قیمت دلیلی بر کیفیت نیست

رقابت‹آب‹معدنی‹ایران‹با‹فرانسه‹و‹نروژ‹در‹تهران

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

گرمای روزهای تابس//تان هر آدمی را برای نوشیدن آب گ//وارا بهویژه در خارج از من//زل ترغیب میکند اما با وجود بس//تهبندی آب در بام ایران و در شهرک صنعتی تخصصی آب معدن//ی زاگ//رس، چ//را در مراجعه به فروش//گاههای زنجی//رهای خاص در تهران با آب معدنیهای فرانس//وی و نروژی با قیمتهای 20 تا 60 هزار تومانی روبهرو میشویم؟ این درحالی اس//ت که به گفته کارشناس//ان، ایران یکی از بزرگتری//ن تولیدکنن//دگان و صادرکنن//دگان آب معدنی دنیاس//ت. اکنون م//ا در صنعت آب معدن//ی به خودکفایی و اس//تانداردهای روز دس//ت یافتهای//م و در س//الهای متوالی به کش//ورهای مختلف حجم قابلتوجهی صادرات داش//تهایم اما به دلیل هزین//ه و وزن زیاد بطریها و هزینه حمل و نقل، این محصول بیش//تر به کش//ورهای همجوار و حاش//یه خلیجفارس صادر میشود. ردر بین انواع کاالهای غیرض//روری که ت//وان تولید آن در داخل وج//ود دارد، آب معدنیهای وارداتی نیز از مرداد س//ال گذشته در فهرست کاالهای لوکس وارداتی جای گرفته است و همچنان ادامه دارد. در حال//ی که کارخانههای بس//تهبندی آب معدنی از چشمههای جوش//ان دماوند، زاگرس، سبالن ...و در داخل کش//ور کم نیستند. براساس آمار رس//می گمرک، در سال ۵۹ نزدیک به ۷۳۱ تن آب معدنی و آب گازدار از فرانس//ه به ایران وارد و موجب خروج بیش از 0۸ هزار دالر ارز از کشور ش//ده اس//ت. تنها صنعتی که در ایران 4 نشان تجاری برتر جهان اقدام به تولید کردهاند، آب بس//تهبندی است و همه نشانهای تجاری ایرانی نیز جزو سرمایههای ایران هستند با این حال کمتر از ۳درصد جمعیت ایران از آب بستهبندی استفاده میکنند.میتوان گفت یک درصد از این جمعیت مصرفی آبهای معدنی وارداتی میخرند.

‹تولید‹مازاد‹آب‹معدنی‹ ‹

هرچند بس//یاری از تولیدکنندگان آب معدنی با مشکل نشانس//ازی تج//اری و م//ارک وی//ژه فرآوردهه//ای خود مواجهن//د و هزینه ب//االی تولید، کاهش ق//درت بازاریابی و نب//ود اس//تانداردهای الزم از نظر نشانس//ازی تجاری و توجه یکایک اف//راد جامعه به کاالهای لوکس باعث فروش محصوالت وارداتی در نقاط خاص کش//ور ش//ده اس//ت اما ب//ه گفته عبداهلل رضیان، عضو کمیس//یون صنایع و معادن مجلس دهم ش//ورای اسالمی، آبهای معدنی ایران از نظر کیفیت و داش//تن امالح حرف نخس//ت را در جهان میزند. هرچند در برخی مواقع آب معدنیهای تولید داخل کیفیت مناس//ب و استانداردهای جهانی الزم را ندارد و باید نظارت بیشتری در اینباره شود. اکنون برخی از نشانهای تجاری اروپایی به دلیل داش//تن برخی از امالح مورد نیاز سالمت، بازار جهانی را دراختیار گرفتهاند.

‹واردات‹قانونی‹آب‹از‹چشم ‹ههای‹آلپ‹ ‹

هرچند تاکنون آبهای بستهبندی از راههای غیرقانونی و قاچاق به کشور وارد میشد اما به تازگی با دریافت مجوز از سوی برخی شرکتها، امکان واردات آب بستهبندی فراهم ش//ده اس//ت. پیش از این هیچگونه مجوزی ب//رای واردات آب بستهبندی آش//امیدنی به کشور وجود نداشت هرچند آبهای آش//امیدنی به ویژه برخی آبهای گازدار از نروژ و ارمنستان با قیمت بسیار باال به کشور قاچاق میشد.

پیم//ان فروهر، دبی//ر انجمن تولیدکنن//دگان آبهای معدنی و آشامیدنی در اینباره به ایسنا گفت: به تازگی چند شرکت برای گرفتن مجوز قانونی به منظور واردات آبهای بستهبندی به ایران اقدام کردهاند، یکی از این شرکتها در س//ال جاری موفق به واردات محصوالت آب بستهبندی به کشور شده است تا در نهایت واردات قانونی محصوالت آب بستهبندی به داخل کلید بخورد.

