ//ار رفع تحریمها و به دنب//ال آن محدودیتها نخواهیم ماند.

بیژن€پناه €یزاده €بازرس€خانه€صنعت،€معدن€ و€تجارت€ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.