از بین رفتن بازار سیاه با تکنرخی شدن ارز

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

عض//و کمیس//یون برنام//ه و بودجه مجل//س گف//ت: تکنرخی ش//دن ارز دس//ت دالالن را از ب//ازار کوتاه میکند. علی قربانی در گفتوگو با نسیم اقتصاد گفت: تکنرخی ش//دن ارز بهطور قطع به نفع کش//ور خواهد ب//ود از این جهت ک//ه ن//رخ آزاد ارز و بازار س//یاه را از بین میبرد و دس//ت دالالن و واس//طهگران را کوتاه میکند. وی با بیان اینکه درگذش//ته مابهتفاوت ارز خارج از کش//ور و تورم داخلی را به طور معمول به نرخ ارز اضافه میکردند افزود: در چند دوره گذش//ته س//عی دولتها این بوده ک//ه نرخ ارز را تکنرخی کنن//د که این امر میس//ر نش//د و اکنون تبدیل به آرزویی شده است که چنانچه دولت برای آن اعتبارات و بودجه الزم را درنظر بگیرد داللبازی و بس//یاری از مش//کالت پیرامون آن حل خواهد ش//د. عضو کمیسیون برنامه و بودج//ه مجلس با تاکید بر اینکه ثابت نگه داش//تن ن//رخ ارز آرمانی رویایی است اظهار کرد: چنانچه دولت موفق به انجام این طرح بزرگ ش//ود با ایجاد ثبات در اقتصاد، مشکالت سرمایهگذارانی که تا پیش از این با معضالت عدیدهای برای س//رمایهگذاری روبهرو بودند، حل خواهد شد. بنابراین الزم اس//ت بسترها و پیشنیازهای این طرح از س//وی دولت فراهم شود و بیشتر نمایندگان در دیدار با وزیر اقتصاد این نکته را به ایش//ان گوشزد کردند که تکنرخی شدن ارز به ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت در بازار کمک فراوانی خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.