‹قیمت‹باال‹و‹غیربهداشتی ‹

دبی//ر انجمن آب معدن//ی و آب آش//امیدنی ایران تاکید ک//رد: آب معدنیهای خارجی که با قیمتهای بس//یار باال در بازار عرضه میش//ود، فاقد تایید بهداش//تی اس//ت. این محصوالت جزو کاالهای قاچاق اس//ت و ب//ه هیچ عنوان با مجوزهای س//ازمان غذا و دارو وارد کش//ور نشده؛ بنابراین فاقد هرگونه تاییدیه بهداش//تی است. وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان داخلی از واردات محصوالت آب بستهبندی وارداتی به کشور استقبال میکنند، گفت: با توجه به قیمت ب//اال تولیدکنن//دگان داخلی از واردات ای//ن محصوالت به داخل کشور اس//تقبال میکنند چرا که وقتی مشتری آب بس//تهبندی داخلی را با محصول وارداتی مقایسه میکند و متوجه میشود که چه تفاوت چشمگیری با وجود کیفیت یکس//ان بین محصول داخلی و خارجی هست، بهطور قطع از تولید داخلی اس//تقبال خواهد کرد. ب//ه گفته فروهر، در حال حاضر آبهای بس//تهبندی وارداتی فرانسوی در ایران ب//ا قیمت حدود ۵۱ تا 20 هزار تومان دراختیار مش//تریان ق//رار میگیرد. متوس//ط قیمت هر بط//ری کوچک گازدار آب معدنیه//ای ن//روژی موجود در ب//ازار ۵2 هزار تومان و ب//زرگ گازدار نیز ۵۳ هزار تومان اس//ت، حتی بطریهای 60 ه//زار تومانی نی//ز در بازار عرضه میش//ود. با این حال، اگر تحلیل فیزیکی و ش//یمیایی این آب را بررس//ی کنیم، مش//اهده میکنیم هیچچیز خاصی نس//بت به محصوالت داخلی ندارد فقط تفاوت این است که این آب نشان تجاری جهانی اس//ت با بس//تهبندی و طعمهای متفاوت اما از نظر محتوی چیز خاصی ندارد.

‹تولیدکنندگان‹داخلی‹چه‹م ‹یگویند؟ ‹

آخری//ن روزه//ای س//ال ۳۹ کارخانهه//ای تولی//د آب معدنی در اس//تان اردبیل به بهرهبرداری رس//ید. گشایش کارخانه «طبیعت حیات کوهس//تان» با 00۱میلیارد ریال و «کارخان//ه آبمعدنی مهرآب بهش//ت» ب//ا 002میلیارد ری//ال مهمترین این پروژهها بود که به بهرهبرداری رس//ید. س//ید محمدعلی موس//وی، مدیرعامل شرکت آب معدنی «طبیعت حی//ات کوهس//تان» در گفتوگو با گس//ترش صنع//ت 6ماه ابتدای س//ال را اوج کار در صنعت آب معدنی دانست و گفت: شرایط سخت بانکی در پرداخت تسهیالت موجب ش//ده تاکنون و در زمان اوج کار با 0۵درصد ظرفیت کار کنیم. تنها یک خط تولیدی در این کارخانه فعال است و برای به ظرفیت تولید رسیدن خط دوم یکمیلیارد تومان تس//هیالت الزم اس//ت تا دس//تگاه مورد نیاز وارد ش//ود. با راهاندازی خط تولید دوم این کارخانه برای 0۱ نفر بهصورت مستقیم اشتغال ایجاد میشود. وی ادامه میدهد: بخشی از آبهای معدنی اس//تان اردبیل ب//ه بازارهای عراق صادر میش//ود و آن هم به دلیل نزدیکی مس//یر این کشور است. حاشیه سود آبمعدنی در صادرات کم است و برای تاجران توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین تولیدکنندگان آب معدنی در استان اردبیل به فروش داخلی در کشور بسنده کردهاند. کرایه حملونق//ل در فروش داخلی پایین اس//ت اما با این وجود، هزینه تا حدی اس//ت که م//ا نمیتوانیم بطریهای آب معدنی را در فصل گرما و اوج مصرف به بازار پرفروش//ی مانن//د کیش، قش//م و بندر عب//اس برس//انیم. مدیرعامل ش//رکت آب معدنی طبیعت حیات کوهستان با بیان اینکه بطریهای آب معدنی در داخل کش//ور و با استفاده از مواد اولیه داخلی تولید میش//ود اما باز هم تهیه آنها با دشواری اس//ت، تاکید کرد: سود تس//هیالت باید کاهش پیدا کند و بر هزینهکرد تس//هیالت نیز اطالع رس//انی نظارت شود تا نقدینگی در جای خود اس//تفاده شود. برای مصرفکننده نیز اطالعرس//انی نمیش//ود و خریداران به ج//دول آنالیز روی بط//ری دقت نمیکنند. می//زان پایین نیترات مزیتی اس//ت که آب معدنی طبیعی را از آب تصفیهش//ده متمایز میکند. ناصر رییس//ی، مدیرعامل ش//رکت آبمعدنی واتا ک//ه ب//رای 06۱ نفر در بخ//ش تولی//د و 00۱ نفر در بخش عرضه اشتغال ایجاد کرده است، به گسترش صنعت گفت: افزایش قدرت خرید مردم در صنعت آب معدنی و رونق آن بسیار مهم است چراکه بعد از تغییر قیمتها در پی افزایش نرخ ارز، آب معدنی به عنوان کاالیی لوکس ش//ناخته ش//د. رییسی معتقد اس//ت که صادرات آب معدنی بسیار سخت است به دلیل اینکه کاالیی سنگین است و هزینه حملونقل باالیی میطلبد. حاشیه س//ود پایینی نیز دارد. بنابراین به طور معمول بیشتر واحدهای تولیدی آب معدنی در استان اردبی//ل ب//ه افزایش ف//روش داخلی بس//نده کردهاند. این تولیدکننده که محصوالت خود را به کشور آذربایجان صادر میکند، از دسترس//ی آسان به منابع طبیعی آب معدنی در اردبی//ل گفت و تاکید کرد: فع//االن این حوزه در طرحهای توس//عهای و راهان//دازی خ//ط جدید با مش//کالتی روبهرو هستند. این مشکالت مربوط به واردات دستگاههای مورد نیاز است. همچنین س//رمایهگذاران به دریافت تسهیالت با س//ود مناس//ب بهویژه در بحث صنعت نیازمندند که باید موردحمایت مسئوالن ذیربط قرار بگیرند.

