رونق صنایع کوچک راهکاری برای رفع بیکاری

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

بیش از 0۵ س//ال از تشکیل س//ازمان صنای//ع کوچ//ک و ش//هرکهای صنعتی ایران به منظ//ور برنامهری//زی و اجرای طرحه//ای مرب//وط ب//ه نواحی صنعت//ی من//درج در برنام//ه چهارم و پنجم توس//عه قبل از انقالب میگذرد و در این میان دچ//ار تغییر و تح//ول فراوانی در ماموریتها ش//ده است. ۱2 مرداد مصادف با روز حمایت از صنایع کوچک و مقارن با س//الروز تش//کیل این سازمان است( ۱2 مرداد ۳4۳۱)، به دنبال آن، در سال 4۸۳۱ سازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران با دو هدف ایجاد و فراهم کردن زیرس//اختها برای استقرار واحدهای صنعتی و حمایت از صنایع کوچک و متوس//ط ش//کل گرفت و در سال 0۹۳۱ به عنوان س//ازمان توسعهای از سوی مجلس ش//ورای اسالمی با اهداف افزایش س//هم صنعت بهویژه صنای//ع کوچک در تولید ناخالص داخلی ،)GDP( توسعه و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز استقرار صنایع و استقرار سازمانی پویا و دانشمدار تعیین شد.

صنایع کوچک و متوس//ط )SME( از آن جهت اهمیت دارد که بی//ش از 6۹ درصد صنایع کش//ور در زمره صنایع کوچک (زیر 0۵ نفر ش//اغل) و متوس//ط (بین 0۵ تا 00۱ نفر ش//اغل) قرار دارند.

صنایع کوچک و متوسط به طور عمده کاربر هستند، بنابراین توجه به اینگونه صنایع موجب ایجاد اشتغال پایدار خواهد بود.

هزینه ایجاد یک ش//غل در صنایع کوچک و متوسط با توجه به نوع صنعت به طور میانگین 2 میلیارد ریال است در صورتی که این شاخص برای صنایع بزرگ بیش از 0۱برابر خواهد شد.

صنایع کوچک و متوسط به طور معمول زودبازده هستند و با سرمایهگذاری به نسبت کمتری در قیاس با صنایع بزرگ ایجاد میش//وند. هر چند ارزش افزوده این صنایع پایینتر از س//ایر صنایع اس//ت ولی اینگونه صنایع محور اصلی توس//عه متوازن صنعتی و ایجاد اشتغال به شمار میروند.

اس//تان لرستان دارای ۱2 ش//هرک و ناحیه صنعتی مصوب دولت//ی با مس//احتی افزونبر ی//ک ه//زار و 400 هکتار و یک شهرک صنعتی خصوصی (پتروشیمی لرستان) است.

منطقه ویژه لرس//تان (ازنا) در زم//ره مهمترین مناطق ویژه صنعتی کش//ور و زیرمجموعه شهرکهای صنعتی استان است که با اس//تقرار گمرک در منطقه امکان صادرات و واردات کاال در اس//تان بهویژه واحدهای صنعتی شرق استان را آسان کرده و رونق بخشیده است.

براس//اس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تابع اس//تانی، بیش از 6۹ درصد صنایع اس//تان لرستان نیز کوچک و متوس//ط هس//تند و عمده این واحدها در شهرکها و نواحی صنعتی مس//تقرند. استان لرستان دارای مزیت نسبی در رشته صنعتهای شیمیایی، کانی غیرفلزی، صنایع تبدیلی، داروهای گیاهی و گیاهان دارویی، صنایعدستی، صنایع فلزی و ... است.

این ش//رکت برخی از صنایع و کسب و کارهای پیشگفته را از طریق مدل توس//عه خوشهای که مدلی جهانی و برگرفته از اقدامهای یونیدو )UNIDO( است برای انجام فرآیند توسعه بهکار گرفته است. خوشه سنگ، خوشه گلیم، جاجیم و ماشته اس//تان، خوشه عسل و گیاهان دارویی از مهمترین خوشههای شناسایی شده استان است.

عمدهترین مش//کل واحدهای صنعتی بهویژه صنایع کوچک و متوس//ط کمبود نقدینگی است که در سال گذشته در قالب طرح رونق و سالجاری نیز ادامه همان طرح و همچنین طرح بازس//ازی و نوسازی صنایع باعث تزریق نقدینگی برای سرمایه در گردش، س//رمایه ثابت و بازس//ازی خطوط تولید واحدهای صنعتی به این واحدها کمک ش//ده است. در سالی که از سوی رهبر معظم انقالب به عنوان «تولید، اش//تغال» نامگذاری شده اس//ت، توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط در تحقق اهداف شعار سال که ایجاد اشتغال از طریق افزایش تولید است، بسیار موثر خواهد بود و بدون شک راه برونرفت از اصلیترین مشکل جامعه که بیکاری است، رونق صنایع کوچک و متوسط است.

بختیار رازانی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.