‹شهرک‹تخصصی‹آب‹معدنی‹کوهرنگ ‹

بزرگترین خط انتقال آب معدنی خاورمیانه در ش//هرک تخصص//ی بس//تهبندی آب معدنی شهرس//تان کوهرنگ ب//ا مجموع مس//احت ۳۹ هکتار در فاصل//ه 0۹ کیلومتری مرکز اس//تان چهارمحال و بختیاری قرار دارد این شهرک با اعتباری بیش از 00۱ میلیارد ریال زمس//تان سال گذشته ب//ه بهرهب//رداری رس//ید. علیرضا ش//فیعزاده، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری با اش//اره به مش//خصات فنی این پروژه به گسترش صنعت گفت: این خط انتقال به منظور پمپاژ آب معدنی از چش//مه دیمه به شهرک تخصصی بستهبندی آب معدنی کوهرنگ و ب//ا اعتباری افزونب//ر 00۱ میلیارد ریال راهاندازی ش//د. شفیعزاده افزود: میزان توانایی ایستگاه پمپاژ در انتقال آب معدنی 0۵4 لیتر در ثانیه است که به واسطه خط لوله ۳هزار و 0۷۱ متری، آ معدنی را به شهرک صنعتی کوهرنگ منتقل میکند. وی تصری//ح کرد: همه اتصاالت و منابع موجود در این ایس//تگاه از جنس اس//تینلس استیل L6۱۳، لولههای ب//ا ان//دازه 00۵ میلیمتر و پلیاتیلن اس//ت ک//ه به صورت ویژه برای انتقال آب معدنی اس//تفاده میش//ود. به گزارش گس//ترش صنعت، تولید آب معدنی در ایران از سال 2۵۳۱ به کوشش یک شرکت فرانسوی با ساخت نخستین کارخانه بس//تهبندی آب آغاز شده است. اما اکنون با تشکیل کمیته تخصصی نظارتی و پژوهش//ی میتوان با مدیریت مناسب و یکپارچ//ه در مناب//ع آبی و جداس//ازی آن در بخشهای مختلف مصرفی، صنعتی، آش//امیدنی، زیرزمینی، معدنی و کش//اورزی عالوه برتامین نیازهای داخلی بخش صادرات بهویژه به کشورهای عربی را ارتقا داد.

آبهای معدنی ایران از نظر کیفیت و داشتن امالح حرف نخست را در جهان میزند. همچنین با تولید مازاد آب معدنی در کشور روبهرو هستیم و بسیاری از کارخانههای تولید آب معدنی به دلیل اوضاع نابسامان کنونی و نبود شرایط مناسب بازاریابی و قدرت رقابت با مارکهای مشابه،...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.